Danemark

Image not available yet
Country : Danemark
Language : danois
Variants of the name : Danmark (danois)
Denmark

Activities of Danemark (530)

Auteur du texte (502)

La loi sur les bibliothèques publiques e.a.
Science and technology for development
Programmes de développement régional
Betaenkning om finansieringsselkaber og lignende virksomheder
Loi n̊ 264 du 27 mai 1950 relative aux bibliothèques publiques du Danemark
Asie et Extrême-Orient. Cycle d'études sur la construction d'habitations par les organismes à but non lucratif. Copenhague, 31 juillet - 27 août 1956
Construction d'habitations par des organismes à but non lucratif
Statstidende udgivet ved offentlig foranstaltning i henhold
Bibliografisk fortegnelse over Statens trysager og Statsundersttøtede publikationer 1949
Danish art treasures through the ages
Diplomatarium Danicum
Forordning om hvorledis her effter med gieldsager, oc der aff reijsende forplicter, omslaugs breffve, pant eller andre rettergange, til lands = oc hiemtingene skal forholdis
Memorandum relating to the question of the Danish Slesvig
Mémoire sur la question du Slesvig danois
Postconvention
Postfördrag
Kong Christian den fjerdes norske Lovbog af 1604... Udgiven af Fr. Hallager,... og Fr. Brandt,...
Valdemar den Andens Jydske Lov, efter den Flensborgske Codex, tilligemed den 1590 foranstaltede ny Udgave af Loven og den af Ekenberger 1593 besörgede plattydske Oversaettelse af samme, udgivne... ved P.G. Thorsen,...
Eriks, Saellandske Lov
Sportel-Reglement for Rettens Betjente paa Foerøeerne. Kjøbenhavn, den 30 Marts 1836. (signé : Frederik R.)
Forordning om Pengevaesenet paa Island... Kaupmannahöfn pann 30ta Martsi 1836, (Signé : Frederik R.)
Reglement for Fattigvaesenats provisoriska Indretning og Bestyrelse i Island... Kaupmannahøfn pann 8da Januarii 1834. (Signé : Frederik R.)
Kongelig Bekiendtgiørelse, hvorved det forbyders de topographiske Korter, som detertilladt den Kongl. General-Qvarteermester Stab at udgive. Kiøbenham den 6te april 1831
Forordning angaaende Skjøde-og Pantevaesenct paa Island. Kaupmannahøfn, pann 24da Aprilis 1833. (Signé : Frederik R.)
Anordning angaaende Rettergangsmaaden ved Underretterne paa Island, uden for Criminelle og offentlige. Politiesager... Fridriksbergi pann. 15 August 1832. (Signé : Frederik R.)
Anordning angagende provindsial-Standers... (Ordonnance concernant l'introduction des états provinciaux en Danemarck (28 mai 1831))
Placard relatif à la vaccination en Islande...
Forordning om udvidet Handelsfrihed for Island-Frederiksberg, den 11te September 1816. (signé : Frederik R.)
Forordning for Island angaaende hvorledes med Skifter after Personer af geistlig Stand samt medgeistlige Sagers Paadømmelse i første Instants, børforholdes. Kiøbenhavn, den 27de November 1816. (Signé : Frederik R.)
Forordning for Island, angaaende Forandring i Pengevaesenet. Wienden 20de Marts 1815... (Signé : Frederik R.)
Anordning for Almueskolevoesenet paa Landet i Danmark, Frederiksberg, den 29 Juli 1814
Placat for Island, angaaende Standsning met Betalinger i dansk Courant after Gieldsforskrivninger. (au nom de Frédéric VI, 17 mai 1813.)
Auglysing og Avarp til Islendinga Opid Bref med hvørju Konwngur krefur : ad Pegnar hans stundi Sparsemi, og hagnyti innlendskar Handydna-og Kanst-vørur. (par Frédéric VI, 18 Septembre 1809)
Placat, sem aftekur Islendsku-Laga Landslejgubalks 12ta Capitula, um hejkaup. Fridriksbergs Sloti, pann 19da Septembris 1806. (signé : Christian. R.)
Placat angaaende Bestyrelse af de laerde Skolers Pengevaesen, samt Regnskabs føringen ved samme. Kiøbenhavn den 12te December 1806. (signé : Christian R.)
Forordning angaaende Delinqvent-Sagers Indvestning til Lands-og Stifts-Over-Retterne i Danmark, Norge og Island. Friderichsberg Slot den 31 May 1805, (Signé : Christian R.)
Placat hvorved den, under 18de May 1787 udstaedte Placat angaaende Forsigtigheds-Regler, til at afvaerge Smitte af Børne-Kopper og Maeslinger paa Island, formedelst Skibsfart sammesteds, deels forandres, deels udvides, til Efter levelse af dem, der seile til Grønland og Faerøerne. Friderichsberg den 27 May 1803. (Signé : Christian R.)
Christian den Syvendes ny Landboelovgivning, fra 1787 til (16 de Marts 1808). Ved Peder Hersleb Graah,... Anden Udgave
Forordning hvorved der i Island beskikkes en Lands Over-Ret. Friderichsberg, den 11te Julii 1800. (Signé : Christian R.)
Forordning, hvorved Trolovelser afskaffes, og det tillades enhver at indgaae Egteskab, uden denne foregaaende Ceremonie
Placat hvorved adskillige Poster i Placaten af 1ste Junii 1792 noyere bestemmes, til at forebygge utilladelige Handels-Anlaeg i Island, samt flere ved Handelen sammesteds Misbrug. (signé : Christian R., 28 Februarii 1798)
Placatangaaende Vedblivelsen af den i Placaten af 6te Junii 1787 allernaadigst bevilgede Praemie til Opmuntring og Understøttelse for Skibes Udrustning til Fiskefangst under Island endnu for det forste i Fem paa hinanden folgende Aar. Kiöbenhavn den 28 Februarii 1798. (Signé : Christian R.)
Forordning om Forligelses-Væsenet paa de danske Øer i Vestindien
Christian den syvendes nye Landboe-Lovgivning, eller Samling af de fra Aar 1787 af udgangne og herefter udkommende kongelige Anordninger Landvoesenet og Landboen i Danemark angaaende...
Forordning om Neger-Handelen
Ordonnance du 20 Juin de 1788 qui affranchit les paisans du Dannemarc du lien qui les attachoit aux terres (Signé : Chrétien [VII])
Placat anlangende hvorledes Tiende-Svig udi Island skal straffes-Friderichsberg Slot den 1ste September 1786. (Signé : Christian R.)
Placat angaaende Forstrands-Rettighed udi Island. Christianscorg Slot den 4de Maji 1778. (signé : Christian R.)
Forordninger om politiets Administration
Forordning um Garda og Pufna-Slettun, med fleiru ahrärande Jardyrkiuna i Islande. Christiansborgar Slota pan̄ 13 Maji 1776. (Signé : Christian R.)
Forordning om den Islandske Taxt og Handel-Fredensborg Slot den 30te Maji 1776. (Signé : Christian-R.)
Kong Christian den Femtes Danske og Norske Lovs 5te Bog, om Adkomst, Gods og Gield, oplyst med Noter, Paralleler, etc... ved C. D. H.,...
Kong Christian den Femtes Danske og Norske Lovs tredie Bog, angaaende de Personers ret der udgisre den verdslige Stand, oplyst med Summarier, Paralleler og. Anmoerkninger ligesom i Sse-Retten, ved C. D. H.
Lettres patentes du Roi, portant exemption réciproque du droit d'aubaine entre la France & le Danemarck
Lettres patentes du Roi, portant exemption réciproque du droit d'aubaine entre la France & le Danemarck
Lettres patentes du Roi, portant exemption réciproque du droit d'aubaine entre la France & le Danemarck
Lettres patentes du Roi, pour l'exemption du droit d'aubaine entre les sujets de France & ceux du Dannemarck
Lettres patentes du Roi, portant exemption réciproque du droit d'aubaine entre la France & le Danemarck
Fondation de l'Académie royale danoise de peinture, sculpture et architecture, établie à Copenhague
Zunft-Articulen für die Nadelmacher inder Königl. Residentz-Stadt Copenhagen. D.d. Christiansburg zu Copenhagen den 3 Februarii A-1755
Forordning anlangende atmed Appellatiom-terminen eller Tiden for Under-Rettes. Domme som maa ind stevnes lige til Høyeste-Rett skal i alle Maader forholdes efter det, som i Lovens 1ste Bogs, Gle Cap. 14 de Art i Hensecnde til Over Retternes Domme er anordnef og befalet. Christiansborg-Slot, den 24 Januarii, 1755. (Signé : Friderich)
Forordning angaaende Forbud paa Sukkre Siruppers Indførsel udi Aggershuus og Christiansunds Stifter. - Christiansborgs Slot, den 18 februarii Ao. 1755. (Signé : Friderich)
Forordning anlangende Skifte-Forvalteres Salarium i de Stervboer hvor den Laengstlevende, enten. efter Kongelig Allernaadigst Tilladelse, sidder i u-skift Boe eller, efter Allernaadigst confirmer Testamente, beholder hcele Boen, uden at Skifte og deele... Christiansborg-Slot den 5te Aprilis Anno 1754. (signé : Friderich)
Kongl. FoerKortnings-Commissionens Project til Mera Körthets och Redighets winnande i Kronans Raekenskaper och Kammar-Werk
Placat angaaende Forbud Syndenfields i Norge paa smae Last derfra til frenimede Staeder at ublføre. Christiansborg Slot deu 12 martii A. 1754. (Signé : Friderich)
Forordning angaaende Straf for dem der enten give Umyndige og Mindre-Aaringe u lovlig credit eller oppebaere-u-billig Aager og Rente Christiansborg-Slot, den 14 maji 1754. (signé : Friderich)
Forordning angaaende nyc Bønder-Gaardes Optagelse og Bebyggelse udi Norge, saasom : paa Almindinger eller hvad som kunde syfnes at vaere Alminding og ikkun lidet eller intet er bebygt saavel som detslige Staeder som ere de nu vaerende Bønder-eller andre Gaard fraliggende og ikke under det Saerdeles Brug, hvorfore samme er matriculeret befindes, eller kand skiønnes at henhøre. Friderichsborg-Slot, den 6 maji An-1754
Placat angaaende Forbud paa at føre Contrabande og ufortoldede fremmede Vahre uti Baade aller Andre Smaae aabne Fahrtøyer paa en miil naer ved Provincerne udi Danmark. Friderichsborg-Slot, den 15 de Julii 1754. (signé : Friderich)
Forordning angaaende Forbud paa Braendeveeds ud førsel fra Norge tilfremmede Staeder Christiansborg-Slot, den 22 Januarii Ao. 1754. (Signé : Friderich.)
Forordning hvorved Forordningen af den 5te Januarii 1753 aulangurde atèngen enten Civiles eller Militaires maa kidbe eller handle med Under-Officerer og Gemeene, elles deres Hustruer og Børn uden ved Kommende Compagnie Chefs skriftlige consens extendercs til Norge, saa og at ingen maa crediterc dem noget, uden-Compagnie-Chafens Consens med videre. Christianborg-Slot, duc 13de Aprilis anno 1754. (Signé : Friderich)
Interims Placatangaaende Undersaatternas Handel paa de Danske Eilande i America og Guinea. Friderichsborg-Slot den 30le August. 1754. (Signé : Friderich)
Kong Christian den femtes danske Lov, paa nye oplagt ved Casper-Peter Rothe,... (Den femtende Aprilis 1683)
Gräntze-tractat emellan Hans Maj:t/ konungen af Swerige/ samt Hans Maj:t/ konungen af Dannemark. Teknad uti Strömstad then 21 septemb./2 october. och ratificerad uti Stockholm then 7. octob. 1751.
Fundation der Ritterlichen Academie in Soröe, Schloss Christiansburg den 7 julii 1747
Edit portant Renovellement et augmentation de privilèges et de franchises pour les étrangers qui s'étableront dans les Etats du Roi. Fait à Christiansborg le 29 de Novembre 1748. (Signé : Friderich)
Fundation for et Societet i Kiøbenhavn til en Pension for Enker og vanføre Børn. Christiansborg-Slot den 13de Junii A. 1747 (Signé : Friderich)
Convention imellem interessenterne udi det Kongelige octroyerede almindelige Handels compagnie
Dend af Hans Kongl Majest. det Kiöbenhavnske asseurance-compagnie allernaadigst givne octroy
Dend af Hans Kongel Majest. den 1te julii anno 1746, confirmerede convention imellem det Kiöbenhavnske asseurance-Compagnie
Allernaadigst confirmeret Naermere extension for den udi Kiøbenhavn oprettede Enke-Casse for civile-Betiente og adskillige andre Staender udi Danmark og Norge samt Fyrstendømmene Slesvig og Holsteen. Christiansborg-Slot deu 15 April 1743. (signé Christian)
Traité de commerce, navigation et marine, entre le Roy et le roy de Dannemarck. Conclu à Copenhague le 23. août 1742
Traité de commerce, navigation et marine, entre le Roy et le roy de Dannemarck. Conclu à Copenhague le 23, août 1742. Ratifié à Versailles le 10. octobre 1742
Mebersetzung der Zunft-Articuln für die Seiden weber in Copenhagen
Kongelig allernaadigste confirmaret Fundation til en Enke-Casse for civile og bargerlige-Staender udi den Kongl-Residentz-Stad Kiøbenhavn, Dateret Friderichsberg Slot den 16 februarii anno 1740
Extension og forbedring af den sub dato Hirschholm den 22 maji anno 1739 udgivne allernaadigste Fundation til eennye Pensions-Casse for Land Militär-Etatens Enker og Børn. Friderichsberg dem 25 Aprilis Anno 1740. (Signé : Christian.)
Fundation til annye Pensions-Casse for Land-militair-Etatens Enker og Børn somi Kiøbenhavn skaloprettes og med den forrige Land-Officier-Enke-Casse Combineres. Hirschholm den 22 maji anno 1739 signé : Christian
Kong Christian den Siettes allernaadigste forordninger og aabne breve for aar 1739 (- 1745)
Defensiv-alliance-tractat, emellan Kongl. May:t. och Cronan Swerige/ och Kongl. May:t. af Dannemark. Afhandlad och sluten i Stockholm, den 24 sept. 5 octob. åhr 1734
Octroy for det Kongel Danske West-indiske og guineiske compagnie
Forordning hvorved forbydes at ingen bønder-Karle eller andre ubekiendte personer maa passere udaf landet, uden de med rigtig pass og afskeed ere forsynede
Skov-forordning udi Danmark
Forordning anlangende at de norske undersaatter ey maa befordre deres breve til Hamborg og uden-rigs stader med den svenske post
Forordning angaaende jagten udi Norge
(Ordonnances sur divers sujets 1733.)
Forordning angaaende det kirkerne udi Norge tilliggende gods og hvorledes der med dessen afhoendelse skal forholdes
Forordning angaaende at forekomme adskillig misbrug ; som hidindtil er gaaen i Svang til post-intradernes afgang og formindskelse
Forordning om en nye land-milices indrettelse i Dannemark
Placat angaaende taxtens nedsoettelse paa rund-fisken udi finmarken
Placat angaaende den af Hans Kongel. Majestaet allernaadigst bevilge de Brand-Casses Indrettelse udi denne Kongel. Residentz stad Kiøbenhavn. Dateret Kiøbenhavns Raadstue den 8 Junii 1733
Forordning om Korn-skatten i Danmark for aar 1733
Forordning om Matricul-Skatten og Rytterholds Penge, saavelsom Oxe og Fleske-Skatten udi Danmark for aar 1733
Deres Kongel. Majestets Konning Christian den Siettes, Konge til Danmark, allernaadigst nye forbedrede fundation og stiftelse for det Kongelig Universitet Kiøbenhavn
(Placart de la Chambre des rentes pour annoncer la vente de quelques terres du domaine royal situées dans le district de Tryggevelde.)
Ratification des mit des Fürsten zu Anhalt-Zerbst Lbd geschlossenen Cartels
Anordning at bogtrykkerne i Kiøbenhavn, skal af alt huis hos dennem trykkes levere til Kongens Bibliothecarius hver fierding aar, tre u-indbundne exemplaria
Ratification des mit Seiner Gross-Brittannischen Majestät geschlossenen Cartels
Verordnung Wegen der Misbräuche wieder die gestempelte Papiers Verordnungen in den Hertzogthümern Schleswig und Holstein, auch Grafschafften Oldenburg und Delmenborst
Forordning anlangende frihed for de af Hans Maysts. Krigs-tieniste reducerede og dimitterede militaire at maa ernare sig af deres egne hoenders arbeide
Forordning anlangende hoorledes de fornødne bekostninger til delinquenters foengsel, underholdning og exsecution paa amterne eller stifterne skulle lignes
Forordning om jagten
Forordning angaaende Hans Kongel Majsts udi Norge forbeholdne ødeliggende gods
Forordning om skatternes paabud Norge for aar 1733
Patent om Høyeste Ret i Danmark for aar 1733
Orden paa nogle til Høyeste Ret indstevnte Sager, som udi de Høyeste Rettes Commissioner skal foretages og afgiøres
General-pardon for all Deserteurer og de som enten fra Hans Maysts. eget. eller proprietariernes gods ere undvigede
Placat wegen Aufhebung des ehmahligen Verbohts der Einführung fremden Viehes, Fleisches, Häute und Vieh-Hahre
(Ordonnances rendues par Christian VI, roi de Danemark, sur divers objets, pendant l'année 1732.)
Anordning om det som herefter aarlig skal betales til det Kongelige Universitet i Kiøbenhavn
Orden hvorleedes vi Christian den Siette Konge til Danmarck, ville at de sager, Som til vores Høyeste Ret her udi Kiøbenhavn, i noervoerende aar 1732 indstevnede ere, skal foretages
Ratification des mit Seiner Grosz-Brittannischen Majestät geschlossenen Cartels
Octroy for det Kongel Danske Asiatiske compagnie udi 40 aar
Patent wegen der Korn-Ausschreibung in denen Hertzogthümern Schleswig und Holstein, nebst der Herrschaft Pinnenberg pro anno 1733
Ratification des mit des Fürsten zu Anhalt-Herbst Lbd. geschlossenen Cartels. Friederichsberg den 14 May Anno 1732
General-pardon für alle Deserteurs vom Land = und See-Etat als auch für die von den Land-Gütern entwichene Mannschafft
Octroy for det Kongel danske asiatiske Compagnie udi 40 Aar dateret Friderichsberg den 12 April 1732
Reglement wornach Wir Christian der Sechste, König zu Dännemarck, wollen dasz bey Unseren Artillerie-Corps, für Unter-officiers und Gemeinen, die Gage im Militan-Reglement eingeführet, auch Ober- und Unter-Mundirung angeschaffet werden soll
Placat wcgen des silber-wercks zu Königsberg in Norwegen, dasz selbiges an participanten, entweder pachtweise oder zum eigenthum abgetreten werden solle
Placat anlangende in den hvad tüd de, som have indstaevnt sager for for hoyeste ret eller deres fuldmaegtiger, sig dermed hos Justitiarium skulle anmelde
(Ordonnances rendues en l'année 1731.)
Reglement wornach Wir Christian der Sechste, König zu Dännemarck, wollen dasz bey Unserer Regimentern Cavallerie, für Unter-Officiers und Gemeinen, die Gage im Militair-Reglement ein geführet, auch Ober- und Unter-Mundirung angeschaffet werden soll
Placat angaaende negotiens videre fortsättelse paa Grønland
Verordnung wegen der Deserteurs in denen Hertzogthümern Schleswig, Holstein, samt Grafschafften Oldenburg und Delmenhorst
Forordning om matricul-skatten og rytterholds penge, saavelsom oxe og fleske-skatten udi Danmark, for aar 1732
Lex regia or the royal law of Denmark, writ... by order of Frederick III,... subscribed by his Majesty on the 14th day of november 1665, translated into english by a lover of the british constitution
Forordning anlangende en bededags-og tagsigelse-fests holdelse i Kiøbenhavn, aarligen den 23 octobris
Reglement wornach Wir Christian der Sechste, König zu Dännemarck, wollen dasz bey Unserer Leibguarde zu Fusz, für Unter-Officiers und Gemeinen, die Gage im Militair-Reglement eingeführet ; und ihnen gereichet, auch Ober- und Unter-Mundirung angeschaffet werden soll
Forordning angaende de fattiges voesez iv Danmark
Forordning om Korn-skatten i Danmark, for aar 1732
Reglement wornach Wir Christian der Sechste, König zu Dännemarck, wollen dasz bey Unseren Regimentern Infanterie für Unter-Officiers und Gemeinen, die Gage im Militair-Reglement eingeführet, auch Ober- und Unter-Mundirung angeschaffet werden soll
Forordning om pro forma vexlers afsklaffelse udi Danmark og Norge, saaog hvorledes videre med vexlez skal forholdes
Laugs articler for Garverne i Kiøbenhavn
Orden paa nogle til høyeste ret indstoevnte sager, som adide af Hans Kongel. Mayst. anordnede trende høyeste rettes. Commissioner skal foretages og afgiøres
Reglement wornach Wir Christian des Sechste, König zu Dännemark, wollen dasz bey Unserm Grenadier Corps, für Unter-officiers und Gemeinen, die Gage im Militair-Reglement eingeführet, auch Ober- und Unter-Mundirung angeschaffet werden soll
Forordning om officierernes giftermaal
Forordning om den misbrugs afskaffelse som hidindtil er foreløben imod de om stemplet papiirs brug, giorde anordninger
Forordning om skatternes paabud i Norge for aar 1732
Confirmation paa de Reformertes privilegier
Patent om Høyeste Ret i Danmark
Patent wegen der Korn-Ausschreibung in denen Hertzogthümern Schleswig und Hollstein pro anno 1732
Forordning om officierernes Kladedragt
Anordning hvorledes herefter skal forholdes med de sager til huvis af handling Hans Kongelig Majestet bevilgez commissarier
Placat angaaende Konsberg sølv-verk til participanterie at afstaae enten til forpagtning eller ejindom
Kong Christian den Siettes allernaadigste forordninger og aabne breve, fra den 17 de Octobr. 1730 (til 1733)
Forordning og told-rulle hvorefter tolden af ind. og udførende vahre i Danmark og Norge Skal oppeboeres. Med forklaring af 13 Januar 1730 over de vahre hvorpaa dend udi told-ordonnancen af 21 Martii 1691 anførte taxt ved seenere forordninger er forandret
Hans K. M. Friderich den vierdes søe-articler og Krignetsinstruction
Reglement hvorledes søedivisionene og søeartillerie compagnierne samt handverksfolkene paa holmen med mundering udi 3 aar skal forsynes
Dend af Hans Kongls, Majest. Det Kiöbenharmske asseurance-compagnie allernaadigst givne octroy af 20 april 1726
Den af Hans Kongl. Majest den 20 april 1726 confimerede convention imellem det Kiöbenhamske asseurance-compagnie
Forordning og told-rulle, hvorefter tolder af ind. og udførende vare til vands i Danmark og Norge skal oppeboeres
Anordning, hvorledes med Brand compagniet, i Kiøbenhavn udi en og anden maade efterdags skal forholdes
Reglement wornach bey dem National-Regiment zu Fusse, in der Graffschafft Oldenburg zu Friedenszeiten für Unterofficiers, Tambours und Profossen die Gage alle 48 Calendermonathe mit einer Ober- und zwo Unter-Mundirungen wie die Gemeinen in 144 Calendermonathe mit einer Ober- und dreyen Unter-Mundirungen verschen werden sollen
Taxa hvorefter enkelte breve som sendes med posten fra staederne i Kongerigerne Danmark og Norge, saa og fyrstendommene Slesvig, Holsteen, etc. til Uden-Rigs-Staeder skal fra Hamborg af betales
Revidirte Rendsburger Stadt und Policey-Verordnung
[Ordonnance de Frédéric IV roi de Danemark sur la paie et l'habillement des sous-officiers et soldats de l'infanterie en temps de paix.] Règlement...
(Ordonnance de Frédéric IV roi de Danemark concernant la paie et l'habillement des sous-officiers et soldats du corps de l'artillerie en Danemark, Norvège et Holstein, et commençant par ces mots :) Reglement wornach Wir...
(Ordonnance du roi de Danemark Frédéric IV sur la paie et l'habillement des sous-officiers et soldats de la cavalerie et commençant par ces mots :) Reglement wornach wir,...
Reglement wornach beym Grenadier Corps in Friedenszeiten für Unterofficiers und Gemeinen die Gage alle 36 Calender monattre mit einer Ober-und drey Unter Mundirungen versehen werden sollen
Reglement wornach bey den dätmischen, Norwegischen und Holsteinischen Artillerie-Corps zu Friedenszeiten für Unterofficiers und Gemeinen die Gage alle 36 Calendermonattre mit einer Ober und drey Untermundirungen versehen werden sollen
Reglement wornach bey der Leib-Guarde zu Fuss in Friedens zeiten für Unterofficiers und Gemeinen die Gage alle 36 Calendermonattre mit einer Oberund drey Unter Mundirungen versehen werden sollen
Reglement wornach beym Regimentern Cavalerie in Friedenszeiten für Unterofficiers und Gemeinen die Gage auch Ober-und Unter-Mundirung angeschaffet werden soll
(Manifeste du roi de Danemark, Frédéric IV ordonnant aux habitants du Sleswig qui autrefois avaient été sous la juridiction du duc d'Holstein de se trouver le 4 Septembre prochain au château de Gottorf pour lui prêter le serment de fidélité et commençant par des mots :) Wir Friderich der Vierte...
Règlement wornach bey den Regimentern Dragonit zu Freidenszeiten für Unterofficiers und Gemeinen die Gage auch Ober und Untermundirung angeschaffet werden sollen
Traité de paix, entre Sa Majesté le roy & la couronne de Suede, et Sa Majesté le roy de Dannemarc. Signé a Stockholm le 3 & ratifié le 30 juin l'an 1720 = Freds fördrag/ emellan Kongl. Maj:t och Cronan Swerige/ och Kongl. Maj:t af Dannemark
Hans Kongll. Majsts. Kong. Friderich nen fierdes Cammerrds ordning
Freds-tractat tillige med dend/ over bemelte Fred[-] forfattede forklarings A[ct] imellem deres kongel. maje[-] kongen til Danmarck [og] Norge/ &c. paa dend eene/ og kongen af Sverrig og dend Svenske krone paa dend anden side/ undertegnet til Friderichsborg den III. og ratificeret den XXIII. julii aar MDCCXX
Königl. dänische Kammergerichtsverordnung
Forordning om det stemplede Papiirs Brug over begge kongerigerne Danmark og Norge
Déclaration du Roy de Dannemark du 24 octobre 1718 à l'amirauté
Forordning hvorefter vü Friderich den Fierde af guds Naade, Konge Sil Danmark og Norge... allernaadigst ville at alle saa vel Hoje som Lave Civile og militaire, geist og verdslige Personer saa og af Land-og, Exe-Etaten sig herefter og fra dette og hosfolgende "Patentes Datum" er vorden publiceret, allerunderdanigst skulle rette og forholde,...
Allernaadigst anordnede Revision ofver Krigstyrens Mandtaller og Taxation
Revidirte Landgerichts-Ordnung
c
Beantwortung der Schwedischen herausgegeben en Protestation und Gegen-Protestation von königl. dänischer Seiten, nach dem dänischen Original ins teutsche übersetzet
Regis (gloriosiss. memoriæ) Christiani Quinti Leges Danicæ
Lex regia, det er : den souveraine Konge-Lov, sat og given af den stoormegtigste höjbaarne Fyrste og herre Herr Friderich den tredie... Konge til Danmark og Norge,... og af hans Maj. underskreven d. 14. Novemb. 1665, som... Friderich den fierde... haver befalet ved offentlig Tryk at vorde publiceret, den 4. Septemb. aar 1709
Des Allerdurchläuchtigsten Königs Christian des fünften Articulsbrief und Kriegsgerichtsinstruction
Reglement wornach die Officierer, Ingenieurs und Fortifications bediente, son ohl als die Cremeine, bey der Arleit an den dänischen Vestungen zu Geninnung der Zeit und Verhütung aller Verordnung und der daraus enstehenden Unkosten sich verhalten sollen
Erklärung (Friedrichs des vierten, Königs zu Dänemark, über seine Kriegsgerichts instruction)
Erklärung (Friedrichs des vierten, Königs zu Dänemark, über seine Kriegsgerichts instruction)
Ordonnance, wornach es mit der Montirung und Sonsten bey der Infanterie im Reiche Dennemarck ins künftige gehalten werden soll...
Hans Kongel. Majests. Kong Friderich den Fierdes Forordninger og Aabne breve om politien nemlig : Forordningen om politiens administration af 22. Octobr. 1701. Forordning at alle og enhver geistlig eller verdslig civil eller militair skal saa vidt politien vedkommer for politie-retten väre ansvarlige, af 13 Maij 1702. Forordning angaaende jurisdictionen i de til politien henhørende sager, og den borgerlige Näring for saa vit sammede militaire i Kiøbenhavn kand tillades af 10 Martii 1725
Ordonnance, wornach es mit der Montirung und Sonsten bey der Infanterie im Reiche Dennemarck ins künftige gehalten werden soll...
Siøe-Artikler og Krigs-Rets Instruction
Forordning om consumptionens oppebørsel i Danmark. Kiøbenhavn den 31 Decembr. aar 1700...
Skibs-artickle, hvorefter Wi Friderich den Fierde,... Konge til Danmarck... vilde, at alle og enhver, saa vel Ober- og Under-Officerer, som gemeene, baade Civil- og Militair-Betientez, som Voris octroyerede Vest-Indiske og Guineiske Compagnie til den Vest-Indiske og Guineiske Handel enten allerede haver antagen eller herefter antager... sig... skal rette og forheolde
Königs Christians des fünfften dänsches Gesetz, aus dem Dänschen ins Teutsche übersetzet... durch H. W. (Den 15ten Aprilis 1683)
Kong Friderich den Fierdes allernaadigste forordninger og aabne breve, fra den 26 Augusti aar 1699 (til 1730)
Kong Christian den Femtes allernaadigste forordninger og aabene breve aar 1699 udgangne
Regis Christiani quinti Jus Danicum
Statuta ordinis Elephantini
See other documents of Danemark as auteur du texte

Éditeur scientifique (22)

Services techniques pour les petites industries
Rapport du Cycle d'études interrégional sur la formation d'animation de jeunes, professionnels et bénévoles
Rapport du Cycle d'étude interrégional sur les programmes de service national de la jeunesse
Rapport du 2e cycle d'études interregional des Nations Unies sur les problèmes de politique et de gestion budgétaires des pays en voie de développement
The Ombudsman
L'Europe, le Danemark et le Slesvig du Nord
Loan agreement [and Guarantee agreement] between International bank for reconstruction and developement and... the Kingdom of Denmark...
Danmarks Traktater...
Statsregnskab for finansăret...
Planteforsteninger fra Holsterhus paa Bornholm ved C. T. Bartholin
Lois maritimes scandinaves (Suède, Danemark, Norvège), traduites et annotées par Ludovic Beauchet,...
Postconvention mellem Norge og Danmark. [Stockholm den 23 de juni 1865.]
Postfördrag emellan Hans Maj : t Konungen af Sverge och Norge, a ena, samt Hans Maj : t Konungen af Danmark, a andra sidan, afslutadt i Stockholm den 30 juni 1865
Conventions... pour la répression de la traite des noirs
Alphabetisk over danske og norske Lov, hvortil er føyed Lovenes Articulers "loca parallela" samt dertil allegeret Konge-Loven, Kirke-Ritualet, alle kongelige Octroyer og Fundatzer, samt Forordninger, som ere udgivne baade før og efter Lovenes Publication alt til 1740 (-1746) Aarsudgang... af Otto Jacobsön Büll
Jüdste Lowbog
Den Rette Jüdske Lowbog...
Das Jütische Low-Buch...
Samling af gamle danske love udgivne... af... Kolderup-Rosevinge...
Den Jydske Lovbog...
Samling af gamle danske love udgivne... af-Kolderup-Rosenvinge...
Samling af gamle danske love udgivne... af Dr. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge...

Collaborateur (1)

Report of the Seminar on civil registration and vital statistics for Asia and the Far East

See also (6)