Théâtre (genre littéraire) chinois

Topic : Théâtre (genre littéraire) chinois
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : Théâtre chinois

related to this theme (6 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (92 resources in data.bnf.fr)

Books (92)

1616
The Orphan of Zhao and other Yuan plays
La Chine sur la scène française au XIXe siècle
Zhong guo xi ju xue shi gao
"Shi qi nian" ju shi lun gao
The Columbia anthology of Yuan drama
Chinese theatre
Pop goes the avant-garde
Ming fu chun tang xin ke chu xiang yin zhu hua lan nan diao xi xiang ji
Worldly stage
Das Traummotiv im Yuan-Drama
Playwrights and literary games in seventeenth-century China
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Les écritures textuelles des théâtres d'Asie
The A to Z of Chinese theater
Yang ban xi shi ji
Das traditionelle chinesische Theater vom Mongolendrama bis zur Pekinger Oper
Li dai xi qu mu lu cong kan
Chinese Shakespeares
Xin shi qi xi ju qi shi lu
Hua ju "huang tu yao"
Zhong guo xian dai wen xue xi ju ban ben wen jian lu
Lian pu liu bian tu shuo
The poetics of difference and displacement
Zhong guo dang dai xi ju shi gao
Qing dai xi qu shi bian nian
Xi qu xin shi ye
Xi ju, ge ming yu du shi xuan wo
Historical dictionary of Chinese theater
Zhong guo xi qu tong jian
Zhang Bo ju
Guo xi wen mai
Yuan za jü zuo jia de nü xing yi shi
The eternal present of the past
Das lokale Musiktheater in Anhui (Luju)
Kun qiang chuan qi yu nan za ju
Zhong guo xian dai xi ju shi lun
Zhong guo xin shi qi xi ju yan jiu zi liao
Zhu liu yu xian feng
Zhong guo gu dai xi ju de chuan bo yu ying xiang
Zhong guo xi ju guan nian de xian dai sheng cheng
Zhong guo zao qi xi ju guan nian yan jiu
Zhong guo gu dai bai hua xiao shuo xi qu chuan bo lun
Wan ming qing chu xi qu zhi shen mei gou si yu qi yi shu cheng xian
Women in traditional Chinese theater
The classical theatre of China
Er shi shi ji zhong guo xi ju dao lun
Zhang peng chun lun jiao yu yu xi ju yi shu
Xi qu yu ge ju
Wen xue, li shi, xi ju
Ming qing fu nü zhi xi qu chuang zuo yu pi ping
Zhong guo xian dai xi ju zong mu ti yao
Ji du jiao wen hua yu zhong guo xian dai xi ju de bei ju yi shi
Xin zhong guo xi ju shi : 1949-2000
Peony Pavilion onstage
Acting the Right part
Zhongguo xiju shi
Towards a modern Zen theatre
Zhong guo gu dian xi ju yu yan yun yong yan jiu
Hua ju shi hua
Chinese Theories of Theater and Performance from Confucius to the Present
Chinese popular culture and Ming chantefables
L'appropriation par la Chine du théâtre occidental
Theater and society : an anthology of contemporary Chinese drama
Zhongguo dangdai xiju shi gang
Zhongguo jumu cidian
Ming qing chuan qi zong lu
Shakespeare in China
Song yuan xi qu shi
Zhong guo xi qu yan yi
Gu ben xi qu shi da ming zhu ban hua quan bian
Zhong guo xi qu wen xue shi
Zhongguo xiqu juzhong da cidian
Le théâtre chinois
Scenes for mandarins
Xi chao xia de zhong guo xian dai xi ju
Chinese drama
Les aspects rituels du théâtre chinois
Chine, le théâtre
Classical, modern and humane
Etude sur un genre : Yuan Zaju, le théâtre chinois des XIIIe et XIVe siècles
Chinese theater from its origins to the present day
Drama in the People's Republic of China
The Chinese conception of the theatre
Promenade au Jardin des Poiriers
Chinese theater, 1100-1450
La Cina a Venezia, Firenze, Napoli
Iconographie du théâtre chinois à partir des documents conservés à la Bibliothèque Nationale et au Musée Kwok-On
Le Théâtre chinois contemporain
Crime and punishment in medieval Chinese drama
Double jeopardy
Mythes, amour et fantastique

Documents (Théâtre (genre littéraire) chinois) (40 resources in data.bnf.fr)

Books (39)

Ajia xi qu bi ji
Zhong guo chuan tong xi qu kou tou ju ben yan jiu
Dang dai xi ju jiao liu yu jing de wei ji ji ying dui
Qing Qianlong yu lan si se chao ben xi qu liang zhong
The novel and theatrical imagination in early modern China
The Columbia anthology of modern Chinese drama
Chinese theater
Zhong guo hua ju bai nian ju zuo xuan
Le malentendu causé par un cerf-volant
Chinese shadow theatre
Zhong guo xian dai xin ren wen xi ju
Zhong guo di fang xiao xi ji qi yin yue zhi yan jiu
Ming qing fu nü xi qu ji
L'éventail aux fleurs de pêcher
Six classical Chinese comedies
Xianfeng xiju dang'an
Zhong Kui
Zhongguo zaoqi huaju yu Riben
Zhongguo huaju 50 nian juzuo xuan
Yuan za ju gong an juan
Quan yuan xi qu
Zhong guo dang dai wen xue zuo pin jing xuan (1949-1999)
Théâtre chinois des Yuan
Körpersprache im traditionellen chinesischen Drama
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiliu ji
An Oxford anthology of contemporary chinese drama
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiwu ji
Chinese drama after the cultural revolution, 1979-1989
Elf chinesische Singspieltexte aus neuerer Zeit
Hong fang jian, bai fang jian, hei fang jian
Zhong guo shi da gu dian bei ju ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiqi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiwu ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiqi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiliu ji
Form und Struktur der Gesänge im volkstümlichen Kua-Theater auf Taiwan
Ming dai chuan qi zhi ju chang ji qi yi shu$di
Tan suo xi ju ji
Die Puppe (Mo-ho-lo)

Pictures (1)

Chine. Costumes. Théâtre. Musique. Cérémonies. Transports. Opium. Bouddha

Authors linked with this theme (85 resources in data.bnf.fr)

See also