Hongrois (langue)

Bildung aus Gallica über Hongrois (langue)
Schlagwort : Hongrois (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Lingua ungherese (italien)
Magyar (langue)

related to this theme (29 resources in data.bnf.fr)

Breitere Begriffe (1)

Publikationen über dieses Thema (499 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (9)

Le hongrois
Le hongrois
Le hongrois de poche
Le hongrois de poche
Ungarisch ohne mühe
Le hongrois sans peine
Hungarian with ease
Le hongrois sans peine
Le hongrois sans peine

Sound recordings (6)

Kóborló elődök (Les ancêtres errants)
A mindenség balladája (La ballade de l'univers)
A királyfi három bánata (Les trois chagrins du prince)"
Rohanás a tavaszba (La course vers le printemps)
L'enfant voulait jouer
Tessék leszállni (Veuillez descendre), fragment en double

Electronic documents (1)

Apprenez le hongrois

Books (483)

Hu là là
Syntax of Hungarian
Code-switching and optimality
History of Hungarian toponyms
Gramatyka tekstu prawnego
21st century Hungarian language survival in Transylvania
Diakrón mondattani kutatások
Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében
Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya
Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében
Magyar földrajzi köznevek tára
Magyar kertészeti szótár
Otthon a szavakban
Magyar-német, német-magyar műszaki kisszótár
A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban
Berliner Beiträge zur Hungarologie 17
Magyar ellentétszótár
Francia-magyar, magyar-francia tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázónak
Nyelvtechnológiai kutatások
Le hongrois tout de suite !
Magyar-francia-francia-magyar zsebszótár
Szőlészeti és borászati szótár
Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban
West old Turkic
Miylwn ʿibriy hwngariy - hwngariy ʿibriy
"Ungerska för rötternas skull"
Studies in Turkic etymology
Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces
Acta Romanica Tomus XXVI
Genderbilder aus Ungarn
Magyar nyelvjárások XLVI
Une nation vivant dans sa langue
Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből
Magyar-erza-mordvin szótár
Un dictionnaire rromani oublié
Értelmező szótár +
Idegen szavak szótára
Grammaire fondamentale du hongrois
Magyar mint veszélyeztetett nyelv?
Dictionnaire de poche hongrois-français & français-hongrois
A magyar nyelv eredete
Grammatica hungarolatina
Literacy in Hungary
Finno-Ugric language contacts
Le hongrois dans la typologie des langues
Magyar nyelv nagyszótára
Orvosi szótár
Event structure and the left periphery
Linguistiche Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten
Harrap's parler le hongrois en voyage
Magyar nyelvjárások XLIII
Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv
Tanulmányok a kognitív szemantika köréből
Mit is jelent ?
L'argot des étudiants budapestois
Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék
Nyelvrokonság és nyelvtörténet
Verb clusters
A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar és német szótára
Magyar nyelvtörténet
Tanulmányok a pragmatika köréből
A módosítószók funkciói
Magyar nyelvjárások XLI
A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében
Kettős idegenségben
Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár pedagógusoknak, hallgatónak
Frontières et passages
Igék, főnevek, melléknevek
Berliner Beiträge zur Hungarologie 13
Hungarian sentence prosody and universal grammar
A multimédiális szövegek megközelítései
Magyar nyelvjárások XL
Nominalisierungen und Argumentvererbung im Deutschen und Ungarischen
Régi magyar szólásmondások
Rovás és rovásírás
Herbarium az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól
Dictionnaire hongrois-français
Grammaire fondamentale du hongrois
Időbeliség és aspektualitás a magyarban
Magyar-francia-magyar jogi szótár
Magyar nyelvjárások XXXIX
Argument structure in Hungarian
Geschichte der ungarischen Sprache
"Walk this way" verbs of motion in three Finno-Ugric languages
On the syntax of "wh"-items in Hungarian
Magyar-arab szótár
Francia-magyar jogi szótár
Versëk szëbben
Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol
Magyar német szólások
Francia-magyar
Magyar-francia nagyszótár
Magyar dialektológia
A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig
Kárpát nyelvatlasz VI kötet
Társadalomföldrajzi kislexikon
Onomasiologisches Modell für eine kontrastiv-typologische Betrachtung des suffixalen und kompositionellen Wortbildungsbereichs am Beispiel des Finnischen, Ungarischen und Russischen
Magyar értelmező kéziszótár
Word order in Hungarian
A történelem szavakba merevült múlt
Hodoegus
The phonology of Hungarian
Szent és sérthetetlen
Die slowakisch-ungarische Kommunikationsgemeinschaft
Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban
Szlavóniai (kórógyi) szótár
A líra mutatványosai
Magyar nyelvjárások XXXVIII
Berliner Beiträge zur Hungarologie 11
Hongrois express
Magyar nyelvjárások XXXVI
Magyar szólások és közmondások
Magyar nyelvjárások XXXVII
Nyelv és lélek
Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache
Kalászfejek zsolozsmája
Angol-magyar jogi értelmező̋ szótár
Beiträge zur Nominalphrasensyntax
Újabb irányzatok a fonológiában
Őstörténetünk kérdései
Nyelvmentés vagy nyelvárulás ?
Nyelvi változó, nyelvi változás
A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban
Irodalmi kávéházak Pesten és Budán
Le hongrois de poche
Die Komposita der ungarischen Verwandtschaftsterminologie
Magyar nyelvjárások XXXV
Berliner Beiträge zur Hungarologie 10
Honfoglalás és nyelvészet
Le hongrois tout de suite !
Magyar nyelv és irodalom
Duden-Oxford képes szótár magyar-francia, francia magyar
Földrajzi nevek etimológiai szótára
Kötött formájú költemények antológiája
Észt hungarológia 75
Magyar nyelvjárások XXXIV
Berliner Beiträge zur Hungarologie 9
Magyar szólások és közmondások
Újszászy István emlékkönyv
A régi Budapest a fattyúnyelvben
Angol-magyar idió́maszótár
Magyar nyelvjárások XXXIII
Nyelvművelő kéziszótár
Erdélyi tájszotár
A török kor emléke a magyar szókincsben
Etudes de linguistique française et hongroise
Berliner Beiträge zur Hungarologie 8
Magyar-angol kéziszótár
Magyar nyelvjárások XXXII
Phrase nominale et phrase avec verbe être en hongrois
Studien zur zweisprachigen Lexicographie deutsch-ungarisch I.
Népi beszélgetések Szatmárból
A magyar nyelv könyve
Sajtónyelv
Strukturális magyar nyelvtan 1. kötet
Kárpáti cigány-magyar, magyar-kárpáti cigány szótár és nyelvtan
A magyar huszita biblia német és cseh rokonsága
Demonstratio
Strukturális magyar nyelvtan 2. kötet
Synthesis of certain speech sounds and sentence intonation of Hungarian, Finnish and Finland-Swedish
the syntactic structure of Hungarian
Berliner Beiträge zur Hungarologie 7
A magyar nyelv szó́végmutató́ szó́tá́ra
Szájrul szájra
Kapcsolatra utaló -fatikus- elemek a magyar nyelvben
Berliner Beiträge zur Hungarologie 6
A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben
Voyager en Hongrie
A magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai
Erdélyi magyar szótörténeti tár... V. kötet
Language learnability and L2 phonology
A müncheni kodex magyar-latin szótá́ra
A Nap s a Hold keresése
Keresztényi imádságos könyv
Francia-magyar módszertani tematikus képes szótár
Magyar nyelvjárások XXXI
A belehallás jelenségéről
Beszéd a magyar nyelv műveléséről
Csór község család- és ragadványnevei a XIX-XX. században
A magyar helyesírás szabályai
Dictionnaire français-hongrois
Magyar kiejtési szótár
A birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondat
A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza I. kötet
Fémkohászat
Magyar nyelvjárások XXX
A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
Dictionnaire français-hongrois
Strukturális magyar nyelvtan
A kései ómagyar kor I
Magyar-francia szótár
Nyúl község nyelvkincse
A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai
Helyesírási kéziszótár
Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből
Görbedi István mesél
A magyar verselméleti gondolkodás története
Magyar-francia kéziszótár
A magyar nyelv gyakorlati tanítása és tanulása
A konjunktívusz a magyarban
See more books on this theme

Authors linked with this theme (313 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (294)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also