Polonais (langue)

Schlagwort : Polonais (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Langue polonaise
Lingua polacca (italien)
Polonais (langue) -- 1800-.... (polonais moderne)

related to this theme (35 resources in data.bnf.fr)

Breitere Begriffe (1)

Publikationen über dieses Thema (871 resources in data.bnf.fr)

Documents électroniques (3)

Apprenez le polonais
Polonais intermédiaire
Apprenez le polonais

Documents multimédia (13)

Le polonais
Polonais
Le polonais
Le polonais pour les nuls
Le polonais de poche
Le polonais
80 minutes pour parler polonais
Le polonais tout de suite !
Le polonais
Le polonais tout de suite !
Le polonais de poche
Le polonais
Le polonais

Livres (855)

Les articles prépositionnels en lexicographie bilingue français-polonais
Complexity in Polish phonotactics
Polonais
Fachsprachliche Lexikographie
The Syntax of numeral noun constructions
Path and manner saliency in Polish in contrast with Russian
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego
Speculum Saxonum, Ius municipale
Językoznawcze studia polonistyczne 6
Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish
Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej
Narzędzie w polskiej i rosyjskiej przestrzeni kulturowo-lingwistycznej
Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik Band 2
Językoznawcze studia polonistyczne 5
Polski słownik etymologiczny
La France et l'Europe centrale
Text im Fokus zweier Linguistiken
Pypcie na języku
U źródeł słów
The internal structure of nominal expressions
Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń "na rzecz" i "do spraw"
Język polski dla obcokrajowców
Middles in English and Polish
Język polskiej lewicy
The language of Polish modernism
Komplementerwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich
Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości
Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego
O znakach ubezwłasnowolnionych
W labiryncie polszczyzny
Skąd się bierze lekcja polskiego ?
Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim
Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu
Obszary polonistyki 02
Pisać jak z nut
Phonotactics and morphonotactics of Polish and English
Glottodydaktyka polonistyczna
Przemiany
Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945-1948
Backness distinction in phonology
Po polsku po Polsce
Dizionario di polacco
Zła mowa
Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej
Grammatik im Dienste der Kommunikation
Nie całkiem obce
Słowa bez tajemnic tom 1
Gramatyka tekstu prawnego
Dawne z nowym łącząc...
Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des Vertrags von Lissabon
Tożsamość tekstu
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie
Język, literatura i kultura polska w świecie
Fachsprachenforschung in Polen
Norma i uzus współczesnej polszczyzny
Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej
Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim
1000 premiers mots
Lingua et gaudium
Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej
Polonais
Attitudes to standard British English and standard Polish
Dyskont słów
Demonstratives and possessives with attitude
Terminologie française et polonaise relative à la famille
Granice języka
Byleby by było zawsze na swoim miejscu
Gesellschaftsfragen im Fokus der Diskursanalyse
A panorama of Polish word-formation
Wykłady ze stylistyki i historii literatury
Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit
Słowa
Männerdiskurse in der deutschen und polnischen Anzeigenwerbung von 1995 bis 2009
Untersuchungen zum Ausdruck des Anfangs im Polnischen
Aspekt i negacja
500 zdań polskich
Trudne lekcje języka polskiego
Facets of domestication
Galizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs
Wenn jemand eine Reise tut...
Grundlagen der Textsortenlinguistik
Korpusowe badania języka mówionego
Gramatyka języka polskiego
(Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja
Organisation du discours de recherche
Językoznawcze studia polonistyczne III
Dialog pokoleń
Człowiek i świat w języku subkultur
Zum Ausdruck von Intentionen in deutschen und polnischen Geschäftsbriefen aus kontrastiver Sicht
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi
Strutture morfolessicali e usi preferenziali dei sintagmi interrogativi in tedesco, polacco e russo
Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation
Compounding in Polish and English
Between phonology and phonetics
Direktionalia im Deutschen und im Polnischen
Komplexe deutsche Norminalphrasen und ihre polnischen Entsprechungen
Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku
Perswazja przez styl i stylizację
Methodological studies in education of Polish language and literature
Glottodydaktyka wobec wielokulturowości
Gesprochenes, Geschriebenes
Nie ma róży bez kolców
Edukacja polonistyczna wobec innego
Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność)
Słownik językowego savoir-vivre'u
Beiträge zur Linguistik
Świat związków frazeologicznych w języku dziecka
Jezyk Polski
Językoznawcze studia polonistyczne II
Dictionnaire polonais-français, français-polonais
O języku i stylu polskiego dramatu
Grenzüberschreitungen
Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Grossstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet
The adjective as an adjunctive predicative expression
Formation des noms et des termes composés français et polonais
70 lat współczesnej polszczyzny
Tak !
Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej
Sapientia ars vivendi
Germans to Poles
Copular clauses in English and Polish
Contrastive analysis of English and Polish surveying terminology
Słownik polsko-japoński
Somatische und emotionale Konzepte in der deutschen und polnischen Phraseologie
Polish voicing
Colours in Polish
Języki oswajane pismem
Potencjał wiersza
Sprache in Wissenschaft und Unterricht
Numbers in Polish
Possession in Polish discourse
Światy za słowami
Funktionsdistribution der Abtönungspartikeln des Deutschen und des Polnischen
Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej
Kresowe dziedzictwo
L'enseignement du polonais en France
Dictionnaire de poche français-polonais, polonais-français
W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych
e-polonistyka 2
Telewizja w edukacji polonistycznej
Die Grammatikalisierung eines neuen Perfekts im Polnischen
The grammaticalization of "Give" + Infinitive
Sprachwahl in der bilingualen Praxis
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik Band 4
Deutsche und Polen im Kontakt
Polnisches Deutsch - Deutsches Polnisch
Le polonais tout de suite !
Siła komentarza
Polszczyzna dziewięnastowiecznych salonów
Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym
Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim
Im deutsch-polnischen Spiegel
Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern
Studia onomastyczne i dialektologiczne
Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka
Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej
Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte
Polskie arcypolskie
Minimalist facets of control
Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną
The thematic structure of the sentence in English and Polish
Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych
Deutsche Phraseologismen mit Toponymen und das Problem ihrer Übersetzbarkeit ins Polnische
Polonais
Praxis des Übersetzens Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch
Polskość ponad granicami
Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej
Idiolekty w różnych sferach komunikacji
Strategien der Persuasion in der schriftkonstituierten politischen Kommunikation
Żywe problemy historii języka
Texte und Translation
Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty
Oswajanie inności w edukacji polonistycznej
Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj
Współczesny język polski
Nazwa w tekście i tekst w nazwie
À l'origine du RCP
Complex emotions and grammatical mismatches
Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten
Präponeme und Präponemkonstrukte im Russischen, Polnischen und Deutschen
Dzień dobry!
Inny "Doroszewski"
e-polonistyka
Éléments de grammaire historique du polonais
Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej
Pisma wybrane
Polnische Sprache nach der Wende 1989
Fotoaddenda do leksykografii polskiej
Dictionnaire polonais-français, français-polonais
Jan Paweł II wychowawca młodych
Nowomowa i ciągi dalsze
The tense-aspect system of Polish narrative
Z wdzięczną pamięcią o profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu
Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś
Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim
Mówimy uprzejmie
Język z różnych stron widziany
Studia onomastyczne i socjolingwistyczne
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (506 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (506)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also