Oława (Basse-Silésie, Pologne)

Geographic coordinates : E 17°17' / N 50°56'
Geographic area : Pologne (Europe)
Geographic records : Oława (Basse-Silésie, Pologne)
rameau : Oława (Pologne)
Variants : Ohlau (français)
Ohlau (français)

See also (5)

Share the page

  • Permalink geo:
    Permalink rameau: