618-907 (Dynastie des T′ang)

Topic : 618-907 (Dynastie des T′ang)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1)

Documents on this topic (57)

Livres (57)

The poetry of Han shan (Cold Mountain), Shi de, and Feng gan
On cold mountain
Cold mountain poems
Chu tu wen xian yu tang dai shi xue yan jiu
Tang song ci yi shu fa zhan shi
Essays in medieval Chinese literature and cultural history
The late Tang
100 Tang and Song ci poems
Poems of the late T'Ang
100 Tang poems
Written at imperial command
Tang wu dai ming jia ci xuan jiang
Ci zhi mei gan te zhi de xing cheng yu yan jin
Tang ren yin yue shi yan jiu
How to read a Chinese poem
Crafting a collection
The making of early Chinese classical poetry
The late Tang
Cong yu yan xue kan wen xue
Zou xiang nan fang
Metamorphosis of the private sphere
Tang dai xiao shuo shi
Fa yi tang shi bai shou
Poety and prose of the Tang and Song
Meng jiao shi ji jian zhu
Zhongguoren xue yingyu
Tristes automnes
Tang shi
Thơ Ðươǹg xư ́ Nghệ ngày nay
Thơ Đỗ Phủ tập 1
Một trăm bài thơ Ðươǹg hay nhât́
Thi pháp thơ Đường
The poetics of decadence
Immortals, festivals and poetry in medieval China
Diện mạo thơ Ðươǹg
Tang dai shi ge yu chan xue
L'écriture poétique chinoise
An anv dinamm, an divarvel forbannet ha fur ar varzhoniezh
Thơ Ðươǹg
Thơ Ðươǹg ơ ̕Việt Nam
The end of the "Middle ages"
Ðươǹg thi tứ tuyệt
Tangshi jingpin
Thơ Ðươǹg ơ ̕trươǹg phô ̕thông
Kim Thánh Thán phê bình thơ Ðươǹg
Lettre à une jeune fille qui voudrait partir en Chine
Licht und Dunkel in der Dichtung der T'ang-Zeit
Chinese narrative poetry
Images and ideas in Chinese classical prose
Contes de la dynastie des Tang
Der Unauffindbare Einsiedler
Ðươǹg thi
The Lotus boat
L'Écriture poétique chinoise
L'oeuvre de Wang le Zélateur
The dragon king's daughter
Ðươǹg thi

Authors linked with this theme (59)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (1)

Adaptateur (1)

Auteur ou responsable intellectuel (2)

Annotateur (1)

See also (2)