Johannes I Van Keulen (1654-1715)

Bildung aus Gallica über Johannes I Van Keulen (1654-1715)
Land : Pays-Bas
Sprache : néerlandais; flamand
Geschlecht : masculin
Geburt : 1654
Tod : 1715
Geschäftsbetrieb : Éditeur, Distributeur
Anmerkung :
Editeur actif jusqu'en 1704, son fils Gérard reprenant l'activité
Andere Namen : Johannes van Keulen (1654-1715)
ISNI : ISNI 0000 0000 7975 6716

Activities of Johannes I Van Keulen (1654-1715) (127)

Cartographe (42)

Histoire de la cartographie de la mer Noire et de la mer Caspienne
Paskaarte van de Archipelagusche Eylanden
[Paskaarte van de] Archipelagusche Eylanden
Pas kaart vande Cicilia, Calabria Graetia et Morea, ...
Nieuwe Groote Paskaart van de Geheele Noord Zee Vertoonende in zig alle de Rivieren, Havens, Baye, Dieptens, daar in Geleegen. De Gronden gelegt na de ondervinding van verscheyde Ervarene Vissers varende van Maasland Sluys, en verders der strekkinge de Landen
Nieuwe Wassende Graadige Pas-kaart van de Kust van Guinea en Brasilia strekkende van Cap Verde tot de Cap de Bon-Esperance en Verders van Rio de Berbice tot Rio de la Plata
Nieuwe Wassende Graadige Pas-kaart van de Kust van Guinea en Brasilia strekkende van Cap Verde tot de Cap de Bon-Esperance en Verders van Rio de Berbice tot Rio de la Plata
Pas-caart van de de Zee kusten van't Eyland Sardinia met de tegen over geleegene zee kusten van Barbaria, Tuschen C. de Ferro en C. Bona
Archipelagusche Eylanden
Pascaerte Van't Noordlyckste Deel van Europa Beginnende vande Canael tot aen Spitsbergen, en van Ysland tot aen Nova Zemla
Nieuwe paskaert van de zee kusten van't Eyland Sicilia ...
Nieuwe Paskaart van de Zee Kusten van Gunea van Cabo Verde tot Cabo de Bona Esperanca 1696
Nieuwe pascaert waar in te sien is de gatten van Texel en 'T Vlie metallesyn Mercken, diepte en droogte alles opt'Nieuws oversien en van veel founten verbetert
Pas Caerte van Texel tot aende Hoofden ; begrypende in sich de Zee-custen van Vries-land, Holland, Zeeland, Flaenderen ; en de Oost-cust van England
Paskaart van een gedeelte van Vriesland Groeninger en Emderland met zyn onderhoorige Eylanden
Paskaarte van de Zuyder Zee met alle des Zelfs inkomende Gaaten
Pas-Caart van de Weder zytsche Zee-Kusten soo van Italia als Dalmatia en Griecken Inde Golff van Venetien
De Groote nieuwe Vermeerderde Zee-Atlas ofte Water-Werelt. Vertoonende in sigh alle de Zee-Kusten des Aardtryks, bestaende in seer nette Kaerten, soo platte als wassende Graden...
Nieuwe pascaert beuattende in sich de kust van Vlaenderen vande Wielingen tot de Hoosden waer inoock te sien is syn diepte en ondiepte als mede hoe haert lant vitter zee vertoont alles op het nieuws oversien en verbetert
Paskaart vande Jade, Weser en Elve meteen gedeelte van Emderland, keydingerland Holsatia en Ditmarschen met alle zyn eylanden diepten en droochte seer naauwkeurich opgelstelt
Nieuwe Pascaert van alle de Vlaemse Eylanden
Nieuwe Pascaert van Oost Indien Verthoonende hen van C. de Bona Esperanca tot aen het Landt van Eso
Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland, Groeninger, Emder en Keydingerland, Holstyn, Ditmarsche en't Eydersted
Pascaert van't Eylandt Ceylon, Pascaert van't eylandt Ceylon, Voorderen Taprobana; by de Inwoonders gendemt Sankaun
Pascaarte vande Zee custen van Guinea, en Brasilia: Van Cabo de Verde, tot C. de bona Esperança: en van R. de Amazones tot Rio de la Plata ...
Nieuwe Pascaert Waar in te sien is de gaten van Texel en 't Vlie
Paskaart der Zeekusten van Italien ...
Nieuwe en zeer naaukeurige paskaart van de kusten van West Indien strekkende van rio Oronoque tot beneede Cartagena met alle de Caribische eylanden...
Pas-kaart van het Shager-Rak
[Cartes, plans et vues de topographie concernant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique]
[Cartes, plans et vues sur les Iles Britanniques]
[Golfe de Finlande]
De Afrikaanse Kust van Tafel Baay tot aan Baay Nataal
Paskaart van een Gedeelte van de Æthiopische = Zee, R. Sta. Lucia tot C. del Gado, langs de kusten van Suffalo en Moçambique berattende insgelyks Eiland Madagascar met desselfs onderhorige Eilanden
Nieuwe Paskaart voor een Gedeelte van de Oost-zee
De Afrikaanse Kust van Tafel Baay tot aan Baay Nataal
Carte à lat[itude] cr[oissante] de l'Atlantique Sud
Caart Van d'Indische Zee van Cabo de goede Hoop tot Canton eerbiedig opgedragen door zyne Allerdoorlugtigste Hoogheids
Nieuwe u Caart van't Inkomen der Rivier de Loire
Bocht van Vrankryk
Nieuwe wassende graadige Paskaart van de kust van Guinea en Brasilia
Oost Indien

Marchand (34)

Pas kaart vande Cicilia, Calabria Graetia et Morea, ...
Paskaarte van de Archipelagusche Eylanden
[Paskaarte van de] Archipelagusche Eylanden
Nieuwe verbeeterde paskaart van de Noord Zee
Pas-kaart van de Zuyd Kust van Espanjola med de Zeekust van Nuevo Reyne de Granada
Pas-caart van de de Zee kusten van't Eyland Sardinia met de tegen over geleegene zee kusten van Barbaria, Tuschen C. de Ferro en C. Bona
Pas kaart van de Noord Kust van Espaniola met d'Eylanden daar Benoorden door J.C. Vooght geometra
Paskaerte van het inkoomen van de Maes ...
Pascaert van't Eylandt roosenburg door de oude en nieuwe Maes ...
Nieuwe afteekening van de Finlandse Golf of Bodem opgestelt en afgeteekent door Abraham Maas tot St.Petersburg. Vorders na de naaukeurigete onderrigtinge nieuwlyks in't Ligt gebragt door Joannes van Keulen
Nieuwe Paskaart van Het Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee Strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrypende in Sigh de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Vlaanderen ook een Gedeelte van d'Oostkust van Engeland
Archupelagusche Eylanden
Archipelagusche Eylanden
Archipelagusche Eylanden
Paskaart van de Archipelagusche Eylanden naaukeurig opgestelt
Pas Caerte van Texel tot aende Hoofden Begrypende in sich de Zee-custen van Vries-land, Holland, Zeeland, Flaenderen en de Oost-cust van Engeland. Met Privilegie voor 15 jaer
Pas-Caart van de Weder zytsche Zee-Kusten soo van Italia als Dalmatia en Griecken Inde Golff van Venetien
De Groote nieuwe Vermeerderde Zee-Atlas ofte Water-Werelt. Vertoonende in sigh alle de Zee-Kusten des Aardtryks, bestaende in seer nette Kaerten, soo platte als wassende Graden...
Nieuwe paskaert van de kust van Hollandt ...
Paskaart van de kusten van Zeeland beginnende van de Maas, tot aan de wielingen, alles op het nieuws oversien, en merkelyk verbetert
Pas-Kaart Vande Zee Kusten van Niew Nederland Anders Genaamt Niew York Tusschen Renselaars Hoek en de Staaten Hoek
Paskaart vande Jade, Weser en Elve meteen gedeelte van Emderland, keydingerland Holsatia en Ditmarschen met alle zyn eylanden diepten en droochte seer naauwkeurich opgelstelt
Nieuwe pascaert beuattende in sich de kust van Vlaenderen vande Wielingen tot de Hoosden waer inoock te sien is syn diepte en ondiepte als mede hoe haert lant vitter zee vertoont alles op het nieuws oversien en verbetert
Nieuwe Paskaert van de Zee Kusten van Provence en Italiae Tusschen Cabo de Toulon, en de Hoek van Piombino, Met de byleggende Eylanden Mitsgaaders de Zee-kusten van t'Eylandt Corsica
Pas-kaart van't Oosterste deel van de Middellantsche Zee vervattende de Zee-kusten van Caramania, Cyprus, Soria en Aegiptia
Paskaart voor een Gedeelte der Kust van Barbaria van C. Ivi tot Bona, ende Kust van Catalonia van Peniscola, tot Mataro, als mede de Eylanden Yvica, Majorca en Minorca ...
Pascaert van Schager-Rack, de Belt en de Orisondt, tot in de Oost Zee, zynde van veel Fouten verbetert
Pascaart van de Zee Kusten van Granada en Murcia Tusschen Velez Malaga en C. S. Martin als meede de Barbarische Zee-Kusten tuschen Penon de Veles en C. Ivy. Seer Naukeurig Opgestelt van veel Fouten verbeetert...
Pas-kaart Van de Zee-kusten van Guiana Tusschen Cabo Noord en Rio Amano
Pas kaart Vande Kust van Guiana Tusschen R. Cupanama en R. Oronoque
Paskaart van de Zee-kusten van Valence, Catalonien, Languedocq en Provence tuschen C.S. martin en C. de Toulon met de Eylanden, Yvica, Majorca, en Minorca
Escudo de Verragua
Pas-caart van de Weder zytsche Zee-kusten soo van Italia als Dalmatia en Griecken Inde Golff van Venetien
Paskaart der Zeekusten van Italien ...

Autre (16)

Paskaart van v Eyland Mauritius, geleegen in de Oostindische Zee beoosten het Eyland Madagascar
De Stad en Haven van Havana op't Eÿland Cuba met alle Desselfs Droogtens en Dieptens
Pas-caarte van de Middellandsche Zee verthoonende alle de Zee-kusten van Granaden, Catalonien, Provencen, Italien, Griecken, Thracien, Natolien, Syrien, Egypten en Barbaryen Met alle haar onder behoorende en tusschen, leggende Eylanden Naukeurigh opgestelt...
Pas-kaart vande Zee-Kusten van Brazilia, tusschen Rio Ponica en Rio das Contas
Pas-Kaart van de Zee-Kusten van Brazilia tusschen Punto de Lucena en Cabo S. Augustino
Pas-kaart van de Zee-Kusten van Brazilia, tusschen Rio Coroipo en Rio Ponica
Pas-kaart van de Zee-Kusten van Brazilia, Tusschen Rio das Contas en Cabo S. Thomé
Paskaart van de Zee-Kusten van Brasilia, Tusschen C.S. Vooght
Pas-Kaart van de Zee-Kusten van Brazilia, tusschen Bahia Baxa en Punto de Lucena
Pas-Kaart van de Zee-Kusten van Brazilia tusschen Cabo de Cuma, en Bahia Baxa
Pas-Kaart van de Zee-Kusten van Brazilia Tusschen Cabo Noord en Cabo de Cuma door J.C. Vooght.
Pas Kaart van de Zee-Kusten van Brazilia tusschen Cabo S. Agostino en Rio Coroipo
Pas-kaart van de Zee-Kusten van Brazilia, tusschen I.S. Catharina en C.S. Anthonio, Door J.C. Vooght, Geometra, 45 Duytsche Mylen 15 in een Graadt
Pascaert van't Eylandt Ceylon, voordesen Taprobana, by de Inwoonders gendemt Sankaun
Pascaerte van rio Ganbia als meede het Vaerwater tusschen Cabo Verde en Brazil
Nieuwe paskaart van de Kust van Portugal

Auteur du texte (10)

De Reede en Stadt Batavia
Nieuwe Pas-Kaart van't Opkommen van't Naauw van de Straat beginnende aan de Spaansse Kust van de Barles en aan de Moorsse Kust van Sta Cruz het Naauw door. Door Hendrik Lynslager, .. A° 1738
Pas-kaart van de Zee-Kusten van Brazilia, tusschen I.S. Catharina en C.S. Anthonio
De Stadt en Haven van Rhodus
Paksu, Antipaxou. Van Keulen
Pas-Kaert van de Cust van Noorwegen, beginnende van der Nues tot aen Bommel Sond...
Pascaerte van rio Gambia als meede het Vaerwater tusschen Cabo Verde en Brazil
Pascaert vande Zuydzee en een gedeelte van Brasil van Ilhas de Ladronos tot R. de la Platra
Pascaert vande zuydzee en een gedulte van Brasil van Ilhas de ladronos tot R. de la Platra
Pas Kaerte van het inkoomen van de Maes totaen t'Eylandt Roosenburgls als mede't inkoomen van t'Goereesche gat...

Directeur de publication (9)

Nieuwe paskaart van Ostende tot den hoek van Schouwen
Hollandse Wal...van de Maas tot Texel
Paskaerte van het inkoomen van de Maes
Nouvelle carte réduite des côtes occidentales de l'Europe
[Dunkerque-Walcheren]
The new sea map of Ireland...
Nieuwe kaart van Duyns en van Margat [Herne bay - Dover]
Nieuwe paskaart van het canaal van Bristol...
Nouvelle carte de tout [sic] la Manche entre l'Engleterre et la France

Libraire (5)

Nieuwe Paskaart van de Kusten van West Indien van Rio Oronoque tot Cartagena Met alle de Caribische Eylanden als meede Porto Rico en de Zuyd Kust van Espaniola ...
Nieuwe Paskaart van de Kust van Hispania. Van 't Klif tot aan Velez Malaga, als mede de Kust van Barbaria. van Larache tot Belis. Met al zyn Diepte en Droogte Naau-keurigh Opgestelt door Liefhebbers der Zee-Vaart
Wassende graade kaart van't noordelykste deel der Noord Zee tussen Schotland, Ysland, Noorwegen en Finmarken tot booven de Noord Caap
Wassende grade kaart vande Noord Ys Zee behelsende de kusten v. Finmarcken, Lapland, Rusland, Nova Zemla en Spitsbergen
Pas kaart van rio Oronoque golfo de Paria, met d'eylanden Trinidad, Tabago, Granada, Granadillos en Bequia

Imprimeur-libraire (3)

Pas kaart vande Kust van Guiana tusschen R. Cupanama en R. Oronoque Synde de diepten van dese Rivieren in Vaademen maar de diepten van R. Barbice, R.Demerary, R. Esequeba en R. Poemaron in voeten
[Globe terrestre]
Nieuwe Pascaart van de Sonde ende Beldt med de onder Behoverende Eulanden seer Naukeurig op gestelt en van veel Fouten Verbeetert

Cartographe du modèle (2)

Carte De La rivière de Maronny, Commeuny, Surinam, Cupanama, plusieurs autres riviers
S. Iuan de Porto Rico

Auteur adapté (2)

[Plans des îles de l'Assomption, de Cosmolido, du bois & de fable]
[ Tracé des côtes de l'île de Corfou

Éditeur commercial (2)

Pas-Kaart Vande Zee Kusten inde Boght van Niew Engeland Tusschen de Staaten Hoek en C. de Sable
West-Indische Paskaert... vertonende behalve Europaes zu... delijeste alle de zeekusten van Africa en America, begrepen in't octroy bij de H. M. H. Staten generael der vereenichde Nederl. verleent aende generale West Indische Compagnie. Mitsgaders die van Peru en Chili inde groole Zuyd-zee

Libraire-marchand d'estampes (1)

NIEUWE PAS KAART van't Opkoomen van 't NAAUW van de STRAAT, Beginnende aan de Spaansse Kust, van de Barles, en aan de Moorsse Kust, van S.ta Cruz het Naauw door

Graveur (1)

Oost Indien. Wassende-graade Paskaart, vertoonende nevens het oostelyckste van Africa meede de Zeekusten van Asia, van C. de Bona Esperanca tot Eso, boven Japan.

See also (7)