Croate (langue)

Schlagwort : Croate (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Hrvatski (langue)
Lingua croata (italien)
Serbo-croate (langue) -- Croatie

related to this theme (17)

Publikationen über dieses Thema (129)

Documents multimédia (4)

Le croate
Le croate
Kit de conversation croate de poche
Kit de conversation croate

Documents électroniques (2)

Apprenez le croate
Apprenez le croate

Livres (123)

Govorite li zajednički?
Jezična politika
Principi prije pravila
Slavonice dijalektološke i frazeološke
Zajednička povijest hrvatskih narječja 2
Početno pisanje na hrvatskome jeziku
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika Knjiga prva
Hrvatski pravopis
Ilirska slovnica
Tursko-hrvatski
Hrvatski jezični savjeti
Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya
Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében
Language planning and national identity in Croatia
Rječnik roverskih i okolnih govora
Croate
Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku
O starome dubrovačkom govoru nazbilj
Rasprave i članci
Pravopisni priručnik bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika sa osnovama gramatike
Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora
Po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 4
Südslavisch unter romanischem Dach Teil II
Jezik Hrvata kajkavaca
Izazovi kontrastivne lingvistike
Hrvatski frazemi od glave do pete
Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavesnkom jeziku
Hrvatski jezik u Zagrebu
Gramatika horvatskoga narječja
Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 3
Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine
Blago jezika slovinskoga (1649.-1651.)
Südslavisch unter romanischem Dach Teil I
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Knjiga četvrta. - Svezak 12
Glasovni razvoj hrvatskoga jezika
Hrvatski književni jezik i njegova norma
Hrvatsko-srpski rječnik inačica i srpsko-hrvatski rečnik varijanata
Serbische und kroatische Schriftlinguistik
Fonetska njega glasa i izgovora
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga-bošnjačkoga jezika Svezak 1
Splitski govor
Croate
Kratki navuk jezičnice horvatske
Veliki rječnik hrvatsko-esperantski
Lexicon latino-illyricum Svezak 3
Hrvatski terminološki priručnik
Rječnik hrvatskoga jezika
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika
Dalmatinske riči
Germanismen im Serbischen und Kroatischen
Historische Grammatik des Kroatischen
Filološke dvoumice
Stari pisci Hrvatske i njihove poetike
Hrvatski jezički putokazi
Antonimija u hrvatskome jeziku
Epistemische Modalität
Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do 20. stojeća
Etymologicon
Harrap's parler le croate en voyage
Le guide de conversation du routard
Hrvatsko-francuski i francusko-hrvatski džepni rječnik
Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar
Hrvatski u zgradama
Čakavian prosody
Croate
Kulturna i društvena povijest naroda Bosne i Hercegovine
Croatian
Kroatien
Hrvatska dijalektologija 1
Second-generation speech
Kratki navuk za pravopiszanye horvatzko za potrebnozt narodnih skol
Gramatika gradišćaanskohrvatskoga jezika
Pravopis jezika ilirskoga
Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige
Satelliten des Verbs im Deutschen und im Bosnisch-Kroatisch-Serbischen
Grammatik-handbuch des Kroatischen unter Einschluz des Serbischen
Kvantifikacija u hrvatskom jeziku
Pamejnek
Horvát, kapd elő
Croate express
Nova ricsoslovica iliricska
Syntaktischer Wandel im Kroatischen am Beispiel der Enklitika
Le croate de poche
Rječnik hrvatskog jezika
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Knjiga treća. - Svezak 8
Norme i normiranje hrvatskog standardnoga jezika
Hrvatski jezički savjetnik
Hrvatski jezik izmedju norme i stila
Zbornik o Bogoslavu Šuleku
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika
Hrvatsko-francuski rječnik
A history of the croatian language
Hrvatska gramatika
Verši na šterni
Gramatika hrvatskog jezika
Rječnik hrvatskoga jezika
Language policy in Yugoslavia
Wortschatz des Burgenländischkroatischen
Die Deutschen in Südtirol und die Kroaten im Burgenland
A Bibliography of Croatian dictionaries
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika
Hrvatski pravopis
An Historical survey of literary Croatian
A Short history of literary Croatian
Bilješke o jeziku suvremenih hrvatskih pisaca
Čakavsko narječje
Institutiones linguae Illyricae
Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik
Pregled gramatike hrvatskoga jezika
Jezik najstarije hrvatske pjesmarice
Fonološki razvoj hrvatskoga jezika
Pregled gramatike hrvatskosrpskog jezika
Vuk i Hrvati
Dictionnaire français-croate contenant la prononciation figurée de chaque mot français
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku
Gramatika jezika hèrvatskoga, osnovana na starobugarskoj slověnštini
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih i cirilskih književnih starinah
Deutschkroatisches Wörterbuch
Nemačko-ilirski slovar

Authors linked with this theme (151)

Auteur du texte (106)

Distributeur (1)

Auteur adapté (1)

Directeur de publication (2)

Éditeur commercial (1)

See also (7)