Joachim Oudaan (1628-1692)

Land : Pays-Bas avant 1830
Sprache : néerlandais; flamand
Geschlecht : masculin
Geburt : 07-10-1628
Tod : 26-04-1692
Anmerkung :
Auteur dramatique
Andere Namen : Joachim Oudaen (1628-1692)
ISNI : ISNI 0000 0000 5823 0926

Activities of Joachim Oudaan (1628-1692) (19)

Auteur du texte (19)

Oranjemeiboom, geplant in het hart der Batavieren, ter verkiezinge van [...], Wilhem Karel Henrik Frizo, [...], tot stadhouder...
Woestijn-strijd der verzoekinge tusschen onzen Heere en Zaligmaker Jesus Christus en den Satan... door Joachim Oudaan
Aandachtige treurigheyd on hoog-gerezene vreugde getrokken uyt aanmerking over het Lyden, Sterven, Verryzenisse, en Hemelvaart van onzen Heere en Zaligmaker Jesus Christus... door Joachim Oudaan. De 3. druk...
Uyt-breyding over het Boek Jobs, yder hoofdstuk in onderscheyde dichtmaat, door Joachim Oudaan, de 2de Druk
Voorschaduwing van het zegepralende rijk... Jesu Christi, en deszelfs Heerlijkheid op Aarde... door Joachim Oudaan...
Oudaans Toneel-poëzy, behelzende Johanna Grey, Konradyn, t' Verworpen Huis van Eli, en Servetus vyfde bedryf
De Roomsche mogentheid...
De Roomse moogentheid, hevat in een naawkeurige beschriiving van de magt en heerschappy der oude Roomse Keizeren... door Joachim Oudaan... en verrykt met de geleerde opmerkingen van de Heer en Mr Pieter Deinoot...
God en 't goddelijke, gekent en doorzien uyt de schepselen. [Signé : J. Oudaan.]
Wee-klage over Britanjes bloedigen Toeleg op overheerschend Zee-Gebied, door de Zeemacht der Vereendige Nederlanden tegen twee koninklyke Vloten op den 7 en 14 van Zomermaand dezes jaars 1673 in wederwicht gehouden... [Signé : J. Oudaan.]
Het Verworpen huis van Eli, den Hooge-Priester en Rechter Israëls, treurspel door Joachim Oudaan
Roomsche mogentheyt, of naeuwkeurige beschryving van de macht en heerschappy der oude Roomsche Keyseren... door Joachim Oudaan,...
Roomsche mogentheyt, of naeuwkeurige beschryving van de macht en heerschappy der oude Roomsche Keyseren... door Joachim Oudaan,...
Koningh Konradyn en Hartoogh Frederijck, treurspel...
Johanna Grey, off de Gemartelde onnoselheyt, treur-spel...
Pallas heilgroet aen godsdienst en vryheit, ter gelegenheit van de vyfde geboorte-verjaringe Zyner... Hoogheit Willem de vyfden... Prins van Oranje,... [Signé : Joachim Oudaen ("sic").]
Haagsche broeder-moord, of Dolle blydschap
Haagsche Broeder-moord, of dolle Blydschap, treurspel door Jochem Oudaan,...
J. Oudaens Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap, treurspel... Hier achter komen aenmerkingen op de beschuldigingen der Heeren de Witten [door Lambert Van den Bos,] door den zelven dichter

See also (4)