1912-1949

Image from Gallica about 1912-1949
Topic : 1912-1949
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1)

Documents on this topic (46)

Livres (46)

Tai wan wen xue yu shi dai jing shen
Zhong guo xian dai xiang zheng zhu yi shi xue yan jiu
Chuan guo "ju long zhi yan"
Zhong guo xin shi
Qi yue pai shi ge yan jiu
"Ju xue" ben wei de que li
Zhong guo xian dai nong cun ti cai xiao shuo shi
Entre tradition poétique chinoise et poésie symboliste française
Wu si yi shi yu zao qi zhong guo xin shi
Zhong guo xiao shuo de jin dai bian ge
Zhong guo xian dai wen xue xi ju ban ben wen jian lu
Li xing yu ge ming
Du shi xuan liu zhong de hai pai xiao shuo
Zhong guo xian dai chang pian xiao shuo bian nian
zhong guo xian dai wen xue shi ge ban ben wen jian lu
Cheng shi zhong de "xian dai" xiang xiang
Xin shi shi er jiang
Zhong guo xian dai xi ju shi lun
Min ge yu guo xue
Chen fu zhi jian
Zhong guo xin shi shi
Li bai liu
min guo jiu ti shi shi gao
Qing dai min guo cang shu jia nian pu
Zhong guo xin shi liu bian lun
Zhong guo xian dai zhu yi shi xue
Ma ke si zhu yi zhong guo hua shi hua
Treize récits chinois
Einsichten in der Fremde
Zhong guo ren min jie fang jun shi hua
Zhong mei guan xi shi hua
Die Befreiung der Kinder
Zhongguo xiandai shige shi
La métamorphose des images poétiques 1915-1932
Min guo zhang hui xiao shuo da guan
Zai xin shi ji de men kan shang
China hands
Shanghai 1920-1940
Wen xue jie shou yu wen hua guo lü
Passivity, resistance and collaboration
Le roman chinois moderne
Autobiographie und Literatur
Mandarin
L'Humour chinois ou Recueil déessais, satires et esquisses 1
L'Humour chinois
Contes chinois

Authors linked with this theme (44)

See also (1)