Carol Baten (1540?-1617?)

Country : Pays-Bas avant 1830
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : Gand (Belgique), 1540
Death : Amsterdam (Pays-Bas), 1617
Note :
Médecin. - A traduit des ouvrages de médecine en néerlandais
Variants of the name : Carolus Battus (1540?-1617?)
Karel Battus (1540?-1617?)
ISNI : ISNI 0000 0001 1933 1684

Activities of Carol Baten (1540?-1617?) (5)

Traducteur (3)

De Chirurgie ende alle de opera ofte wercken van Mr Ambrosius Paré,... nu eerst uyt de Françoysche in onse ghemeyne Nederlandtsche spraecke ende uyt de 4de editie ghetrouwelijck overgeset door D. Carolum Battum,... Noch is op het nieus hier by ghevocht de beschrijvinghe der deelen des menschelijcken lichaems int latijn beschreven door D. Joh. Fernalium, ende in't Nederduyts overgheset door D. Sebastiaen Egbertsz
Medecyn boeck. Daer inne alle gebreken des menschelijcken lichaems mitsgaders de remedien der selven... aengewesen wort, in't Hooch-duytsch beschreven door Christophorum Wirtsung, ende in de Nederlantsche tale overgeset door D. Carolum Battum,... Hier is bij-gevoecht een... coock-boeck. De sevende editie is van nieus oversien... Oock is hier bijgevoecht een treffelijcke "Observatie ende cure van een sware geschoten wonde", mitsgaders een "Tractaet van de verbrantheyt", in't Latijn beschreven door Wilhelm Hildanum, ende nu uyt't Latijn vertaelt door Johann Burgundum,...
Medecyn boec. Daer inne alle wtwendighe ende inwendighe parthyen des menschen lichaems... begrepen zijn... Welcx gelijck (hier te voren) in Nederlantsche sprake noyt wtgegaen en is. Door... D. Christophorum Wirtsung... in de Hoochduytsche sprake wtghegheuen, ende... in onse gemeyne Nederlantsche tale overgheset door D. Carolum Battum,... De tweede editie. Hier is oock byghevoecht eenen... nieuwen coc-boeck die noyt hier te voren in druck en is gheweest

Éditeur scientifique (1)

Warachtighe historie van doctor Johannes Faustus, die eenen wtnemenden grooten toovenaer en swart-constenaer was, van zijne duyvelsche verschrijvinghe, van zijn on-christelick leven, wonderlicke aventuren, en van zijn schrickelicke en grouwelick eynde ende af-scheydt. Overgheset wt de hoochduytsche sprake door Carol B. medic.

Auteur du texte (1)

Secreet-Boeck van veele diversche en heerlijcke Konsten... met veel Remedien... Wt latijnsche, francoische, hoogh-duytsche ende nederduytsche Autheuren vergadert, door Carolum Battum,...

See also (2)