Viseu (Viseu, Portugal)

Image from Gallica about Viseu (Viseu, Portugal)
Geographic coordinates : W 7°55' / N 40°40'
Geographic area : Portugal (Europe)
Field : Géographie de l'Europe
Geographic records : Viseu (Viseu, Portugal)
rameau : Viseu (Portugal)
Variants : Verurium (latin)
Virurium (latin)
Visca (latin)
Verurium (latin)
Virurium (latin)
Visca (latin)

See also (10)

Share the page

  • Permalink geo:
    Permalink rameau: