European symposium on antiproton interactions

See also