Coréen (langue)

Topic : Coréen (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Chosen (langue)
Čoson (langue)
Čosonmal (langue)
Čosono (langue)
Hanguk mal (langue)
Hanguohua (langue)
Hankul (langue)
Lingua coreana (italien)

related to this theme (22)

Documents on this topic (447)

Documents multimédia (9)

Coréen
Apprenons le coréen !
Kit de conversation coréen de poche
Le coréen de poche
Manuel de coréen Volume 1
Le coréen sans peine
Le Coréen tout de suite!
Le coréen sans peine
Manuel de coréen 1

Livres (437)

Le coréen pour les nuls en voyage !
Le coréen dans votre poche
L'essentiel de la conjugaison en coréen
Le coréen pour les nuls
Tongue root harmony and vowel contrast in northeast Asian languages
Coréen express
Dictionnaire nord-coréen
Korean
L'essentiel de la conjugaison en coréen
Ppallippalli
Zhong han han zi ci hui wen hua fa zhan shi dui bi yan jiu
The handbook of Korean linguistics
Coréen
Harrap's parler le coréen en voyage
Kankokugo to Nihongo
50 règles essentielles, coréen
La personne collective en coréen
Apprenons le coréen !
Apprenons le coréen !
Coréen express
Treacherous translation
Kimchi !
50 règles essentielles, coréen
Parlons coréen
Évolution du système phonétique dans la langue coréenne
Stop perception in second language phonology
Koreo-Japonica
The Role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages
Korean
The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages
Čʹoi Sōk-Kyu sōn säñ ōn ō hak non mun čip
L'interrogation indirecte totale en coréen
Ko sa sōñ ō tä sa čōn
Harrap's parler le coréen en voyage
Han kūl hak ča tūl ūi kye le sa lañ
Han kūl no lä ūi pʹuñ lyu si čo ka sa
Japanese-Korean linguistics vol. 13
Japanese-Korean linguistics Vol. 15
Grammaire du coréen 1
U li mal ūi mun hoa čʹa
Kuk ō kūn tä pʹyo ki pōp ūi čōn kä
Koguryo
Sok tam sok pa ta i ya ki
Korean language in culture and society
Japanese-Korean linguistics vol. 14
Han kuk ō oa Han kuk mun hoa
Korean language
U li mal kūl kyo yuk ūi mo sūp koa ssū im
Kuk ō mun pop ̄ kyo yuk lon
Is Japanese related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic ?
Han kuk ō mun pōp
Han kuk sa hoi oa ho čʹiñ ō
Han kuk kūn tä čʹo ki ūi ōn ō oa mun hak
20 se ki čʹo ki kuk ō ūi mun pōp
Han kuk ō tʹūk čil lon
Corpus linguistics for Korean language learning and teaching
Oi kuk in ūi Han kuk ō yōn ku
Puk han ūi mun pōp yōn ku oa mun pōp kyo yuk
Hyōn tä u li mal ūi ma čʹim ssi kkūtʹ yōn ku
Kuk ō ūm un lon
Han kuk ō mun hyōñ pʹyo hyōn 100
Readings in modern Korean literature
Ko tä kuk ō ō hui pʹyo ki han ča ūi ča pyōl yoñ lye yōn ku
Han kuk ō mun pōp ūi i hä
Studies in Korean syntax and semantics
U li mal pʹul i sa čōn
Kuk ō ūi yōk sa
U li mal pa lo ssū ki
Han kuk ō ūi yōk sa
Ssū myōn sō to hes kal li nūn u li mal o lyu sa čōn
Adjektivphrasen im Deutschen und Koreanischen
Tek sū tʹū pun sōk ūi sil če
Korean grammatical constructions
Kuk ō ō hui ūi mi ūi sa čōk pyōn čʹōn
Kuk ō pañ ōn hak
U li mal so li ūi čʹe kye
Nam puk han kuk ō čōñ čʹäk pyōn čʹōn sa yōn ku
Han kuk ō kyo yuk koa hak sūp sa čōn
Yoñ nam pañ ōn sōñ čo pi kyo
Han kuk ō ūi pal ūm
Japanese-Korean linguistics vol. 12
Roadmap to Korean
Ta sōk koa ham kke yō nūn u li mal čʹōl hak
Kuk ō sa oa pañ ōn
Japanese-Korean linguistics vol. 11
Ko sa sōñ ō päk koa sa čōn
Nam puk ūi ōn ō oa han kuk ō kyo yuk
Han kuk ōn ō mun hoa sa čōn
The sounds of Korean
Han kuk ō pyo čun pal ūm sa čōn
Si-sa elite Korean-English dictionary
Korean phrasebook
Le coréen de poche
Discours rapporté en coréen contemporain
The Korean alphabet of 1446
Han kuk sok tam sōñ ō päk koa sa čōn
Han kuk ō ūi hoa yoñ ūi mi lon
Ttūs ū lo ilk nūn Han kuk ō sa čōn
Han kuk ō ku mun pun sōk pañ pōp lon
Japanese-Korean linguistics vol. 10
Empty nuclei in Korean
Kuk ō ō hui pun čōl ku čo yōn ku
Puk han ō hui sa čōn
Han kuk ō pʹa säñ myōñ sa sa čōn
Kuk ō hak sa yōn ku
Ūm sōñ ōn ō ča lyo oa kuk ō yōn ku
Kuk ō mun čañ sōñ pun pun lyu ūi yōk sa čōk yōn kuk
Han kuk un sō ūi i hä
Han kuk ō oa čōñ po hoa
Nam puk ūi ōn ō ō ttōh ke tʹoñ il hal kōs in ka
Nam puk han ōn ō ūi i hä
Pathways into Korean language and culture
Ōn lon oi lä ō sun hoa ča lyo čip
U li mal u li kūl mmut ko tap ha ki
An illustrated guide to Korean culture
Čo sōn ō hak uōn lon
Language change in East Asia
Han kuk ko čōn yoñ ō sa čōn
Hyōn tä kuk ō ūi tä u pōp yōn ku
Ō hak pʹyōn mok lok sō či
Mun hak pʹyōn mok lok sō či
Ō hak pʹyōn hä sōl
Describing East-Asian grammar
Čo sōn ō hak
Hyōn tä kuk ō ūi hyōñ sōñ koa pyōn čʹōn
Han in hak kyo ūi Han kuk ō kyo yuk yōn ku
Japanese-Korean linguistics vol. 9
The Korean language
The Korean language
Ko tä kuk ō pʹyo ki han ča ūm yōn ku
Kuk ō sa čōn pa lo čap ki
Han kuk ō mun pōp sa čōn
Processing East Asian languages
Han kuk ō ūi pal čōn pañ hyañ
Kuk ō sa lañ ūn na la sa lañ
Minjung's essence Korean-English dictionary
Japanese-Korean linguistics vol. 8
Kuk ō pyōn mal sa čōn
An introduction to Korean phonology
Description and explanation in Korean linguistics
Es sen sū kuk ō sa čōn
Han kuk ō nūñ lyōk pʹyōñ ka
Oi kuk in ūl ui han Han kuk ō mun pōp
U li mal ō uōn sa čōn
Han kuk ō kye lyañ yōn ku
Kuk ō
Han kuk mun hak koa ōn ō ūi i hä
Ta si ssūn u li mal ō uōn i ya ki
Mongolʹskie âzyki. Tunguso-manʹčžurskie âzyki. Âponskij âzyk. Korejskij âzyk
Sin mun oi lä ō pʹyo ki pʹyōn lam
Kuk ō hyōñ tʹä sa yōn ku
Kuk ō ūi hyōn sil koa i sañ
Han kuk ūi yok sōl päk koa
Hun min čōñ ūm koa Čʹoi Hañ sōn säñ
Kuk ō nä yoñ yōn ku vol. 1
Čo sōn ō ō ūm lon yōn ku
U li mal kʹūn sa čōn
Čōn koñ kuk ō
Ttūi ō ssū ki
Kuk ō či sik kyo yuk lon
U li mal koa kūl
Kuk ō sun hoa yoñ ō ča lyo čip
I Ki-Mun kyo su čōñ nyōn tʹoi im ki nyōm non čʹoñ
Mun čañ päk koa tä sa čōn
Sä mač čʹum pōp koa kyo čōñ ūi sil če
Han kūl koa kyō le mun hoa
Classification syntaxique des constructions adjectivales en coréen
Kuk ō mun pōp ūi tʹam ku
Kuk ō kuk mun hak
Ko sa sōñ ō sa čōn
Kuk ō ūm sōñ hak
Korean
Sä han kūl mun pōp yōn ku
Han kuk min yo ūi čōn tʹoñ koa si ka yul kyōk
Čo sōn ō sa yōn ku non mun čip
Languages and history
Hyōn tä na la mal pon
Japanese-Korean linguistics vol. 5
Le coréen pratique
Kuk ō ūm un lon kä sōl
Han ō ō ūm sa
Ko sa sōñ ō päk koa sa čōn
Minjung's English-Korean and Korean-English dictionary
Kuk ō pal tal sa
Puk han ūi kuk ō sa čōn pun sōk
Handbook of Korean vocabular
Kyō le mal yoñ lye sa čōn
Pa lūn mal kūl sa čōn
Sin ō ūi ča sa yōn ku
Ko sa sōñ ō tä sa čōn
Kuk ō ūi lo ma ča pʹyo ki ča lyo čip
Han kūl mač čʹum pōp
U li mal pa lo ssō ya han ta
U li mal ūi soñ čo
U li sok tam sa čōn
Kuk ō hak sa čōn
Kuk ō yoñ lye sa čōn
NTC's compact Korean and English dictionary
17 (Sip čʹil) se ki kuk ō sa čōn
Toñ ča i ūm i ūi ō
See more livres on this theme

Documents électroniques (1)

Apprenez le coréen

Authors linked with this theme (422)

Producteur (1)

Distributeur (1)

Éditeur scientifique (104)

Illustrateur (1)

Auteur du texte (286)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

Voix parlée (1)

See also (5)