Hongrois (langue)

Topic : Hongrois (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Lingua ungherese (italien)
Magyar (langue)

related to this theme (29)

Broader concept (1)

Documents on this topic (498)

Livres (481)

Syntax of Hungarian
History of Hungarian toponyms
Gramatyka tekstu prawnego
Diakrón mondattani kutatások
21st century Hungarian language survival in Transylvania
Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében
Magyar földrajzi köznevek tára
Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya
Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében
Magyar-német, német-magyar műszaki kisszótár
A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban
Magyar kertészeti szótár
Otthon a szavakban
Le hongrois tout de suite !
Nyelvtechnológiai kutatások
Berliner Beiträge zur Hungarologie 17
Magyar ellentétszótár
Magyar-francia-francia-magyar zsebszótár
Francia-magyar, magyar-francia tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázónak
Miylwn ʿibriy hwngariy - hwngariy ʿibriy
Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban
Szőlészeti és borászati szótár
West old Turkic
"Ungerska för rötternas skull"
Studies in Turkic etymology
Acta Romanica Tomus XXVI
Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces
Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből
Magyar-erza-mordvin szótár
Une nation vivant dans sa langue
Genderbilder aus Ungarn
Magyar nyelvjárások XLVI
Magyar mint veszélyeztetett nyelv?
Értelmező szótár +
Grammaire fondamentale du hongrois
Un dictionnaire rromani oublié
Idegen szavak szótára
Orvosi szótár
Event structure and the left periphery
Harrap's parler le hongrois en voyage
Le hongrois dans la typologie des langues
Dictionnaire de poche hongrois-français & français-hongrois
Grammatica hungarolatina
Literacy in Hungary
Finno-Ugric language contacts
A magyar nyelv eredete
Magyar nyelv nagyszótára
Linguistiche Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten
Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv
Mit is jelent ?
Tanulmányok a kognitív szemantika köréből
Magyar nyelvjárások XLIII
L'argot des étudiants budapestois
Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék
Nyelvrokonság és nyelvtörténet
Verb clusters
Magyar nyelvjárások XLI
Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár pedagógusoknak, hallgatónak
Tanulmányok a pragmatika köréből
Kettős idegenségben
Igék, főnevek, melléknevek
Frontières et passages
A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar és német szótára
Magyar nyelvtörténet
A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében
A módosítószók funkciói
Magyar nyelvjárások XL
Herbarium az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól
Berliner Beiträge zur Hungarologie 13
Régi magyar szólásmondások
Rovás és rovásírás
Nominalisierungen und Argumentvererbung im Deutschen und Ungarischen
A multimédiális szövegek megközelítései
Hungarian sentence prosody and universal grammar
Dictionnaire hongrois-français
Magyar nyelvjárások XXXIX
Magyar dialektológia
Versëk szëbben
Kárpát nyelvatlasz VI kötet
Társadalomföldrajzi kislexikon
"Walk this way" verbs of motion in three Finno-Ugric languages
Francia-magyar jogi szótár
Grammaire fondamentale du hongrois
Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol
Magyar-arab szótár
Argument structure in Hungarian
A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig
Magyar-francia nagyszótár
Geschichte der ungarischen Sprache
Francia-magyar
Időbeliség és aspektualitás a magyarban
Magyar-francia-magyar jogi szótár
Magyar német szólások
On the syntax of "wh"-items in Hungarian
A líra mutatványosai
Magyar nyelvjárások XXXVIII
The phonology of Hungarian
Die slowakisch-ungarische Kommunikationsgemeinschaft
Word order in Hungarian
Hodoegus
Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban
Szlavóniai (kórógyi) szótár
Magyar értelmező kéziszótár
Onomasiologisches Modell für eine kontrastiv-typologische Betrachtung des suffixalen und kompositionellen Wortbildungsbereichs am Beispiel des Finnischen, Ungarischen und Russischen
A történelem szavakba merevült múlt
Szent és sérthetetlen
Magyar nyelvjárások XXXVI
Magyar nyelvjárások XXXVII
Magyar szólások és közmondások
Hongrois express
Angol-magyar jogi értelmező̋ szótár
Nyelv és lélek
Berliner Beiträge zur Hungarologie 11
Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache
Kalászfejek zsolozsmája
Újabb irányzatok a fonológiában
Beiträge zur Nominalphrasensyntax
Magyar nyelvjárások XXXV
Őstörténetünk kérdései
A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban
Nyelvi változó, nyelvi változás
Le hongrois de poche
Nyelvmentés vagy nyelvárulás ?
Die Komposita der ungarischen Verwandtschaftsterminologie
Irodalmi kávéházak Pesten és Budán
Honfoglalás és nyelvészet
Magyar nyelvjárások XXXIV
Berliner Beiträge zur Hungarologie 10
Kötött formájú költemények antológiája
Duden-Oxford képes szótár magyar-francia, francia magyar
Le hongrois tout de suite !
Észt hungarológia 75
Földrajzi nevek etimológiai szótára
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelvjárások XXXIII
A török kor emléke a magyar szókincsben
Etudes de linguistique française et hongroise
Erdélyi tájszotár
Magyar szólások és közmondások
Újszászy István emlékkönyv
Berliner Beiträge zur Hungarologie 9
A régi Budapest a fattyúnyelvben
Angol-magyar idió́maszótár
Nyelvművelő kéziszótár
A magyar nyelv könyve
Magyar-angol kéziszótár
Strukturális magyar nyelvtan 1. kötet
Studien zur zweisprachigen Lexicographie deutsch-ungarisch I.
Sajtónyelv
Magyar nyelvjárások XXXII
Népi beszélgetések Szatmárból
Berliner Beiträge zur Hungarologie 8
Phrase nominale et phrase avec verbe être en hongrois
Demonstratio
the syntactic structure of Hungarian
Berliner Beiträge zur Hungarologie 7
A magyar nyelv szó́végmutató́ szó́tá́ra
Strukturális magyar nyelvtan 2. kötet
Synthesis of certain speech sounds and sentence intonation of Hungarian, Finnish and Finland-Swedish
Szájrul szájra
Kárpáti cigány-magyar, magyar-kárpáti cigány szótár és nyelvtan
A magyar huszita biblia német és cseh rokonsága
A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben
Magyar nyelvjárások XXXI
A Nap s a Hold keresése
Language learnability and L2 phonology
Francia-magyar módszertani tematikus képes szótár
Erdélyi magyar szótörténeti tár... V. kötet
Kapcsolatra utaló -fatikus- elemek a magyar nyelvben
Berliner Beiträge zur Hungarologie 6
A magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai
Voyager en Hongrie
Keresztényi imádságos könyv
A müncheni kodex magyar-latin szótá́ra
Magyar-francia szótár
Dictionnaire français-hongrois
A belehallás jelenségéről
A kései ómagyar kor I
A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza I. kötet
Csór község család- és ragadványnevei a XIX-XX. században
Dictionnaire français-hongrois
A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
A magyar helyesírás szabályai
Strukturális magyar nyelvtan
Magyar kiejtési szótár
A birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondat
Fémkohászat
Beszéd a magyar nyelv műveléséről
Magyar nyelvjárások XXX
Nyúl község nyelvkincse
A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai
A magyar mint idegen nyelv fogalma
Cigány-magyar magyar-cigány szótár
Magyar-francia kéziszótár
Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből
Függelék
A magyar verselméleti gondolkodás története
Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások
A magyar nyelv gyakorlati tanítása és tanulása
Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről
See more livres on this theme

Enregistrements (7)

Jeune fille
"Rohanás a tavaszba" (La course vers le printemps)
"Kóborló elődök" (Les ancêtres errants)
"A mindenség balladája" (La ballade de l'univers)
"Tessék leszállni" (Veuillez descendre), fragment en double
L'enfant voulait jouer
"A királyfi három bánata" (les trois chagrin du prince)"

Documents multimédia (9)

Le hongrois
Le hongrois
Le hongrois de poche
Le hongrois de poche
Le hongrois sans peine
Hungarian with ease
Ungarisch ohne mühe
Le hongrois sans peine
Le hongrois sans peine

Documents électroniques (1)

Apprenez le hongrois

Authors linked with this theme (653)

Producteur (1)

Auteur du texte (291)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

Producteur de fonds d'archives (1)

Distributeur (1)

Auteur adapté (1)

Éditeur commercial (2)

Éditeur scientifique (126)