Châu Trinh Phan (1872-1926)

Country :Viet Nam
Language :vietnamien
Birth :09-09-1872
Death :24-03-1926
Note :
Lettré militant
Variants of the name :Phan Châu Trinh (1872-1926)
Phan Châu Trinh (1872-1926)
Phan Chu Trinh (1872-1926)
See more

Occupations

Auteur du texte7 documents

 • A complete account of the peasants' uprising in the Central Region

  Material description : VII-140 p.
  Note : Note : Bibliogr. p. 139
  Edition : Madison (Wis.) : University od Wisconsin-Madison, Center for Southeast Asian studies , 1983

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39932968c]
 • Phan Châu Trinh and his political writings

  Material description : xvi, 139 p.
  Note : Note : English translation of some Chinese and Vietnamese lectures and articles written by Phan Chu Trinh
  Includes bibliographical references
  Edition : Ithaca, N.Y. : Southeast Asia Program, Cornell University , 2009
  Éditeur scientifique : Vĩnh Sính

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42764077r]
 • Phan Tây hồ di thảo văn tập của Phan Chu Trinh [Fasc. 1]

  Material description : 42 p.
  Edition : Hà Nội : Thụy Ký , 1926
  Préfacier : Bội Châu Phan (1867-1940)
  Éditeur scientifique : Văn Can Lương (1854-1927)

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35757795f]
 • Phan Tây hồ di thảo van tập của Phan Chu Trinh [Fasc. 2]

  [2e éd.]
  Material description : 44 p.
  Edition : Hà Nội : Thụy Ký , 1926
  Préfacier : Bội Châu Phan (1867-1940)
  Éditeur scientifique : Văn Can Lương (1854-1927)

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35757796s]
 • Quốc gia huyết lệ Cuốn thú ̛nhi

  Dau chánh phủ tho ̛

  Material description : 37 p.
  Edition : Sài Gòn : Thịnh Quang thu ̛quán , 1926

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb360673030]

Documents about this author

Documents about the author Châu Trinh Phan (1872-1926)

Pages in data.bnf.fr

Related authors

This page in data.bnf.fr lab

Sources and references

Sources

 • Documents by this author : Thơ văn / Phan Châu Trinh ; Huỳnh Lý biên soạn ; vơí sự cộng tác của Hoàng Ngọc Phách, 1983
 • Ouvrages de reference : Tư ̀ điên̉ văn học / Ðô ̃ Ðưć Hiêủ Ed., 1984
  Tư ̀ điên̉ nhân vật lịch sư ̉ Việt Nam / Nguyêñ Q. Thăńg, Nguyêñ Bá Thê ̉, 1991
  GDEL
  LCNA, 1985
 • Catalogues de la BnF : BnF Service vietnamien, 2015-06-17

Variants of the name

 • Phan Châu Trinh (1872-1926)
 • Phan Châu Trinh (1872-1926)
 • Phan Chu Trinh (1872-1926)
 • Phan Tây Hô ̀ (1872-1926)
 • Hy Mã (1872-1926)
 • Tây Hô ̀ (1872-1926)
 • Tư ̉ Cán (1872-1926)

Wikipedia Biography

 • Phan Châu Trinh (1872-1926) est un patriote vietnamien pacifiste né à Tay Loc dans la Province de Quảng Nam.

Closely matched pages