Kachgar (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)

Image from Gallica about Kachgar (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)
Geographic coordinates : E 76°2' / N 39°29'
Geographic area : Chine (Asie)
Geographic records : Kachgar (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)
rameau : Kashi (Chine)
Variants : Kashgar (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)
Kashi (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)
Su-Fu (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)
Kashgar (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)
Kashi (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)
Su-Fu (Xinjiang Uygur Zizhiqu, Chine)

See also

Share the page

  • Permalink geo:
  • Permalink rameau:

Data downloading