ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327)

Sprache : hébreu
Geburt : 1250
Tod : 24-10-1327
Anmerkung :
Rabbin d'origine allemande, peut-être né à Cologne. Élève de Rabbi Meir ben Baruch (Maharam) puis d'Isaac de Troyes. Installé à Coblence en 1282, puis à Worms. Quitte l'Allemagne en 1303 et s'installe à Tolède où il devient rabbin de la Grande Synagogue
Andere Namen : Asher Ben Jehiel (1250-1327)
Ascher ibn Ieḥiel (1250-1327)
Ascher Ben Yehiel (1250-1327)
Roʼš (1250-1327)
Rosch (1250-1327)
Rosh (1250-1327)
Asheri (1250-1327)
ISNI : ISNI 0000 0000 6676 2201

Activities of ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) (8 resources in data.bnf.fr)

Iconographic works (1)

מסכת כתובות // עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש // ופי' המשניות מהרמ"בם ז"ל // כפי אשר כבר נדפס בשיעור דף על דף ממש לא נפל דבר מכל טוב תיקונן אשר היה מקדם ועם כמה // מעלות טובות רבו מלמנות אשר עדין לא היו וקצת מהן יבוארו דרך כללות: // המעלה הא' . שהוגהו מכל ספרי הש"ס הקדומים ומספרי המפרשים ה"ה חכמת שלמה וחכמת מנוח וחדושי // הלכות ומספרי הש"ס של המאור הגדול מופת הדור הזקן יוסף שמואל בן החסיד מו"הרר צבי //זצ"ל אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט דמיין עיר ואם בישראל יע"א . שתיקן כל מעוות אשר היה בספרי // הש"ס ובפרטות בג' סדרים אלו זרעים קדשים וטהרות שאין דורש להם מרוב הטעיות שנמצאו // בספרים וכאן נמצא הכל נכון ומתוקן כאשר יראו עיני השכלות: // הב' . שהובאו כל מראה מקומות ונתוסף עליהן כהנה ונתחדשו המראה מקומות ברש"י . עוד נתוסף הרבה בעין משפט ונתחדש בו // פסקי הדינים . גם נתוסף המראה מקום בהר"אש ובפסקי תוספות: // ויתר המעלות קצרה היריעה מהכיל . כאשר לנוכח יביטו עין כל . מלבד היופי והסידור אשר // בזה נתעלו אלו על הכל: // וע"פ רוב התועליות אשר נמצאו באלו הש"ס התרצה אלי הקצין הפ"ו הגביר ואבי...

Manuscripts and archives (5)

ʾAšrey (moʿed, našiym, ṭohorwt) (Hébreu 417) ###with ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) as Author###
Responsa d'Asher ben Jehiel (Hébreu 421) ###with ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) as Author###
Šeʾelwt wtšwbwt (Hébreu 420) ###with ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) as Author###
ʾAšrey (Hébreu 418) ###with ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) as Author###
Qiyṣwr pisqey harʾoš (Hébreu 419) ###with ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) as Author###

Textual works (2)

רב אלפס // הלכות רבינו יצחק אלפסי מסכת ברכות // עם כל המעלות הנמצא בספר רב אלפס הראשונים שהי' נדפסים בסאביוניטא. // והאחרונים באמשטרדם. עם כל המפורשי' ואשר סביב לו יחנה הר"י. והשלטי // גבורי' חדושי אנשי שם מהר"ם טוקטין תומת ישרי' מהרן שפיר וכדומיהן // ודיני מרדכי . עם סימני אותות למען ימצא הקורא מיד מבוקשו ולא תחסור // כל דבר אף התוספתת ועם הגהות אלפסי מספר דרך תמים ולזאת עשיתי סימן // כזה [ ] ראה זה חדש . וישן שמפני חדש תוציאו עשיתי סימן כזה ( ) ולא תאמרו // הראשונים היה טובים מאלה כי הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני כי שם בלל // כל כתבי קודש והאותיות בנס עומדי' אורך היריעה דק מחוספס על שפת // היריעה עד שקצרה מהחיל בקמ' המאור הגדול וקטן עם מלחמות ה' // וסרח העודף תזרי"ח מעבר לדף שני שלח במקומו . ואחשבה לדעת // שיחדיו יהי' תמים זה מול זה משני עבריה' הם כתובים מצד אחד // המלחמו' ה' ומצד השני השגת הראב"ד ושניהם לדבר אחד // נתכוונו להיות משמרתם ביד אית"מר הילכתא כוותי' דרבינו הגדול ברי"ף ז"ל ונכון הדב' לעשו' מדור // בפני עצמו ובקרבכם אל מלחמות ה' והמאור // הגדול תמצ' הציונים אשר הצבתי לדע' // תמא אהיבא דף ק... ###with ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) as Commentator for written text###
מסכת שבת // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר נדפס בק"ק פרנקפורט דאדר לא לגרוע ולא להוסיף רק לתקן הטעיות שנפלו בדפוס ההוא ונדפסו // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף על // דף ממש ועם כל מעלות טובות אשר נעשה ע"י אנשים לומדי תורה לתקן כל דף // ודף קודם שיבא ליד בעלי אומני הדפוס כדי לסלק ולסקל מכל סיג וכסולת ויהיה // מנוקה ומנופה כסולת נקייה בשלש עשרה נפה: // המעלה האחת שהוגה עם ספר הנעלה הנקרא חכמת שלמה של הרב מהרש"ל וגם // עם הספר הנעלה הנקרא חדושי הלכות של הרב מהרש"א מה שצריך לתקן // מהטעיות המפורסמות גם חלופי הגהות גרסאות של // מהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם: // המעלה השנית הוא שנתוסף עוד מראה מקום של מסורת התלמוד ומראה מקום מהתוספות ומראה // המקום מהפוסקים: ומראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים: והם ראשי האלופים // בהוראות מיימוני: וסמ"ג וארבע טורים: כל אחד ואחד לגדלו באותיות // נקרא עין משפט והתולעת הגדול מבאור להמעיין שיוכל לבוא במעט // זמן בנקל לעומק הדין מה שהעמיקו בו גאוני עלמא כמה // עדנין וזמנין ובפרט אחרי שנגה עלינו אור האלהי וזגינו שנתפשטו // בעולם חידושי בית יוסף הוא הגא... ###with ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) as Commentator for written text###

Documents about ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) (2 resources in data.bnf.fr)

Books (2)

Die Responsen des Rabbi Ascher ben Jechiel (Rosch)
Mapteaḥ hašeʾelwt wehatšwbwt

See also