Polonais (langue)

Topic : Polonais (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Langue polonaise
Lingua polacca (italien)
Polonais (langue) -- 1800-.... (polonais moderne)

related to this theme (35 resources in data.bnf.fr)

Broader concept (1)

Documents on this topic (871 resources in data.bnf.fr)

Documents électroniques (3)

Apprenez le polonais
Polonais intermédiaire
Apprenez le polonais

Documents multimédia (13)

Le polonais
Polonais
Le polonais
Le polonais pour les nuls
Le polonais de poche
Le polonais
80 minutes pour parler polonais
Le polonais tout de suite !
Le polonais
Le polonais tout de suite !
Le polonais de poche
Le polonais
Le polonais

Livres (855)

Complexity in Polish phonotactics
Polonais
Les articles prépositionnels en lexicographie bilingue français-polonais
Path and manner saliency in Polish in contrast with Russian
Narzędzie w polskiej i rosyjskiej przestrzeni kulturowo-lingwistycznej
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik Band 2
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego
Językoznawcze studia polonistyczne 6
The Syntax of numeral noun constructions
Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania
Speculum Saxonum, Ius municipale
Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej
Fachsprachliche Lexikographie
Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish
Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego
Komplementerwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich
Język polskiej lewicy
The internal structure of nominal expressions
Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości
The language of Polish modernism
U źródeł słów
Pypcie na języku
Middles in English and Polish
Polski słownik etymologiczny
Text im Fokus zweier Linguistiken
W labiryncie polszczyzny
Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń "na rzecz" i "do spraw"
O znakach ubezwłasnowolnionych
La France et l'Europe centrale
Język polski dla obcokrajowców
Językoznawcze studia polonistyczne 5
Obszary polonistyki 02
Po polsku po Polsce
Backness distinction in phonology
Przemiany
Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945-1948
Glottodydaktyka polonistyczna
Phonotactics and morphonotactics of Polish and English
Pisać jak z nut
Skąd się bierze lekcja polskiego ?
Dizionario di polacco
Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim
Dyskont słów
Attitudes to standard British English and standard Polish
Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej
Polonais
Lingua et gaudium
1000 premiers mots
Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim
Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej
Norma i uzus współczesnej polszczyzny
Fachsprachenforschung in Polen
Język, literatura i kultura polska w świecie
Tożsamość tekstu
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie
Gramatyka tekstu prawnego
Dawne z nowym łącząc...
Nie całkiem obce
Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des Vertrags von Lissabon
Słowa bez tajemnic tom 1
Grammatik im Dienste der Kommunikation
Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej
Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu
Zła mowa
Człowiek i świat w języku subkultur
Demonstratives and possessives with attitude
Językoznawcze studia polonistyczne III
Słowa
Aspekt i negacja
500 zdań polskich
Byleby by było zawsze na swoim miejscu
Untersuchungen zum Ausdruck des Anfangs im Polnischen
Trudne lekcje języka polskiego
Granice języka
Facets of domestication
Dialog pokoleń
Korpusowe badania języka mówionego
Gesellschaftsfragen im Fokus der Diskursanalyse
A panorama of Polish word-formation
(Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja
Grundlagen der Textsortenlinguistik
Terminologie française et polonaise relative à la famille
Wenn jemand eine Reise tut...
Galizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs
Männerdiskurse in der deutschen und polnischen Anzeigenwerbung von 1995 bis 2009
Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit
Organisation du discours de recherche
Gramatyka języka polskiego
Zum Ausdruck von Intentionen in deutschen und polnischen Geschäftsbriefen aus kontrastiver Sicht
Wykłady ze stylistyki i historii literatury
Komplexe deutsche Norminalphrasen und ihre polnischen Entsprechungen
Direktionalia im Deutschen und im Polnischen
Between phonology and phonetics
Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation
Compounding in Polish and English
Dictionnaire polonais-français, français-polonais
Strutture morfolessicali e usi preferenziali dei sintagmi interrogativi in tedesco, polacco e russo
O języku i stylu polskiego dramatu
Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi
Jezyk Polski
Perswazja przez styl i stylizację
Świat związków frazeologicznych w języku dziecka
Językoznawcze studia polonistyczne II
Gesprochenes, Geschriebenes
Nie ma róży bez kolców
Glottodydaktyka wobec wielokulturowości
Edukacja polonistyczna wobec innego
Methodological studies in education of Polish language and literature
Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność)
Słownik językowego savoir-vivre'u
Beiträge zur Linguistik
70 lat współczesnej polszczyzny
Somatische und emotionale Konzepte in der deutschen und polnischen Phraseologie
Słownik polsko-japoński
Potencjał wiersza
Sapientia ars vivendi
Grenzüberschreitungen
Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej
The adjective as an adjunctive predicative expression
Tak !
Sprache in Wissenschaft und Unterricht
Światy za słowami
Polish voicing
Formation des noms et des termes composés français et polonais
Contrastive analysis of English and Polish surveying terminology
Języki oswajane pismem
Colours in Polish
Numbers in Polish
Possession in Polish discourse
Germans to Poles
Copular clauses in English and Polish
Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Grossstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet
Kresowe dziedzictwo
Le polonais tout de suite !
Die Grammatikalisierung eines neuen Perfekts im Polnischen
Sprachwahl in der bilingualen Praxis
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik Band 4
The grammaticalization of "Give" + Infinitive
Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej
Telewizja w edukacji polonistycznej
Funktionsdistribution der Abtönungspartikeln des Deutschen und des Polnischen
Polnisches Deutsch - Deutsches Polnisch
e-polonistyka 2
L'enseignement du polonais en France
Dictionnaire de poche français-polonais, polonais-français
W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych
Deutsche und Polen im Kontakt
Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern
Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej
Minimalist facets of control
Polskość ponad granicami
Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną
Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym
Studia onomastyczne i dialektologiczne
Polonais
Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte
Deutsche Phraseologismen mit Toponymen und das Problem ihrer Übersetzbarkeit ins Polnische
Polskie arcypolskie
Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych
Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka
Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej
The thematic structure of the sentence in English and Polish
Im deutsch-polnischen Spiegel
Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim
Praxis des Übersetzens Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch
Idiolekty w różnych sferach komunikacji
Siła komentarza
Polszczyzna dziewięnastowiecznych salonów
À l'origine du RCP
Nazwa w tekście i tekst w nazwie
Współczesny język polski
Complex emotions and grammatical mismatches
Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj
Strategien der Persuasion in der schriftkonstituierten politischen Kommunikation
Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten
Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty
Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Texte und Translation
Präponeme und Präponemkonstrukte im Russischen, Polnischen und Deutschen
Żywe problemy historii języka
Inny "Doroszewski"
Oswajanie inności w edukacji polonistycznej
Dzień dobry!
Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej
Le verbe pronominal à valeur neutre et passive dans les langues française, espagnole et polonaise
Mówimy uprzejmie
Studia onomastyczne i socjolingwistyczne
Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś
Język z różnych stron widziany
Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie
Polszczyzno moja...
Polski-makedonski 9
A translation guide to 19th-century Polish-language civil-registration documents
Wybór pism polonistycznych i slawistycznych
Fotoaddenda do leksykografii polskiej
Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim
Jan Paweł II wychowawca młodych
Z wdzięczną pamięcią o profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu
Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (506 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (506)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also