Serbe (langue)

Bildung aus Gallica über Serbe (langue)
Schlagwort : Serbe (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Lingua serba (italien)
Monténégrin (langue)
Serbo-croate (langue) -- Monténégro
Serbo-croate (langue) -- Serbie

related to this theme (18)

Publikationen über dieses Thema (313)

Documents multimédia (2)

Kit de conversation serbe
Le serbe de poche

Documents électroniques (1)

Bibliotekarski terminološki rečnik

Livres (310)

Naùčimo àkcente
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 47, 3
Anredeformen im Serbischen
Govorite li zajednički?
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 47, 1
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Češko-srpski, srpsko-češki rečnik
Rasprave i građa
Francusko-srpski rečnik
O frazeologiji odabranih Ćopićevih djela
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 46, 3
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 46, 1
Principi prije pravila
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 45, 3
Slike u rečima
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 45, 1. - 01
Rasprave, studije, članci [Knj.] 3**
Vrste reči i gramatička praksa
Rasprave i građa
Rasprave, studije, članci [Knj.] 3*
Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim
Savremena proučavanja jezika i književnosti
Savremena proučavanja jezika i književnosti
Jezička geografija
Srpski gramatički rečnik
Od naših Rusa do komšijine krave
Putevima srpskog jezika, književnosti i kulture
Turski za dembele
Fonetika i fonologija karaševskih govora danas
Stilistika i gramatika stilskih figura
Pravopis srpskog jezika
O vrednostima u srpskom jeziku
Gramatički i kognitivni aspekti leksičkog značenja
Rasprave i građa
Govorimo srpski
Testovi iz srpskog jezika
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,3
Frazeologizmi nemačkog porekla u savremenom srpskom jeziku
Le Serbe pour les francophones
Francusko-srpski rečnik
U vrtlogu matice
Dialektolozi i crnogorski jezik
Jezik Presada mudrosti Anastasija Petrovića (1858)
Savremeno izučavanje srpskog jezika i književnosti i slovenskih jezika kao maternjih, inoslovenskih i stranih
Tursko-srpski, srpsko-turski rečnik
Rasprave i građa
Italijansko-srpski rečnik
Toponimi su čuvari našeg jezika
Pregled istorije srpskog jezika
Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge
Srpski jezik, književnost, umetnost
Putopis po sećanju
Francusko-srpski
Japansko-srpski, srpsko-japanski rečnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,2
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,1
Džepni rečnik srpsko-francuski
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil III
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil II
Slogovni glosar
Najstariji srpski ćirilski natpisi
Polemički i drugi srodni spisi
Kategorija stepena u srpskom jeziku
Rečnik Vasojevića
Rečnik pirotskog govora
Leksičke i gramatičke kolokacije u srpskom jeziku
Naučni sastanak slavista u Vukove dane
Naučni sastanak slavista u Vukove dane
Srpski jezik kroz brojke
Dvorodnost kod imenica u ruskom i srpskom jeziku
Ogovaranje kao govorni žanr svakodnevne komunikacije
Esperanta-serba vortaro
Francusko-srpski rečnik
Rasprave i građa
Sociolingvistički aspekt raspada Jugoslavije i srpsko nacionalno pitanje
Dizionario serbo-italiano
Srpsko - nemački rečnik valentnosti glagola
Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas
Glagoli na -(j)eti, -īm u korelaciji sa glagolima na -iti, -īm u savremenom srpskom jeziku
Prezimena su čuvari našeg jezika
Grammatičeskie očerki
Pravopisni priručnik bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika sa osnovama gramatike
Učimo srpski 1
Srpski jezik, književnost, umetnost
Govor južnokosovskog sela Gatnje
Srpski pisci u ozračju stilistike
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 42, 1
Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil I
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 41, 1
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 41, 3
Studije i ogledi iz montenegristike
Njeguški rječnik
Srpske književne i jezičke teme
Rečnik srpskog žargona
Rasprave i građa
Udžbenik turskog jezika
Rečnik govora severne Metohije
Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru
Portret jednog jezika
Frazeološki rečnik srpskog jezika
Jezik naš nasušni
Lingvostilistika književnog teksta
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 4
Rusko-srpski i srpsko-ruski teološki rečnik
Srpsko-kineski rečnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 42
Jezički savetnik
Pravopis i škola
Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti
Montenegrin language in the past and present
Rečnik urbane svakodnevice
Rečnik francusko-srpski, srpsko-francuski
Parlons serbe
Srpska politika o etnosu, jeziku, književnom standardu i pismu
Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine
Poluglasnici i jat u crnogorskim govorima
Srpski jezik u vrtlogu politike
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 40,1
Obratni asocijativni rečnik srpskog jezika Deo II
Italijansko-srpski rečnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 40,3
Crnogorski jezik u javnoj upotrebi
Odgonetanje srbskog jezika 2
Odgonetanje srbskog jezika 1
Latiničjenje Srba
Tematski rečnik srpskog jezika 1
Kontrastiranje turskog i srpskog jezika
Rečnik opscenih reči i izraza
Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu
Gramatička pitanja srpskoga jezika
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 3
Francusko-srpski, srpko-francuski rečnik
Srpske i južnoslovenske teme
Serbische und kroatische Schriftlinguistik
Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika
Pravopis srpskoga jezika
Hrvatsko-srpski rječnik inačica i srpsko-hrvatski rečnik varijanata
Rečnki jezičkih nedoumica
Zbornik radova sa projekta Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji
Teorija jezičke kulture
Leksikologija srpskog jezika
Kontrastivna proučavanja srpskog jezika
Trojanski konj u srpskom jeziku
Gramatika crnogorskog jezika
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga-bošnjačkoga jezika Svezak 1
Srpski jezičko pravopisni sporovi
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 39, 3
Fonologija srpskog jezika
Pravopis crnogorskog jezika
Jezik srpskih pesnika
Rječnik nikšićkog kraja
Jezik, književnost, identitet
Jezikoslovne studije
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 38, 1
Dependency in linguistic description
Kvantitativni opis strukture srpskog jezika
Genese und gebrauch von Höflichkeitsformeln im Serbischen und Deutschen
Srpski lingvisti dvoazbučjem zatiru ćirilicu
Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika
Semantička proučavanja srpskoga jezika
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37, 1
Francusko-srpski rečnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37, 2
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
Francuski i srpski u kontaktu
Rasprave i građa
Srpsko-francuski rečnik idioma i izreka
Francusko-srpski
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 36, 3. - 1
Studije iz srpske srednjovekovne pismenosti
Stari novi spisi
Leksikon stranih reči
Germanismen im Serbischen und Kroatischen
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 36, 1
Epistemische Modalität
Spisi Odbora za standardizaciju srpskog jezika 9
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 3. - 4
Rečnik srpskoga jezika
Epidráseis tīs neóterīs ellīnikī́s stis valkanikés glṓsses
Zanimljiva gramatika
Leksikon stranih reči i izraza
Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar
Jezik i politika
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 1
Srpski rječnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 2
Srpski jezik u normativnom ogledalu
Veliki rečnik stranih reči i izraza
Jezičke doumice
Rasprave i građa
Reči francuskog porekla u srpskom jeziku
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 34, 1
Jezik i kultura
Sintaksa savremenoga srpskog jezika
Asocijativni rečnik srpskoga jezika Deo 1
Srpski jezički savetnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 33, 3. - 3
A syntax of Serbian
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (288)

Auteur du texte (194)

Collaborateur (1)

Continuateur (1)

Illustrateur (1)

Éditeur scientifique (83)

Auteur de la collation (1)

See also (6)