Bội Châu Phan (1867-1940)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 01-02-1867
Death : 20-10-1940
Note :
Lettré militant du Vietnam, fondateur du Vietnam Duy Tân hội (Association pour la rénovation du Vietnam)
Variants of the name : Phan Bội Châu (1867-1940)
Phan Bội Châu (1867-1940)
Văn San Phan (1867-1940)
Sào Nam (1867-1940)
Thi Hán (1867-1940)
Hãn Mạn Tư ̉ (1867-1940)
Hải Thu (1867-1940)
Ðộc Tỉnh Tư ̉ (1867-1940)

Activities of Bội Châu Phan (1867-1940) (40)

Auteur du texte (35)

Hậu Trần dật sử
Toàn tập
Toàn tập
Thơ văn
Tự phán
Nhưñg tác phâm̉ của Phan Bội Châu
Thiên hồ ! Đế hồ !
Việt Nam vong quốc sử
Phan Bội Châu niên biểu̕
Mémoires
Việt Nam quôć sư ̉ khảo
Viet Nam vong quoc su
Ðòi̛ cách mạng Phan-Bội Châu kể theo tập "Ngục trung thu ̛" của Phan tiên-sinh tụ ̛truyện, Phụ lục búc̛ thu ̛của Kỳ ngoại-hầu Cuờn̛g-Ðể dâng vua Khải-Ðịnh năm 1924
Vấn đề giáo dục, công dụng và giá-trị... văn chuơn̛g
Phan-bội Châu. Thuốc hoàn hốn
Phan-bội Châu. Vấn đế phụ-nũ ̛
Lòi̛ hỏi ? Các anh em thanh niên, của cụ Phan-bọi-Châu. [2e édition.]
Lòi̛ hỏi... ? Các bạn thanh niên, của cụ Phan-bội-Châu
Phan-bội-Châu. Cao-dắng quôc̛-dân. [1re édition.]
Phan-bội-Châu. Luân-lý vấn-đáp. [1re édition.]
Nam quốc dân tu tri... Phan-bội-Châu... soan, 2e édition
Nũ ̛quốc dân tu tri, soạn giả Phan-boi-Chau...
Bai diến thuyết của cụ Phan-bôi-Châu ngáy 17 mars 1926...
Nũ ̛quốc dân tu tri, soạn giả Phan-boi-Chau...
Phan-bôi-Châu. Pháp-viêt dê-huê chinh kiến thu ̛. [2e édition.]
Phan-bôi-Châu. Pháp-việt đè-huễ chính kiên thu ̛, dịch-giả Nguyễn-Khắc-Hanh
Phan-bội-Châu. Tuyên-cáo quốc-dan... Dân xú ̛Nghệ đối vói̛ cu Phan
Pháp-việt đề-huề chính kiến thu ̛, dịch giả Nguyễn Khắc Hanh
Pháp-việt đe huề chính kiền thu ̛. [Par Phan-bôi-Châu. 3e édition.]
Tập diến-thuyềt cúa Phan-bội-Châu...
Tó ̛thông cáo toàn quốc của Phan-bội-Châu. Lettre de Phan-bội-Châu. [Hué, le 10 janvier 1926.]
Chu dịch
Khôn̉g học đăng
Phan-Bội-Châu niên-biêu̕
Việt-Nam vong quó̂c sử

Préfacier (2)

Phan Tây hồ di thảo văn tập của Phan Chu Trinh [Fasc. 1]
Phan Tây hồ di thảo van tập của Phan Chu Trinh [Fasc. 2]

Rédacteur (2)

Giẳn-yếu Hán-Việt tù ̛-điển
Duơn̛g Bá Trạc tiểu-sủ ̛và tho ̛văn

Éditeur scientifique (1)

Hán-Việt tư ̀ điên̉ giản yêú

Documents about Bội Châu Phan (1867-1940) (12)

Livres (12)

Phan Boi Chau, 1867-1940
Phan Bội Châu trong dòng thời đại
Tư tưởng triết học và chính trị của Phan Bội Châu
Hô ̀ sơ vụ án Phan Bội Châu
Ba nhà chi ́ sĩ họ Phan
Nguyêñ Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu
Toàn tập
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu niên biểu̕
Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu
Phan Tây Hò̂ tiên sinh lịch sử
Phan-Bội-Châu niên-biêu̕

See also (6)