Coréen (langue)

Topic : Coréen (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Chosen (langue)
Čoson (langue)
Čosonmal (langue)
Čosono (langue)
Hanguk mal (langue)
Hanguohua (langue)
Hankul (langue)
Lingua coreana (italien)

related to this theme (22 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (454 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (10)

Le coréen
Coréen
Apprenons le coréen !
Kit de conversation coréen de poche
Le coréen de poche
Manuel de coréen Volume 1
Le Coréen tout de suite!
Le coréen sans peine
Le coréen sans peine
Manuel de coréen 1

Electronic documents (1)

Apprenez le coréen

Books (443)

Apprenons le coréen !
Apprenons le coréen !
50 règles essentielles, coréen
Grammaire pratique du coréen
Le coréen dans votre poche
Dictionnaire coréen
Le coréen pour les nuls en voyage !
Le coréen pour les nuls
Tongue root harmony and vowel contrast in northeast Asian languages
Coréen express
L'essentiel de la conjugaison en coréen
Dictionnaire nord-coréen
Korean
L'essentiel de la conjugaison en coréen
Zhong han han zi ci hui wen hua fa zhan shi dui bi yan jiu
Ppallippalli
Coréen
The handbook of Korean linguistics
La personne collective en coréen
Apprenons le coréen !
Harrap's parler le coréen en voyage
Kankokugo to Nihongo
50 règles essentielles, coréen
Apprenons le coréen !
50 règles essentielles, coréen
Kimchi !
Treacherous translation
Coréen express
Parlons coréen
Évolution du système phonétique dans la langue coréenne
Stop perception in second language phonology
Koreo-Japonica
Korean
L'interrogation indirecte totale en coréen
The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages
The Role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages
Čʹoi Sōk-Kyu sōn säñ ōn ō hak non mun čip
Japanese-Korean linguistics vol. 13
Han kūl hak ča tūl ūi kye le sa lañ
Harrap's parler le coréen en voyage
Ko sa sōñ ō tä sa čōn
Han kūl no lä ūi pʹuñ lyu si čo ka sa
Kuk ō kūn tä pʹyo ki pōp ūi čōn kä
Grammaire du coréen 1
U li mal ūi mun hoa čʹa
Japanese-Korean linguistics Vol. 15
Koguryo
Sok tam sok pa ta i ya ki
Japanese-Korean linguistics vol. 14
Korean language in culture and society
Han kuk ō oa Han kuk mun hoa
Han kuk ō mun pōp
Oi kuk in ūi Han kuk ō yōn ku
Is Japanese related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic ?
Han kuk ō tʹūk čil lon
U li mal kūl kyo yuk ūi mo sūp koa ssū im
Kuk ō mun pop ̄ kyo yuk lon
Korean language
Han kuk kūn tä čʹo ki ūi ōn ō oa mun hak
Han kuk sa hoi oa ho čʹiñ ō
Corpus linguistics for Korean language learning and teaching
20 se ki čʹo ki kuk ō ūi mun pōp
Kuk ō ūm un lon
Hyōn tä u li mal ūi ma čʹim ssi kkūtʹ yōn ku
Puk han ūi mun pōp yōn ku oa mun pōp kyo yuk
U li mal pa lo ssū ki
Kuk ō ūi yōk sa
Han kuk ō mun hyōñ pʹyo hyōn 100
Ko tä kuk ō ō hui pʹyo ki han ča ūi ča pyōl yoñ lye yōn ku
Han kuk ō ūi yōk sa
Ssū myōn sō to hes kal li nūn u li mal o lyu sa čōn
Studies in Korean syntax and semantics
Han kuk ō mun pōp ūi i hä
Readings in modern Korean literature
U li mal pʹul i sa čōn
Han kuk ō kyo yuk koa hak sūp sa čōn
Yoñ nam pañ ōn sōñ čo pi kyo
Han kuk ō ūi pal ūm
Korean grammatical constructions
Han kuk ōn ō mun hoa sa čōn
U li mal so li ūi čʹe kye
Nam puk han kuk ō čōñ čʹäk pyōn čʹōn sa yōn ku
Tek sū tʹū pun sōk ūi sil če
Kuk ō ō hui ūi mi ūi sa čōk pyōn čʹōn
Japanese-Korean linguistics vol. 12
Nam puk ūi ōn ō oa han kuk ō kyo yuk
Ko sa sōñ ō päk koa sa čōn
Ta sōk koa ham kke yō nūn u li mal čʹōl hak
Adjektivphrasen im Deutschen und Koreanischen
The sounds of Korean
Kuk ō pañ ōn hak
Roadmap to Korean
Kuk ō sa oa pañ ōn
Japanese-Korean linguistics vol. 11
Empty nuclei in Korean
Pathways into Korean language and culture
Discours rapporté en coréen contemporain
Kuk ō ō hui pun čōl ku čo yōn ku
Japanese-Korean linguistics vol. 10
Ōn lon oi lä ō sun hoa ča lyo čip
U li mal u li kūl mmut ko tap ha ki
An illustrated guide to Korean culture
Han kuk sok tam sōñ ō päk koa sa čōn
Čo sōn ō hak uōn lon
Han kuk un sō ūi i hä
Kuk ō mun čañ sōñ pun pun lyu ūi yōk sa čōk yōn kuk
Kuk ō hak sa yōn ku
Ūm sōñ ōn ō ča lyo oa kuk ō yōn ku
Han kuk ō pʹa säñ myōñ sa sa čōn
Han kuk ō oa čōñ po hoa
Nam puk ūi ōn ō ō ttōh ke tʹoñ il hal kōs in ka
Han kuk ō pyo čun pal ūm sa čōn
Han kuk ō ūi hoa yoñ ūi mi lon
The Korean alphabet of 1446
Puk han ō hui sa čōn
Nam puk han ōn ō ūi i hä
Ttūs ū lo ilk nūn Han kuk ō sa čōn
Korean phrasebook
Han kuk ō ku mun pun sōk pañ pōp lon
Si-sa elite Korean-English dictionary
Le coréen de poche
Hyōn tä kuk ō ūi tä u pōp yōn ku
Language change in East Asia
Han kuk ko čōn yoñ ō sa čōn
Mun hak pʹyōn mok lok sō či
Ō hak pʹyōn hä sōl
Ō hak pʹyōn mok lok sō či
Čo sōn ō hak
Describing East-Asian grammar
Han in hak kyo ūi Han kuk ō kyo yuk yōn ku
Hyōn tä kuk ō ūi hyōñ sōñ koa pyōn čʹōn
The Korean language
Japanese-Korean linguistics vol. 9
Han kuk ō ūi pal čōn pañ hyañ
Kuk ō sa čōn pa lo čap ki
Ko tä kuk ō pʹyo ki han ča ūm yōn ku
The Korean language
Han kuk ō mun pōp sa čōn
Processing East Asian languages
Description and explanation in Korean linguistics
Japanese-Korean linguistics vol. 8
An introduction to Korean phonology
Minjung's essence Korean-English dictionary
Kuk ō sa lañ ūn na la sa lañ
Kuk ō pyōn mal sa čōn
Es sen sū kuk ō sa čōn
Kuk ō ūi hyōn sil koa i sañ
Kuk ō nä yoñ yōn ku vol. 1
Čōn koñ kuk ō
Han kuk mun hak koa ōn ō ūi i hä
Hun min čōñ ūm koa Čʹoi Hañ sōn säñ
Oi kuk in ūl ui han Han kuk ō mun pōp
Sin mun oi lä ō pʹyo ki pʹyōn lam
Kuk ō hyōñ tʹä sa yōn ku
Kuk ō či sik kyo yuk lon
U li mal kʹūn sa čōn
Han kuk ō kye lyañ yōn ku
Ttūi ō ssū ki
U li mal ō uōn sa čōn
Han kuk ūi yok sōl päk koa
Ta si ssūn u li mal ō uōn i ya ki
Kuk ō
Mongolʹskie âzyki. Tunguso-manʹčžurskie âzyki. Âponskij âzyk. Korejskij âzyk
Čo sōn ō ō ūm lon yōn ku
Han kuk ō nūñ lyōk pʹyōñ ka
Ko sa sōñ ō päk koa sa čōn
Languages and history
Le coréen pratique
Minjung's English-Korean and Korean-English dictionary
Handbook of Korean vocabular
Han ō ō ūm sa
Puk han ūi kuk ō sa čōn pun sōk
Kuk ō sun hoa yoñ ō ča lyo čip
Han kūl koa kyō le mun hoa
Kuk ō kuk mun hak
Pa lūn mal kūl sa čōn
Kuk ō mun pōp ūi tʹam ku
Han kuk min yo ūi čōn tʹoñ koa si ka yul kyōk
Kyō le mal yoñ lye sa čōn
Hyōn tä na la mal pon
I Ki-Mun kyo su čōñ nyōn tʹoi im ki nyōm non čʹoñ
Classification syntaxique des constructions adjectivales en coréen
Kuk ō ūi lo ma ča pʹyo ki ča lyo čip
Korean
Ko sa sōñ ō sa čōn
Sä han kūl mun pōp yōn ku
U li mal koa kūl
Mun čañ päk koa tä sa čōn
Čo sōn ō sa yōn ku non mun čip
Kuk ō ūm sōñ hak
Sä mač čʹum pōp koa kyo čōñ ūi sil če
Kuk ō ūm un lon kä sōl
Sin ō ūi ča sa yōn ku
Kuk ō pal tal sa
Ko sa sōñ ō tä sa čōn
Japanese-Korean linguistics vol. 5
NTC's compact Korean and English dictionary
Tense and aspect in Korean
Kuk ō oa min čok mun hoa
Kuk ō ūi in yoñ ku mun yōn ku
See more books on this theme

Authors linked with this theme (292 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (292)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also