Simon De Vries (1624?-1708)

Pays :Pays-Bas avant 1830
Langue :néerlandais; flamand
Sexe :masculin
Naissance :Culemborg, Pays-Bas, 1624
Mort :Utrecht, Pays-Bas, 1708
Note :
Imprimeur-libraire. - Historien, auteur dramatique et poète
Autres formes du nom :Simon de Vries (1624?-1708)
D. v. S. (1624?-1708)
ISNI :ISNI 0000 0001 1839 0308

Ses activités

Auteur du texte6 documents

 • De Bedrogen liefde, of de Slavin in mevrous ledikant, klugtspel door D. v. S. ; nooit voor desen gedruckt

  Description matérielle : In-8° , 23 p.
  Description : Note : Par Simon de Vries, d'après Van der Aa, "Biographisch woordenboek der Nederlanden"
  Édition : Deventer : G. Steinfort , 1739

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316094929]
 • Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost- en West- Indische verwonderens-waerdige dingen, nevens die van China, Africa en andere gewesten des werelds, bevattende't voornaemste van alles wat oyt nauwkeurighs en seldsaems van deese landen... Ondervonden en opgeteeckend van een seer groote meenighte der geloofwaerdighste ooghgetuygen onder meest al de natien in Europa, en uyt deselve in een bequaeme orde gebraght, oock soo met ondersoeckende als vergelijckende redenvoeringen verhandelt, door S. de Vries...

  Description matérielle : 4 vol. in-4° , fig., pl., cartes, frontisp.
  Édition : Utrecht : J. Ribbius , 1682

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31609493n]
 • Franckrycks kercklijcke en weereldlijcke staet onder al des selven koningen vap't jaer Christi 420 tot op't jaer 1684, in een bequaeme orde voorgesteld, door een historisch verhael der voornaemste aenmercklijcke saecken, insonderheyd bevattende de geduerigh op een volgende vervolgingen der Papisten tegens de Gereformeerde, van de dagen der Waldensen, en voorts van den tiid der Reformatie af, tot heden toe. Nevens een aenhanghsel handelende van de vryheyd der Fransche kerck staende in't geveelen des Pausdoms, en waer in deselve verschild van andere Roomsche kercken inde kercken-tught : geestlijcke regtsmaght, en eenige grond-artijckelen des pauslijken geloofs. Door S. de Vries

  Description matérielle : In-8° , XII-532 p. et index, frontispice
  Édition : Amsterdam : J. ten Hoorn , 1684

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31609495b]
 • Goudene spreucken der godsaelige martelaren en getrouwe helden Gods, welcke geleeden hebben om't getuygenis des Heeren Jesu wil, tsederd Christi geboorte tot nu toe... Nevens bygaende berigh van de voornaemste wreede vervolgingen der Roomschgesinde tegens de gereformeerde Christenen in alle gewesten van Europa tot op't jaer MDC LXXXIII. Uyt de martelaerboecken aller evangelische volckeren en de treflijckste geschied-schrivers by een gebraght, door S. de Vries

  Description matérielle : In-8° , XII-576 p. et index, frontispice
  Édition : Amsterdam : J. ten Hoorn , 1683

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31609496p]
 • Contenu dans : Historie van Barbaryen en des zelfs zee-roovers... in't Fransch beschreeven... en in't Nederduitsch gebracht door G. Van Broekhuizen...

  Handelingen en geschiedenissen voorgevallen tusschen den staet der Vereenighde Nederlanden en dien van de zee-roovers in Barbaryen, als der rijcken en steeden van Algiers, Tunis, Salee en Tripoli van't jaer Christi 1590 tot op't jaer 1684, met ondermengingh van verscheydene aenmercklijckheden : nevens des namen en prijsen der honderd en aght-en-tseventigh slaven uyt orde der staten van Holland en West-Friesland gelost in't jaer 1682.... - [1]

  Description matérielle : In-4°
  Édition : Amsterdam , 1684

  [catalogue]

Traducteur4 documents

 • Boeken van de oude geschiedenissen der Joden... uyt het griex en latyn vertaald door L. Van den Bos...

  Description matérielle : In-8°
  Édition : Amsterdam , 1698
  Auteur du texte : Flavius Josèphe (0038?-0100?)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31609499q]
 • Nauwkeurige beschrijvingh van Groenland, aen heer de La Mothe Le Vayer, verdeelt in twee boecken : 't eerste van 't oud (nu verloorne) Groenlandt... 't tweede van't nieuw (door 't soecken van 't oud' gevondene) Groendland...

  Description matérielle : In-4°
  Édition : Amsterdam , 1678
  Auteur du texte : Isaac de La Peyrère (159.-1676)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31609501f]
 • De Noordsche weereld, vertoond in twe nieuwe, aenmercklijcke, derwaerts gedaene reysen, d'eene van de Heer Martinière,... d'andere van de Hamburger Frederick Martens,... vertaeld en doorgaens met toe-doeningen verrijckt door S. de Vries...

  Description matérielle : In-4° , X-334 p., frontisp. et pl. gr.
  Édition : Amsterdam : A. D. Ooszaen , 1685
  Auteur du texte : Pierre-Martin de La Martinière (1634-1690), Frédéric Martens (1635-1699)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308925563]
 • "Practica et arte di cavalleria", of Oeffeningh en konst des rydens... Ten bysonderen dienst van alle liefhebbers der adelycke konst, op't kortste in twee deelen vervat, met byvoegingh van een gebit-boeck... door Christophorus Lieb. Nu vertaelt door Simon de Vries

  Description matérielle : 2 parties en 1 vol. in-fol., pl. et titre gravés
  Édition : Utrecht : J. Ribbius , 1671

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308172513]

Auteur présumé du texte2 documents

 • t'Amsterdamsch hoerdom

  Description matérielle : [8]-280 p., [4] f. de pl.
  Description : Note : Attribué à Simon De Vries, dont le nom figure dans la traduction allemande de 1754. - Publié en 1681 à la même adresse en néerlandais et en traduction française, sous le titre : "Le Putanisme d'Amsterdam". - Fausse adresse : publié par Jan Bouman d'après H. de La Fontaine Verwey, "Nieuwsblad voor den boekhandel", 1933, n° 92. - Sig. *4, A-L12, M8. - Frontispice (repris de l'édition française de 1681) et planches gravées sur cuivre. - Vignette au titre et lettre ornée gravées sur bois
  Édition : , 1684

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36120018v]
 • Le putanisme d'Amsterdam

  Description matérielle : [8]-277-[3 bl.] p., [4] f. de pl.
  Description : Note : Publié la même année que la version néerlandaise, chez le même éditeur. - Attribué à Simon De Vries, dont le nom figure dans la traduction allemande de 1754. - Fausse adresse : publié par Jan Bouman d'après H. de La Fontaine Verwey, "Nieuwsblad voor den boekhandel", 1933, n° 92. - Sig. [ ]4, A-L12, M8. - Frontispice et planches gravées sur cuivre. - Vignette au titre et lettre ornée gravées sur bois
  Sources : Gay, IV, col. 893-894. - Les livres de l'Enfer / P. Pia, 1998, p. 627
  Édition : , 1681

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443544130]

Annotateur1 document

 • Algemeene weereldbeschryving, nae de rechte verdeeling der landschappen, plaetsen, zeeën, rivieren... geographisch, politisch, historisch, chronologisch en genealogisch... in de hoogduitsche tael overgebraght... door Hieronymus Dicelius,...

  Description matérielle : 3 vol. in-4°
  Édition : Amsterdam , 1705
  Auteur du texte : A. Phérotée de La Croix (1640?-1715?)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316095003]

Autre1 document

 • Franckrycks Kerckliicke en Wereeldliicke Staet...

  Description matérielle : In-8 °
  Édition : Amsterdam : J. ten Hoorn , 1684

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36346279t]

Documents à propos de cet auteur

Documents à propos de l'auteur Simon De Vries (1624?-1708)

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • Joh. Lodew. Gottfrieds Historische kronyck... tot op't jaer... 1576... Op nieuws vertaeld... met byvoegingh van de Historie der Reformatie in Duytschland... door S. de Vries, 1698-1700
  De Bedrogen liefde, of de Slavin in mevrous ledikant, klugtspel door D. v. S. ; nooit voor desen gedruckt, 1739
 • Aa
  Internet, telnet://www.konbib.nl, 1998-05-28 (Bibliothèque royale, Pays-Bas)
  LCNA (CD), 1996-06

Autres formes du nom

 • Simon de Vries (1624?-1708)
 • D. v. S. (1624?-1708)

Pages équivalentes