1644-1912 (Dynastie Mandchoue)

Topic : 1644-1912 (Dynastie Mandchoue)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1)

Documents on this topic (66)

Livres (66)

Qing dai jiang nan pian wen fa zhan yan jiu
"Xian dai han shi" de fa sheng
Reverie and reality
Qing ci yu xie
He dian
Ming qing xiao shuo yan jiu gai lun
Ming qing hui zu jin shi kao lüe
Qiu shen tiao kuan yuan liu kao
Ming qing tong su xiao shuo yu hui yan jiu
Zhong guo xiao shuo de jin dai bian ge
Green peony and the rise of the Chinese martial arts novel
Qing dai xi qu shi bian nian
Qing dai ming jia ci xuan jiang
Red-Lignt novels of the late Qing
Cong "tong wen san guan" qi bu
Tai wan gu dian san wen yan jiu
Wan qing ge ming si chao yu min jian wen xue chuan bo zhi yan jiu
Wan ming qing chu xi qu zhi shen mei gou si yu qi yi shu cheng xian
Collecting the self
Wan qing xia xie xiao shuo xin lun
Wu bai zhong ming qing xiao shuo bo lan
Cong wen ren zhi wen dao xue zhe zhi wen
Qing dai min guo cang shu jia nian pu
Feminist utopian discourse in eighteenth-century Chinese and English fiction
Qing dai li zhi shi liao
Taiwan's imagined geography
Autour de Saikaku
Ming qing fu nü xi qu ji
Ming qing xiao shuo
Rulin waishi and cultural transformation in late imperial China
Ming qing fu nü zhi xi qu chuang zuo yu pi ping
Der chinesische Roman der ausgehenden Kaizerzeit
Desire and fictional narrative in late imperial China
Qing dai bi ji cong kan
Zhong guo gu dian xiao shuo shi lun
Competing discourses
Zhong mei guan xi shi hua
Zhong guo jiao yu zhi du tong shi
Zhong guo jiao yu zhi du tong shi
Ming qing xi jian xiao shuo hui kao
Ameliorative satire and the seventeenth-century Chinese novel, Xingshi Yinyuan Zhuan--marriage as retribution, awakening the world
Ming qing zhi ji xiao shuo ping dian xue zhi yan jiu
Reading illustrated fiction in late imperial China
The discourse on foxes and ghosts
Literati identity and its fictional representations in late imperial China
Precious records
Ming qing chuan qi zong lu
Fin-de-siècle splendor
Qing dai si da caixue xiaoshuo
Jiu zhong guo jiu da jian yu mi lu
Gu ben xiao shuo si da ming zhu ban hua quan bian
Qian yuan yi shi
Xiang tu zhi lian
Wan qing xiao shuo shi
Literati and self-re-presentation
The Jin Ping Mei and the non-linear dimensions of the traditional Chinese novel
Qian gu wen zi yu
Der Mönche und Nonnen Sündenmeer
Chinese lyricists of the Seventeeth century
Nur wir Dichter
Wan qing xiao shuo yan jiu
Causality and containment in seventeenth-century Chinese fiction
Waiting for the unicorn
Popular culture in late imperial China
The Novel in seventeenth-century China
The Chinese novel at the turn of the century

Authors linked with this theme (78)

Correcteur (1)

Annotateur (1)

Traducteur (1)

Directeur de publication (1)

See also (1)