Willem Nieupoort (1601-1678)

Country : Pays-Bas avant 1830
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : La Haye (Pays-Bas), 1601
Death : 02-05-1678
Note :
Diplomate
Variants of the name : D. H A. N. (1601-1678)
D.HA.N. (1601-1678)

Activities of Willem Nieupoort (1601-1678) (4)

Auteur du texte (4)

Verbael gehouden door de hoeren H. Van Beverningk, W. Nieupoort, J. Van de Perre en A. P. Jongestal als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de Heeren Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden aen de republyck van Engelandt, waer in omstandighlyck gevonden werdt de vredehandelinge met gemelde republyck onder het protectoraet van Cromwel, en alle het gepasseerde omtrent de berughte Acte van seclusie des Prince van Oranje by Cromwel gepretendeert, vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van de raedt pensionaris J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken
Missive van den Heer Ambassadeur Willem Nieupoort uyt Engelandt aen seker gequalificeert Heer, aengaende drie Weecken Prolungatie van Stilstand van Wapenen tusschen de Vlooten van den Heer van Wassenaer en den Vice-Admirael de Ruyter. Noch een Missive van den selfden Ambassadeur aen de Heeren Ambassadeurs in Denemarcken, migaders aen den Heer van Wassenaer, daer by geadviseert wert dat hy Ambassadeur noch drie Weecken Stilstant aen't Parlement van Engelant heeft bewillicht etc. Item een Missive en Instructie van het Parlement aen den Engelschen Admirael Montagu in de Sond, ten Eynde als boven
Missive van D. H. A. N. [Nieupoort] tegens de loopende discoursen, geruchten ende memorien
Schryvens van't geene sijn Exel. Willem Nieupoort, ambassadeur van Hollandt in, en ontrent sijn jonghste audientie van het nieuw Parlement van Engelant, Schotlant en Yerlandt vorgevallen en bejegent is, en wat hy woorders aen't selfde Parlement uyt krachte van nieuwe credentiale geproponneert heeft

See also (2)