Vinh Hoàng - Auteur du texte

Alle (2 Documents)
 • Những trống đồng Đông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam

  Format : 1 vol. (289 p.)
  Anmerkung : Note : La page de titre mentionne : "Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam"
  Publikationen : Hà Nội , 1975
  Auteur du texte : Vinh Hoàng, Nguyễn Văn Huyên (1908-1975)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb441720662]
 • Những vấn đề văn hoá trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

  Format : 1 vol. (335 p.)
  Anmerkung : Note : Notes bibliogr.
  Publikationen : Hà nội : Nxb Văn hoá - Thông tin , 2006
  Auteur du texte : Vinh Hoàng

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410520662]
Alle (2 Documents)