907-1279 (Cinq Dynasties et Dynastie des Song)

Topic : 907-1279 (Cinq Dynasties et Dynastie des Song)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : +* 0960......- 1279......+:960-1279: (Dynastie des Song)

related to this theme (1)

Documents on this topic (33)

Livres (33)

Taming the wild horse
Bei song ren zong ci tan yan jiu
Quan tang wu dai bi ji
Ten thousand scrolls
Tang song ci yi shu fa zhan shi
100 Tang and Song ci poems
Ci zhi mei gan te zhi de xing cheng yu yan jin
Nan song ming jia ci xuan jiang
"Quan song ci" yu yan ci dian
Tang wu dai ming jia ci xuan jiang
Crafting a collection
Zhong guo gu dai zhi guan ke qu yan jiu
Song ci zhong de shen hua te zhi yu yun yong
The social circulation of poetry in the Mid-Northern Song
You guan xue dao shu yuan
Cong yu yan xue kan wen xue
Zou xiang nan fang
Xu shi kong jian de yi zhuan yu liu dong
Metamorphosis of the private sphere
Poety and prose of the Tang and Song
Song ci
Nan song jin yuan dao jiao wen xue yan jiu
Chine, l'apogée des Song
Poetry and painting in Song China
Song yuan xi qu shi
Songci jingpin
The pursuit of loneliness
Nan song jiang wu dian ya ci pai xiang guan ci xue lun ti zhi tan tao
Images and ideas in Chinese classical prose
L'Antre aux fantômes des collines de l'Ouest
Chinese theater, 1100-1450
Meng-Ta pei-lu und Hei-Ta shih-lüeh
Crime and punishment in medieval Chinese drama

Authors linked with this theme (35)

See also (2)