1888 30580537 1888 Berlin A. W. Schade's Buchdruckerei 1888 Berlin Congrès géologique international : Compte rendu de la 3e session, Berlin, 1885 A. W. Schade's Buchdruckerei CXLI-546 p.