1912-1949

Bildung aus Gallica über 1912-1949
Schlagwort : 1912-1949
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Littératures

related to this theme (1)

Publikationen über dieses Thema (46)

Livres (46)

Tai wan wen xue yu shi dai jing shen
Zhong guo xian dai xiang zheng zhu yi shi xue yan jiu
Qi yue pai shi ge yan jiu
Zhong guo xin shi
Chuan guo "ju long zhi yan"
Zhong guo xian dai nong cun ti cai xiao shuo shi
"Ju xue" ben wei de que li
Entre tradition poétique chinoise et poésie symboliste française
Wu si yi shi yu zao qi zhong guo xin shi
Zhong guo xiao shuo de jin dai bian ge
Zhong guo xian dai wen xue xi ju ban ben wen jian lu
Li xing yu ge ming
Du shi xuan liu zhong de hai pai xiao shuo
Zhong guo xian dai chang pian xiao shuo bian nian
zhong guo xian dai wen xue shi ge ban ben wen jian lu
Cheng shi zhong de "xian dai" xiang xiang
Zhong guo xin shi shi
Zhong guo xian dai xi ju shi lun
Xin shi shi er jiang
Chen fu zhi jian
Min ge yu guo xue
min guo jiu ti shi shi gao
Li bai liu
Qing dai min guo cang shu jia nian pu
Zhong guo xin shi liu bian lun
Zhong guo xian dai zhu yi shi xue
Zhong mei guan xi shi hua
Einsichten in der Fremde
Treize récits chinois
Ma ke si zhu yi zhong guo hua shi hua
Zhong guo ren min jie fang jun shi hua
Die Befreiung der Kinder
Zai xin shi ji de men kan shang
La métamorphose des images poétiques 1915-1932
Zhongguo xiandai shige shi
Min guo zhang hui xiao shuo da guan
Shanghai 1920-1940
China hands
Wen xue jie shou yu wen hua guo lü
Passivity, resistance and collaboration
Le roman chinois moderne
Autobiographie und Literatur
Mandarin
L'Humour chinois
L'Humour chinois ou Recueil déessais, satires et esquisses 1
Contes chinois

Authors linked with this theme (44)

See also (1)