1368-1644 (Dynastie des Ming)

Topic : 1368-1644 (Dynastie des Ming)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (43 resources in data.bnf.fr)

Books (43)

Women's poetry and poetics in late imperial China
1616
Ming
Qing dai qian qi tong su xiao shuo chuan bo ji zhi yan jiu
Ming dai zhang hui xiao shuo de xing qi$di
Ming qing xiao shuo yan jiu gai lun
Ming qing hui zu jin shi kao lüe
Jiang su ming dai zuo jia shi lun yan jiu
Ming qing tong su xiao shuo yu hui yan jiu
Ming da gao yan jiu
The quest for the childlike in seventeenth century Chinese fiction
Ming dai de jiang nan cang shu
Wan ming qing chu xi qu zhi shen mei gou si yu qi yi shu cheng xian
Ming dai cheng shi yu shi min wen xue
Wu bai zhong ming qing xiao shuo bo lan
Cong wen ren zhi wen dao xue zhe zhi wen
Ming qing xiao shuo
Ming qing fu nü zhi xi qu chuang zuo yu pi ping
Der chinesische Roman der ausgehenden Kaizerzeit
Competing discourses
Zhong guo gu dian xiao shuo shi lun
Desire and fictional narrative in late imperial China
Ming dai xiaoshuo shi
Zhong guo jiao yu zhi du tong shi
Ming qing zhi ji xiao shuo ping dian xue zhi yan jiu
Ming qing xi jian xiao shuo hui kao
Ameliorative satire and the seventeenth-century Chinese novel, Xingshi Yinyuan Zhuan--marriage as retribution, awakening the world
Reading illustrated fiction in late imperial China
Étude critique de trois versions commentées du "Xiyou ji"
Chinese popular culture and Ming chantefables
Ming qing chuan qi zong lu
The romantic vision of Yuan Hung-tao, Late Ming Poet and critic
Jiu zhong guo jiu da jian yu mi lu
Xiang tu zhi lian
Scenes for mandarins
The Jin Ping Mei and the non-linear dimensions of the traditional Chinese novel
Der Mönche und Nonnen Sündenmeer
History and legend
Wan ming xing ling xiao pin yan jiu
Yüan Hung-tao and the Kung-an school
The Four masterworks of the Ming novel
Crime and punishment in medieval Chinese drama
Stories from a Ming collection

Documents (1368-1644 (Dynastie des Ming)) (8 resources in data.bnf.fr)

Books (8)

The novel and theatrical imagination in early modern China
Jin xing yao quan ji di jiu juan
Zhong guo gu dai xiao pin jing xuan
Ming qing fu nü xi qu ji
Gu ben xiao shuo si da ming zhu ban hua quan bian
Ming dai xiaoshuo jikan
Ming dai chuan qi zhi ju chang ji qi yi shu$di
Récits classiques

Authors linked with this theme (41 resources in data.bnf.fr)

See also