Parti communiste vietnamien

Image not available yet
Country : Viet Nam
Language : français, vietnamien
Creation : 1930
Note :
Fondé en 1930 sous le nom de "Ðảng Cộng sản Ðông Dương" ("Parti communiste indochinois", ou "Communist party of Indochina"), il est devenu en 1951 le "Ðảng Lao động Việt Nam" ("Parti des travailleurs du Vietnam", ou "Vietnam workers' party") ; il a pris son nom actuel en 1976 ("Parti communiste du Vietnam", ou "Communist party of Vietnam")
Field : Économie politique. Travail
Variants of the name : Communist party of Indochina
Communist party of Vietnam
Ðảng Cộng sản Ðông Dương
Da̕ng công sa̛n Viêt nam
Ðảng Cộng sản Việt-Nam (vietnamien)
Ðảng Lao động Việt Nam
Parti communiste du Vietnam
Parti communiste indochinois
Parti des travailleurs du Vietnam
Parti des travailleurs du Vietnam. Hanoï
Vietnam workers' party

Activities of Parti communiste vietnamien (19)

Auteur du texte (16)

Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triẻ̂n
Cương lĩnh
Ðiêù lệ
Pour comprendre le VIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam
Ðảng Cộng sản Việt Nam tô ̉chưć và lãnh đạo công đoàn Việt Nam
Luận cương chính trị năm 1930 của Ðảng
Nhưñg nghị quyêt́ cơ bản dâñ đêń thăńg lợi Cách mạng tháng tám
Jalons historiques
Cinquante ans d'activités du Parti communiste du Vietnam
Một sô ́văn kiện của trung ương Ðảng vê ̀phát triên̉ công nghiệp
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV
Nghị quyé̂t đại hội đại biẻ̂u toàn quó̂c là̂n thứ IV
Phương hướng, nhiệm vụ, và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm, 1976-1980
Trente ans du parti de la classe ouvrière vietnamienne...

Éditeur scientifique (3)

Hô Chí Minh
VIIIe congrès national
An Outline history of the Viet Nam workers'party

Documents about Parti communiste vietnamien (102)

Livres (101)

Anthropologie du Vietnam Tome 5
Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triẻ̂n
Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1959 - 1975)
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị
Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hoá mới
Le communisme vietnamien, 1919-1991
Cuộc vận động thanh niên miền bắc của Đảng
80 năm (1930-2010) Đảng cộng sản Việt Nam
Ðảng Cộng sản Việt Nam, những tìm tòi và đổi mới trên con đường lên chủ nghĩa xã hội
Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Văn kiện Ðại hội đại biêủ toàn quôć lâǹ thư ́ X
75 years of the Communist party of Việt Nam (1930-2005)
Le Vietnam sur la voie du renouveau
Tư tươn̉g Hô ̀Chí Minh vê ̀ đảng câm̀ quyêǹ
Việt Nam on the path of renewal
Đảng chi ̉ đạo giành thăńg lợi tưǹg bươć trong cuộc kháng chiêń chôńg Mỹ cưú nươć thơi ̀ kỳ 1965-1975
Cộng sản trên đât ́ Việt
Hô Chi Minh
Nhưñg tư tươn̉g cơ bản của chủ tịch Hô ̀Chí Minh
Hô Chí Minh
Nhưñg tư tươn̉g cơ bản của chủ tịch Hô ̀Chí Minh vê ̀xây dựng Đảng, xây dựng đoàn
Ðoàn thanh niên Cộng sản Hô Chi ́́ Minh qua các kỳ đại hội
Việt Nam trươć thêm̀ thê ́ kỷ
Án tićh Cộng sản Việt-Nam
Ðiêù lệ đảng tư ̀ đại hội đêń đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Linh và cách mạng Việt Nam
Thơi ̀ kỳ mơi ́ và sư ́ mệnh của Đảng ta
Văn kiện Ðại hội đại biêủ toàn quôć lâǹ thư ́ IX
Bảy mươi năm Ðảng Cộng sản Việt-Nam
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 38
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 37
Đêm giưã ban ngày
Tư ̉tù xư ̉ li ́ nội bộ
VIIIe congrès national
Ða̕ng Cộng sa̕n Việt Nam
Ðảng Cộng sản trươć thực trạng Việt-Nam
Renovating the Vietnamese communist party
Renovating the Vietnamese communist party
Văn kiện của Ðảng Cộng sản Việt Nam vê ̀văn hoá văn nghệ
Một số văn kiện về chính sách dân tộc - miền núi của đảng và nhà nước
:VIIe:+7+ Congrès national du Parti communiste du Vietnam
Cương lĩnh
Ðiêù lệ
Pour comprendre le VIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam
Văn kiện Ðại hội đại biêủ toàn quôć lâǹ thư ́ VII
Văn kiện Ðại hội đại biêủ toàn quôć lâǹ thư ́ VII
Văn kiện Ðại hội đại biêủ toàn quôć lâǹ thư ́ VII...
Một sô ́ quan điêm̉ kinh tê ́ của Ðại hội VI
Vietnam, problèmes immédiats
:VIe:+6+ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, 15-18 décembre 1986
Văn kiện Ðại hội đại biêủ toàn quôć lâǹ thư ́ VI
Ðảng Cộng sản Việt Nam qua các đại hội
Apprentice revolutionaries
Histoire du Parti communiste du Vietnam
Văn kiện của Ðảng vê ̀ kháng chiêń chôńg thực dân Pháp
Ðảng Cộng sản Việt Nam tô ̉chưć và lãnh đạo công đoàn Việt Nam
Collective leadership and factionalism
Lịch sư ̉ Ðảng Cộng sản Việt-Nam
Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước
Lịch sư ̉ Ðảng Cộng sản Việt-Nam
Hỏi và đáp vê ̀ tình hình thê ́ giơí và chính sách đôí ngoại của Ðảng
Luận cương chính trị năm 1930 của Ðảng
Nhưñg nghị quyêt́ cơ bản dâñ đêń thăńg lợi Cách mạng tháng tám
Socialist Republic of Vietnam : party structure
Thâú suôt́ hơn nưã đươǹg lôí của Ðảng trong chặng đâù của thơì kỳ quá độ
Jalons historiques
Văn kiện Ðại hội đại biêủ toàn quôć lâǹ thư ́V
Vietnamese communism
Đè̂ cương bài giảng lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Ðảng mùa Xuân
Cinquante ans d'activités du Parti communiste du Vietnam
Một sô ́văn kiện của trung ương Ðảng vê ̀phát triên̉ công nghiệp
Le Parti communiste vietnamien et la question nationale
Phâń đâú trơ ̉thành đảng viên Cộng sản
Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh
Bản chât́ cách mạng và khoa học của Ðảng ta
Giải thích một sô ́tư ̀ngư ̃trong báo cáo chính trị tại Ðại hội lâǹ thư ́ 4 của Ðảng
Lịch sư ̉ Ðảng Cộng sản Việt-Nam
Nghệ thuật biết thắng từng bước
Nhưñg vâń đê ̀ pháp lý qua Nghị quyêt́ đại hội lâǹ thư ́ 4 của Ðảng
Thư mục đảng cộng sản Việt Nam
Vê ̀ xây dựng Ðảng
:IVe:+4+ Congrès national
Báo cáo tôn̉g kêt́ công tác xây dựng Ðảng và sưả sôỉ điêù lệ Ðảng
Cách mạng và khoa học
Tài liệu hươńg dâñ học tập nghị quyêt́ Ðại hội lâǹ thư ́tư của Ðảng...
Tham luận tại Ðại hội đại biêủ toàn quôć lâǹ thư ́ 4 của Ðảng Cộng sản Việt Nam
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tié̂n lên giành những thá̆ng lợi mới
An Outline history of the Viet Nam worker's party, 1930-1975 / [publication of the Commission for the study of the history of the Viet Nam workers' party on the occasion of the 45th anniversary of the founding of the party]
Bó̂n mươi lăm năm hoạt động của Đảng lao động Việt-Nam
Về nhiệm vụ công tác chính trị trong quân đội nhân dân
Vè̂ vá̂n đè̂ cán bộ
Vè̂ xây dựng Đảng
Sur le problème de la guerre et de la paix
Sur le problème de la guerre et de la paix
IIIe congrès national du Parti des travailleurs du Viet Nam
Third national congress of the Viet Nam workers' party
Third national congress of the Viet Nam workers' party 3

Enregistrements (1)

The legacy of Ho Chi Minh

See also (6)