Coréen (langue)

Schlagwort : Coréen (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Chosen (langue)
Čoson (langue)
Čosonmal (langue)
Čosono (langue)
Hanguk mal (langue)
Hanguohua (langue)
Hankul (langue)
Lingua coreana (italien)

related to this theme (22 resources in data.bnf.fr)

Publikationen über dieses Thema (455 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (10)

Le coréen
Coréen
Apprenons le coréen !
Kit de conversation coréen de poche
Le coréen de poche
Manuel de coréen Volume 1
Le Coréen tout de suite!
Le coréen sans peine
Le coréen sans peine
Manuel de coréen 1

Electronic documents (1)

Apprenez le coréen

Books (444)

Le coréen dans votre poche
Dictionnaire coréen
50 règles essentielles, coréen
Apprenons le coréen !
Grammaire pratique du coréen
Apprenons le coréen !
Le coréen pour les nuls en voyage !
Coréen express
L'essentiel de la conjugaison en coréen
Le coréen pour les nuls
Tongue root harmony and vowel contrast in northeast Asian languages
Dictionnaire nord-coréen
Korean
L'essentiel de la conjugaison en coréen
Zhong han han zi ci hui wen hua fa zhan shi dui bi yan jiu
Ppallippalli
The handbook of Korean linguistics
Coréen
Kankokugo to Nihongo
50 règles essentielles, coréen
La personne collective en coréen
Harrap's parler le coréen en voyage
Apprenons le coréen !
Apprenons le coréen !
50 règles essentielles, coréen
Treacherous translation
Coréen express
Kimchi !
Parlons coréen
Évolution du système phonétique dans la langue coréenne
Stop perception in second language phonology
Koreo-Japonica
Korean
The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages
The Role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages
L'interrogation indirecte totale en coréen
Čʹoi Sōk-Kyu sōn säñ ōn ō hak non mun čip
Ko sa sōñ ō tä sa čōn
Han kūl hak ča tūl ūi kye le sa lañ
Japanese-Korean linguistics vol. 13
Harrap's parler le coréen en voyage
Han kūl no lä ūi pʹuñ lyu si čo ka sa
Grammaire du coréen 1
U li mal ūi mun hoa čʹa
Sok tam sok pa ta i ya ki
Koguryo
Kuk ō kūn tä pʹyo ki pōp ūi čōn kä
Japanese-Korean linguistics Vol. 15
Japanese-Korean linguistics vol. 14
Korean language in culture and society
Han kuk ō oa Han kuk mun hoa
U li mal kūl kyo yuk ūi mo sūp koa ssū im
Han kuk kūn tä čʹo ki ūi ōn ō oa mun hak
Han kuk ō mun pōp
Han kuk ō tʹūk čil lon
Oi kuk in ūi Han kuk ō yōn ku
Korean language
Is Japanese related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic ?
20 se ki čʹo ki kuk ō ūi mun pōp
Kuk ō mun pop ̄ kyo yuk lon
Han kuk sa hoi oa ho čʹiñ ō
Corpus linguistics for Korean language learning and teaching
Hyōn tä u li mal ūi ma čʹim ssi kkūtʹ yōn ku
Ko tä kuk ō ō hui pʹyo ki han ča ūi ča pyōl yoñ lye yōn ku
Kuk ō ūm un lon
U li mal pʹul i sa čōn
U li mal pa lo ssū ki
Readings in modern Korean literature
Kuk ō ūi yōk sa
Ssū myōn sō to hes kal li nūn u li mal o lyu sa čōn
Han kuk ō mun pōp ūi i hä
Studies in Korean syntax and semantics
Puk han ūi mun pōp yōn ku oa mun pōp kyo yuk
Han kuk ō ūi yōk sa
Han kuk ō mun hyōñ pʹyo hyōn 100
Nam puk han kuk ō čōñ čʹäk pyōn čʹōn sa yōn ku
Han kuk ō kyo yuk koa hak sūp sa čōn
Yoñ nam pañ ōn sōñ čo pi kyo
Japanese-Korean linguistics vol. 12
Korean grammatical constructions
U li mal so li ūi čʹe kye
Han kuk ō ūi pal ūm
Tek sū tʹū pun sōk ūi sil če
Kuk ō ō hui ūi mi ūi sa čōk pyōn čʹōn
Han kuk ōn ō mun hoa sa čōn
Ta sōk koa ham kke yō nūn u li mal čʹōl hak
Ko sa sōñ ō päk koa sa čōn
Adjektivphrasen im Deutschen und Koreanischen
The sounds of Korean
Nam puk ūi ōn ō oa han kuk ō kyo yuk
Kuk ō pañ ōn hak
Kuk ō sa oa pañ ōn
Roadmap to Korean
Japanese-Korean linguistics vol. 11
Empty nuclei in Korean
Pathways into Korean language and culture
Discours rapporté en coréen contemporain
Kuk ō ō hui pun čōl ku čo yōn ku
U li mal u li kūl mmut ko tap ha ki
Japanese-Korean linguistics vol. 10
Ōn lon oi lä ō sun hoa ča lyo čip
Han kuk sok tam sōñ ō päk koa sa čōn
An illustrated guide to Korean culture
Han kuk un sō ūi i hä
Kuk ō mun čañ sōñ pun pun lyu ūi yōk sa čōk yōn kuk
Čo sōn ō hak uōn lon
Kuk ō hak sa yōn ku
Ūm sōñ ōn ō ča lyo oa kuk ō yōn ku
Han kuk ō pʹa säñ myōñ sa sa čōn
Han kuk ō oa čōñ po hoa
Nam puk ūi ōn ō ō ttōh ke tʹoñ il hal kōs in ka
Han kuk ō pyo čun pal ūm sa čōn
Han kuk ō ūi hoa yoñ ūi mi lon
The Korean alphabet of 1446
Puk han ō hui sa čōn
Ttūs ū lo ilk nūn Han kuk ō sa čōn
Nam puk han ōn ō ūi i hä
Korean phrasebook
Han kuk ō ku mun pun sōk pañ pōp lon
Si-sa elite Korean-English dictionary
Le coréen de poche
Hyōn tä kuk ō ūi tä u pōp yōn ku
Language change in East Asia
Mun hak pʹyōn mok lok sō či
Han kuk ko čōn yoñ ō sa čōn
Ō hak pʹyōn mok lok sō či
Ō hak pʹyōn hä sōl
Čo sōn ō hak
Han in hak kyo ūi Han kuk ō kyo yuk yōn ku
Describing East-Asian grammar
The revised romanization of Korean
The Korean language
Japanese-Korean linguistics vol. 9
Hyōn tä kuk ō ūi hyōñ sōñ koa pyōn čʹōn
Han kuk ō ūi pal čōn pañ hyañ
Kuk ō sa čōn pa lo čap ki
Ko tä kuk ō pʹyo ki han ča ūm yōn ku
The Korean language
Han kuk ō mun pōp sa čōn
Processing East Asian languages
Description and explanation in Korean linguistics
Japanese-Korean linguistics vol. 8
An introduction to Korean phonology
Minjung's essence Korean-English dictionary
Kuk ō pyōn mal sa čōn
Es sen sū kuk ō sa čōn
Kuk ō sa lañ ūn na la sa lañ
Kuk ō ūi hyōn sil koa i sañ
Kuk ō nä yoñ yōn ku vol. 1
Čōn koñ kuk ō
Han kuk mun hak koa ōn ō ūi i hä
Hun min čōñ ūm koa Čʹoi Hañ sōn säñ
Sin mun oi lä ō pʹyo ki pʹyōn lam
Kuk ō hyōñ tʹä sa yōn ku
Kuk ō či sik kyo yuk lon
U li mal kʹūn sa čōn
Han kuk ō kye lyañ yōn ku
Ttūi ō ssū ki
U li mal ō uōn sa čōn
Han kuk ūi yok sōl päk koa
Ta si ssūn u li mal ō uōn i ya ki
Kuk ō
Mongolʹskie âzyki. Tunguso-manʹčžurskie âzyki. Âponskij âzyk. Korejskij âzyk
Oi kuk in ūl ui han Han kuk ō mun pōp
Čo sōn ō ō ūm lon yōn ku
Han kuk ō nūñ lyōk pʹyōñ ka
Ko sa sōñ ō päk koa sa čōn
Languages and history
Le coréen pratique
Minjung's English-Korean and Korean-English dictionary
Handbook of Korean vocabular
Han ō ō ūm sa
Puk han ūi kuk ō sa čōn pun sōk
Kuk ō sun hoa yoñ ō ča lyo čip
Han kūl koa kyō le mun hoa
Kuk ō kuk mun hak
Classification syntaxique des constructions adjectivales en coréen
Pa lūn mal kūl sa čōn
Kuk ō mun pōp ūi tʹam ku
Han kuk min yo ūi čōn tʹoñ koa si ka yul kyōk
Kyō le mal yoñ lye sa čōn
Hyōn tä na la mal pon
I Ki-Mun kyo su čōñ nyōn tʹoi im ki nyōm non čʹoñ
Korean
Ko sa sōñ ō sa čōn
Sä han kūl mun pōp yōn ku
U li mal koa kūl
Mun čañ päk koa tä sa čōn
Čo sōn ō sa yōn ku non mun čip
Kuk ō ūi lo ma ča pʹyo ki ča lyo čip
Kuk ō ūm sōñ hak
Sä mač čʹum pōp koa kyo čōñ ūi sil če
Kuk ō ūm un lon kä sōl
Japanese-Korean linguistics vol. 5
Sin ō ūi ča sa yōn ku
Kuk ō pal tal sa
Ko sa sōñ ō tä sa čōn
NTC's compact Korean and English dictionary
Tense and aspect in Korean
Kuk ō oa min čok mun hoa
See more books on this theme

Authors linked with this theme (291 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (291)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also