Polonais (langue)

Topic : Polonais (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Langue polonaise
Lingua polacca (italien)
Polonais (langue) -- 1800-.... (polonais moderne)

related to this theme (35 resources in data.bnf.fr)

Broader concept (1)

Documents on this topic (871 resources in data.bnf.fr)

Documents électroniques (3)

Apprenez le polonais
Polonais intermédiaire
Apprenez le polonais

Documents multimédia (13)

Polonais
Le polonais
Le polonais pour les nuls
Le polonais
Le polonais de poche
Le polonais
80 minutes pour parler polonais
Le polonais tout de suite !
Le polonais
Le polonais tout de suite !
Le polonais de poche
Le polonais
Le polonais

Livres (855)

Complexity in Polish phonotactics
Les articles prépositionnels en lexicographie bilingue français-polonais
Polonais
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik Band 2
Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej
The Syntax of numeral noun constructions
Narzędzie w polskiej i rosyjskiej przestrzeni kulturowo-lingwistycznej
Językoznawcze studia polonistyczne 6
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego
Path and manner saliency in Polish in contrast with Russian
Speculum Saxonum, Ius municipale
Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish
Fachsprachliche Lexikographie
Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania
Middles in English and Polish
U źródeł słów
The language of Polish modernism
La France et l'Europe centrale
Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń "na rzecz" i "do spraw"
W labiryncie polszczyzny
Komplementerwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich
Język polski dla obcokrajowców
The internal structure of nominal expressions
Pypcie na języku
Text im Fokus zweier Linguistiken
Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego
O znakach ubezwłasnowolnionych
Język polskiej lewicy
Polski słownik etymologiczny
Językoznawcze studia polonistyczne 5
Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości
Lingua et gaudium
Fachsprachenforschung in Polen
Język, literatura i kultura polska w świecie
Dyskont słów
Attitudes to standard British English and standard Polish
1000 premiers mots
Norma i uzus współczesnej polszczyzny
Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej
Polonais
Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim
Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej
Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim
Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu
Phonotactics and morphonotactics of Polish and English
Przemiany
Glottodydaktyka polonistyczna
Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945-1948
Backness distinction in phonology
Dizionario di polacco
Po polsku po Polsce
Zła mowa
Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej
Obszary polonistyki 02
Skąd się bierze lekcja polskiego ?
Pisać jak z nut
Grammatik im Dienste der Kommunikation
Nie całkiem obce
Słowa bez tajemnic tom 1
Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des Vertrags von Lissabon
Gramatyka tekstu prawnego
Dawne z nowym łącząc...
Tożsamość tekstu
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie
Granice języka
(Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja
Słowa
Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit
A panorama of Polish word-formation
Dialog pokoleń
Gramatyka języka polskiego
Organisation du discours de recherche
Demonstratives and possessives with attitude
Terminologie française et polonaise relative à la famille
Byleby by było zawsze na swoim miejscu
Zum Ausdruck von Intentionen in deutschen und polnischen Geschäftsbriefen aus kontrastiver Sicht
Aspekt i negacja
Wykłady ze stylistyki i historii literatury
Untersuchungen zum Ausdruck des Anfangs im Polnischen
Językoznawcze studia polonistyczne III
Grundlagen der Textsortenlinguistik
Gesellschaftsfragen im Fokus der Diskursanalyse
Korpusowe badania języka mówionego
Trudne lekcje języka polskiego
Männerdiskurse in der deutschen und polnischen Anzeigenwerbung von 1995 bis 2009
Galizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs
Człowiek i świat w języku subkultur
500 zdań polskich
Wenn jemand eine Reise tut...
Facets of domestication
Perswazja przez styl i stylizację
Between phonology and phonetics
Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność)
Strutture morfolessicali e usi preferenziali dei sintagmi interrogativi in tedesco, polacco e russo
Edukacja polonistyczna wobec innego
Komplexe deutsche Norminalphrasen und ihre polnischen Entsprechungen
Świat związków frazeologicznych w języku dziecka
Dictionnaire polonais-français, français-polonais
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi
Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation
Jezyk Polski
Glottodydaktyka wobec wielokulturowości
Gesprochenes, Geschriebenes
Methodological studies in education of Polish language and literature
Językoznawcze studia polonistyczne II
O języku i stylu polskiego dramatu
Beiträge zur Linguistik
Direktionalia im Deutschen und im Polnischen
Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku
Compounding in Polish and English
Nie ma róży bez kolców
Słownik językowego savoir-vivre'u
Somatische und emotionale Konzepte in der deutschen und polnischen Phraseologie
Słownik polsko-japoński
70 lat współczesnej polszczyzny
Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej
Sapientia ars vivendi
The adjective as an adjunctive predicative expression
Światy za słowami
Języki oswajane pismem
Germans to Poles
Possession in Polish discourse
Numbers in Polish
Colours in Polish
Contrastive analysis of English and Polish surveying terminology
Grenzüberschreitungen
Tak !
Sprache in Wissenschaft und Unterricht
Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Grossstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet
Copular clauses in English and Polish
Formation des noms et des termes composés français et polonais
Polish voicing
Potencjał wiersza
Le polonais tout de suite !
Sprachwahl in der bilingualen Praxis
Funktionsdistribution der Abtönungspartikeln des Deutschen und des Polnischen
Die Grammatikalisierung eines neuen Perfekts im Polnischen
Telewizja w edukacji polonistycznej
Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej
Kresowe dziedzictwo
e-polonistyka 2
Dictionnaire de poche français-polonais, polonais-français
W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych
L'enseignement du polonais en France
The grammaticalization of "Give" + Infinitive
Polnisches Deutsch - Deutsches Polnisch
Deutsche und Polen im Kontakt
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik Band 4
Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych
Studia onomastyczne i dialektologiczne
Siła komentarza
Polonais
Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka
Idiolekty w różnych sferach komunikacji
Polskie arcypolskie
Praxis des Übersetzens Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch
Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej
Polskość ponad granicami
Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej
Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym
Deutsche Phraseologismen mit Toponymen und das Problem ihrer Übersetzbarkeit ins Polnische
Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim
The thematic structure of the sentence in English and Polish
Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern
Im deutsch-polnischen Spiegel
Polszczyzna dziewięnastowiecznych salonów
Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną
Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte
Minimalist facets of control
Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten
Texte und Translation
Präponeme und Präponemkonstrukte im Russischen, Polnischen und Deutschen
Dzień dobry!
Strategien der Persuasion in der schriftkonstituierten politischen Kommunikation
Inny "Doroszewski"
Żywe problemy historii języka
Współczesny język polski
Nazwa w tekście i tekst w nazwie
Oswajanie inności w edukacji polonistycznej
À l'origine du RCP
Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj
Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty
Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Complex emotions and grammatical mismatches
Pisma wybrane
Nowomowa i ciągi dalsze
Dictionnaire polonais-français, français-polonais
The tense-aspect system of Polish narrative
Polnische Sprache nach der Wende 1989
Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych
Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim
Z wdzięczną pamięcią o profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu
Jan Paweł II wychowawca młodych
Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej
A translation guide to 19th-century Polish-language civil-registration documents
Wybór pism polonistycznych i slawistycznych
Fotoaddenda do leksykografii polskiej
Polski-makedonski 9
Mówimy uprzejmie
Polszczyzno moja...
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (506 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (506)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also