Galicien (langue)

Topic : Galicien (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Galego (langue)
Gallego (langue)
Lingua gallega (italien)

related to this theme (13)

Documents on this topic (86)

Livres (85)

Gallaecia
Muller inmigrante, lingua e sociedade
O fragmento galego do "Livro de Tristan"
Novas perspectivas linguísticas no espaço galego-português
Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval
Lingua e universidades
Contra a morte das linguas
Lingua, texto, diacronía
Langues médiévales ibériques
Galego e Português brasileiro
Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da lingua galega
Gramática práctica da lingua galega
Galician and Irish in the European context
Dicionario de peto galego-francés & francés-galego
Langues minoritaires en quête de dignité
Dicionario francés-galego, galego-francés
Onomástica galega II : onimia e onomástica prerromana e a situación lingüística do noroeste peninsular
Gramática da lingua galega
Integración lingüística e inmigración
Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII
O alleo é noso
Historia de la lengua gallega
Atlas linguístico-etnográfico dos Açores 1
Regional nationalism in Spain
Onomástica galega : con especial consideración da situación prerromana
Dicionario de dicionarios do galego medieval
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Colección diplomática do mosteiro de Santiago de Mens
Dicionario de galego
O idioma galego no limir da súa renacenza
A bibliography of Hispanic dictionaries
Breve historia del pícaro preliterario
Eladio Rodríguez González
O Diccionario enciclopédico de Eliado Rodríguez
Vocabulario de Soneira
Diccionario enciclopédico gallego-castellano
Diccionario da Real Academia Galega
Issues in the phonology and the morphology of the major Iberian languages
Die Sprecher als Linguisten
Guía bibliográfica de lingüística galega
Gramática histórica galega
A narrativa galega actual
Repertorio bibliográfico da lingüística galega
Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
Diccionario normativo galego-castelán
Tesouros da lingua
Pequeno diccionario da lingua galega
Precursores da normalización
Vocabulario gallego-castellano
Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro
Os cesteiros galegos de Mondariz e a sua fala gremial
Homenaxe ó profesor Constantino García
Peneirando palabras
Galicia en su lengua y sus gentes
The origin and development of the Ibero-Romance -nc-/-ng- suffixes
Dialectoloxía da lingua galega
Diccionario da lingua galega
Atlas lingüístico galego 1
Cousas da lingua
Die Entwicklung des Galizischen zur modernen Kultursprache
Do galego e da Galiza
Das Galicische
Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884
Ler en galego I
Actas
Estudos de linguística histórica galego-portuguesa
Lingua galega
Problemática das línguas sen normalizar
Diccionario normativo galego-castelán
Coloquio de lexicografía
Estudios de dialectología hispánica
Diccionario Xerais da lingua
História do galego-português
Actas
Glosario de voces galegas de hoxe
A linguagem dos foros de Castelo Rodrigo
Diccionario galego-castelán
A Lingua galega e os seus problemas
Problemas da língua galega
O Idioma galego na poesia de Manuel Antonio
A Bibliography of Hispanic dictionaries
Gramática
Schriftstruktur und Lautstruktur
Bibliografía dialectal galego-portuguesa

Documents électroniques (1)

Galego

Authors linked with this theme (111)

Auteur du texte (61)

See also (4)