Galicien (langue)

Topic : Galicien (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Galego (langue)
Gallego (langue)
Lingua gallega (italien)

related to this theme (13 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (87 resources in data.bnf.fr)

Electronic documents (1)

Galego

Books (86)

Gallaecia
Homenaxe a Ramón Gutiérrez Izquierdo
O fragmento galego do "Livro de Tristan"
Muller inmigrante, lingua e sociedade
Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval
Lingua e universidades
Novas perspectivas linguísticas no espaço galego-português
Contra a morte das linguas
Lingua, texto, diacronía
Galego e Português brasileiro
Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da lingua galega
Langues médiévales ibériques
Galician and Irish in the European context
Gramática práctica da lingua galega
Dicionario francés-galego, galego-francés
Onomástica galega II : onimia e onomástica prerromana e a situación lingüística do noroeste peninsular
Dicionario de peto galego-francés & francés-galego
Langues minoritaires en quête de dignité
Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII
Gramática da lingua galega
Integración lingüística e inmigración
O alleo é noso
Historia de la lengua gallega
Atlas linguístico-etnográfico dos Açores 1
Regional nationalism in Spain
Onomástica galega : con especial consideración da situación prerromana
Dicionario de dicionarios do galego medieval
Colección diplomática do mosteiro de Santiago de Mens
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Dicionario de galego
O idioma galego no limir da súa renacenza
A bibliography of Hispanic dictionaries
Eladio Rodríguez González
O Diccionario enciclopédico de Eliado Rodríguez
Breve historia del pícaro preliterario
Vocabulario de Soneira
Diccionario enciclopédico gallego-castellano
Diccionario da Real Academia Galega
Issues in the phonology and the morphology of the major Iberian languages
Die Sprecher als Linguisten
Guía bibliográfica de lingüística galega
Gramática histórica galega
A narrativa galega actual
Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
Repertorio bibliográfico da lingüística galega
Diccionario normativo galego-castelán
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
Tesouros da lingua
Pequeno diccionario da lingua galega
Os cesteiros galegos de Mondariz e a sua fala gremial
Vocabulario gallego-castellano
Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro
Precursores da normalización
Homenaxe ó profesor Constantino García
Peneirando palabras
Galicia en su lengua y sus gentes
Do galego e da Galiza
Diccionario da lingua galega
Dialectoloxía da lingua galega
Ler en galego I
Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884
Das Galicische
The origin and development of the Ibero-Romance -nc-/-ng- suffixes
Atlas lingüístico galego 1
Die Entwicklung des Galizischen zur modernen Kultursprache
Cousas da lingua
Actas
Problemática das línguas sen normalizar
Estudos de linguística histórica galego-portuguesa
Lingua galega
Coloquio de lexicografía
Diccionario normativo galego-castelán
Diccionario Xerais da lingua
Estudios de dialectología hispánica
Actas
História do galego-português
Glosario de voces galegas de hoxe
A linguagem dos foros de Castelo Rodrigo
Diccionario galego-castelán
A Lingua galega e os seus problemas
O Idioma galego na poesia de Manuel Antonio
Problemas da língua galega
A Bibliography of Hispanic dictionaries
Gramática
Schriftstruktur und Lautstruktur
Bibliografía dialectal galego-portuguesa

Authors linked with this theme (61 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (61)

See also