Hoort myn ghebet o Heere Jacobus Clemens non Papa (151.-1556?)

  Sprache : néerlandais; flamand
  Erscheinungsjahr
  Werk fertig :
  1557
  Anmerkung :
  Éd. : 1556-1557
  Anderer Titel : Psaumes. No 101 (français)

  Editions of "Hoort myn ghebet o Heere" (1)

  Enregistrements (1)

  Hoort myn ghebet o Heere

  See also (3)