Serbe (langue)

Bildung aus Gallica über Serbe (langue)
Schlagwort : Serbe (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Lingua serba (italien)
Monténégrin (langue)
Serbo-croate (langue) -- Monténégro
Serbo-croate (langue) -- Serbie

related to this theme (18)

Publikationen über dieses Thema (313)

Documents multimédia (2)

Kit de conversation serbe
Le serbe de poche

Documents électroniques (1)

Bibliotekarski terminološki rečnik

Livres (310)

Anredeformen im Serbischen
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 47, 1
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 47, 3
Govorite li zajednički?
Naùčimo àkcente
O frazeologiji odabranih Ćopićevih djela
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 46, 1
Rasprave i građa
Francusko-srpski rečnik
Češko-srpski, srpsko-češki rečnik
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 46, 3
Rasprave, studije, članci [Knj.] 3*
Rasprave, studije, članci [Knj.] 3**
Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim
Principi prije pravila
Savremena proučavanja jezika i književnosti
Vrste reči i gramatička praksa
Jezička geografija
Savremena proučavanja jezika i književnosti
Srpski gramatički rečnik
Slike u rečima
Rasprave i građa
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 45, 3
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 45, 1. - 01
Stilistika i gramatika stilskih figura
Pravopis srpskog jezika
Turski za dembele
Od naših Rusa do komšijine krave
Govorimo srpski
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,3
O vrednostima u srpskom jeziku
Gramatički i kognitivni aspekti leksičkog značenja
Putevima srpskog jezika, književnosti i kulture
Rasprave i građa
Fonetika i fonologija karaševskih govora danas
Frazeologizmi nemačkog porekla u savremenom srpskom jeziku
Testovi iz srpskog jezika
Kategorija stepena u srpskom jeziku
Rečnik pirotskog govora
Leksičke i gramatičke kolokacije u srpskom jeziku
Srpski jezik kroz brojke
Naučni sastanak slavista u Vukove dane
Naučni sastanak slavista u Vukove dane
U vrtlogu matice
Dialektolozi i crnogorski jezik
Jezik Presada mudrosti Anastasija Petrovića (1858)
Dvorodnost kod imenica u ruskom i srpskom jeziku
Savremeno izučavanje srpskog jezika i književnosti i slovenskih jezika kao maternjih, inoslovenskih i stranih
Tursko-srpski, srpsko-turski rečnik
Rasprave i građa
Italijansko-srpski rečnik
Toponimi su čuvari našeg jezika
Pregled istorije srpskog jezika
Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge
Srpski jezik, književnost, umetnost
Putopis po sećanju
Francusko-srpski
Japansko-srpski, srpsko-japanski rečnik
Le Serbe pour les francophones
Ogovaranje kao govorni žanr svakodnevne komunikacije
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,2
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,1
Džepni rečnik srpsko-francuski
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil III
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil II
Francusko-srpski rečnik
Slogovni glosar
Najstariji srpski ćirilski natpisi
Polemički i drugi srodni spisi
Rečnik Vasojevića
Pravopisni priručnik bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika sa osnovama gramatike
Rasprave i građa
Francusko-srpski rečnik
Esperanta-serba vortaro
Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas
Učimo srpski 1
Glagoli na -(j)eti, -īm u korelaciji sa glagolima na -iti, -īm u savremenom srpskom jeziku
Prezimena su čuvari našeg jezika
Grammatičeskie očerki
Srpski jezik, književnost, umetnost
Govor južnokosovskog sela Gatnje
Srpski pisci u ozračju stilistike
Dizionario serbo-italiano
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 42, 1
Sociolingvistički aspekt raspada Jugoslavije i srpsko nacionalno pitanje
Srpsko - nemački rečnik valentnosti glagola
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 41, 3
Srpsko-kineski rečnik
Rusko-srpski i srpsko-ruski teološki rečnik
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 4
Lingvostilistika književnog teksta
Jezički savetnik
Jezik naš nasušni
Frazeološki rečnik srpskog jezika
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil I
Portret jednog jezika
Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru
Rečnik govora severne Metohije
Udžbenik turskog jezika
Rasprave i građa
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 41, 1
Rečnik srpskog žargona
Srpske književne i jezičke teme
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 42
Njeguški rječnik
Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
Studije i ogledi iz montenegristike
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 40,3
Parlons serbe
Odgonetanje srbskog jezika 1
Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 40,1
Tematski rečnik srpskog jezika 1
Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 3
Rečnik urbane svakodnevice
Gramatička pitanja srpskoga jezika
Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti
Montenegrin language in the past and present
Srpska politika o etnosu, jeziku, književnom standardu i pismu
Poluglasnici i jat u crnogorskim govorima
Srpski jezik u vrtlogu politike
Italijansko-srpski rečnik
Crnogorski jezik u javnoj upotrebi
Kontrastiranje turskog i srpskog jezika
Rečnik francusko-srpski, srpsko-francuski
Odgonetanje srbskog jezika 2
Rečnik opscenih reči i izraza
Latiničjenje Srba
Obratni asocijativni rečnik srpskog jezika Deo II
Pravopis i škola
Trojanski konj u srpskom jeziku
Serbische und kroatische Schriftlinguistik
Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika
Francusko-srpski, srpko-francuski rečnik
Fonologija srpskog jezika
Leksikologija srpskog jezika
Teorija jezičke kulture
Zbornik radova sa projekta Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji
Kontrastivna proučavanja srpskog jezika
Rečnki jezičkih nedoumica
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika
Hrvatsko-srpski rječnik inačica i srpsko-hrvatski rečnik varijanata
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga-bošnjačkoga jezika Svezak 1
Pravopis srpskoga jezika
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 39, 3
Jezik srpskih pesnika
Rječnik nikšićkog kraja
Gramatika crnogorskog jezika
Pravopis crnogorskog jezika
Srpske i južnoslovenske teme
Srpski jezičko pravopisni sporovi
Srpski lingvisti dvoazbučjem zatiru ćirilicu
Kvantitativni opis strukture srpskog jezika
Dependency in linguistic description
Jezikoslovne studije
Genese und gebrauch von Höflichkeitsformeln im Serbischen und Deutschen
Jezik, književnost, identitet
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 38, 1
Srpsko-francuski rečnik idioma i izreka
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 36, 3. - 1
Francuski i srpski u kontaktu
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37, 1
Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika
Francusko-srpski
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37, 2
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
Studije iz srpske srednjovekovne pismenosti
Francusko-srpski rečnik
Rasprave i građa
Semantička proučavanja srpskoga jezika
Rečnik srpskoga jezika
Epidráseis tīs neóterīs ellīnikī́s stis valkanikés glṓsses
Leksikon stranih reči i izraza
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 3. - 4
Germanismen im Serbischen und Kroatischen
Spisi Odbora za standardizaciju srpskog jezika 9
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 36, 1
Leksikon stranih reči
Stari novi spisi
Zanimljiva gramatika
Epistemische Modalität
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 2
Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar
Srpski jezik u normativnom ogledalu
Jezik i politika
Jezičke doumice
Veliki rečnik stranih reči i izraza
Srpski rječnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 1
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 33, 3. - 3
Jezik i kultura
Srpski jezički savetnik
Sintaksa savremenoga srpskog jezika
Asocijativni rečnik srpskoga jezika Deo 1
A syntax of Serbian
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 34, 1
Rasprave i građa
Reči francuskog porekla u srpskom jeziku
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (288)

Auteur du texte (194)

Collaborateur (1)

Continuateur (1)

Illustrateur (1)

Éditeur scientifique (83)

Auteur de la collation (1)

See also (6)