1644-1912 (Dynastie Mandchoue)

Topic : 1644-1912 (Dynastie Mandchoue)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (68 resources in data.bnf.fr)

Books (68)

Qing dai jiang nan pian wen fa zhan yan jiu
Yu wai xing lü yu wen xue xiang xiang
"Xian dai han shi" de fa sheng
Reverie and reality
Qing ci yu xie
Ming qing hui zu jin shi kao lüe
Ming qing xiao shuo yan jiu gai lun
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Zhong guo xiao shuo de jin dai bian ge
Ming qing tong su xiao shuo yu hui yan jiu
Qiu shen tiao kuan yuan liu kao
Green peony and the rise of the Chinese martial arts novel
Qing dai xi qu shi bian nian
Red-Lignt novels of the late Qing
Cong "tong wen san guan" qi bu
Qing dai ming jia ci xuan jiang
Tai wan gu dian san wen yan jiu
Wan qing ge ming si chao yu min jian wen xue chuan bo zhi yan jiu
Wu bai zhong ming qing xiao shuo bo lan
Collecting the self
Wan qing xia xie xiao shuo xin lun
Wan ming qing chu xi qu zhi shen mei gou si yu qi yi shu cheng xian
Qing dai min guo cang shu jia nian pu
Cong wen ren zhi wen dao xue zhe zhi wen
Feminist utopian discourse in eighteenth-century Chinese and English fiction
Autour de Saikaku
Qing dai li zhi shi liao
Taiwan's imagined geography
Ming qing xiao shuo
Rulin waishi and cultural transformation in late imperial China
Ming qing fu nü zhi xi qu chuang zuo yu pi ping
Der chinesische Roman der ausgehenden Kaizerzeit
Desire and fictional narrative in late imperial China
Zhong guo gu dian xiao shuo shi lun
Competing discourses
Qing dai bi ji cong kan
Zhong guo jiao yu zhi du tong shi
Zhong mei guan xi shi hua
Zhong guo jiao yu zhi du tong shi
Ming qing xi jian xiao shuo hui kao
Ameliorative satire and the seventeenth-century Chinese novel, Xingshi Yinyuan Zhuan--marriage as retribution, awakening the world
Ming qing zhi ji xiao shuo ping dian xue zhi yan jiu
The discourse on foxes and ghosts
Reading illustrated fiction in late imperial China
Literati identity and its fictional representations in late imperial China
Precious records
Qing dai si da caixue xiaoshuo
Fin-de-siècle splendor
Ming qing chuan qi zong lu
Wan qing xiao shuo shi
Qian yuan yi shi
Xiang tu zhi lian
Jiu zhong guo jiu da jian yu mi lu
Literati and self-re-presentation
The Jin Ping Mei and the non-linear dimensions of the traditional Chinese novel
Qian gu wen zi yu
Der Mönche und Nonnen Sündenmeer
Chinese lyricists of the Seventeeth century
Nur wir Dichter
Causality and containment in seventeenth-century Chinese fiction
Wan qing xiao shuo yan jiu
Waiting for the unicorn
Popular culture in late imperial China
The Novel in seventeenth-century China
The Chinese novel at the turn of the century

Documents (1644-1912 (Dynastie Mandchoue)) (5 resources in data.bnf.fr)

Books (5)

He dian
Zhong guo gu dai xiao pin jing xuan
Ming qing fu nü xi qu ji
Le chat et moi
Gu ben xiao shuo si da ming zhu ban hua quan bian

Authors linked with this theme (56 resources in data.bnf.fr)

See also