1912-1949

Image from Gallica about 1912-1949
Topic : 1912-1949
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (49 resources in data.bnf.fr)

Books (49)

Tai wan wen xue yu shi dai jing shen
Zhong guo xian dai xiang zheng zhu yi shi xue yan jiu
Cong lü ren dao liu wang zhe
Yu wai xing lü yu wen xue xiang xiang
Qi yue pai shi ge yan jiu
Zhong guo xin shi
Chuan guo "ju long zhi yan"
Zhong guo xian dai nong cun ti cai xiao shuo shi
"Ju xue" ben wei de que li
Entre tradition poétique chinoise et poésie symboliste française
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Wu si yi shi yu zao qi zhong guo xin shi
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Zhong guo xian dai wen xue zong shu mu
Du shi xuan liu zhong de hai pai xiao shuo
"Liang ge kou hao" lun zheng zi liao xuan bian
Li xing yu ge ming
Zhong guo xian dai wen xue xi ju ban ben wen jian lu
Zhong guo xiao shuo de jin dai bian ge
zhong guo xian dai wen xue shi ge ban ben wen jian lu
Zhong guo xian dai chang pian xiao shuo bian nian
Cheng shi zhong de "xian dai" xiang xiang
Chen fu zhi jian
Zhong guo xian dai xi ju shi lun
Xin shi shi er jiang
Zhong guo xin shi shi
Min ge yu guo xue
Li bai liu
min guo jiu ti shi shi gao
Qing dai min guo cang shu jia nian pu
Zhong guo xin shi liu bian lun
Zhong guo xian dai zhu yi shi xue
Einsichten in der Fremde
Zhong mei guan xi shi hua
Ma ke si zhu yi zhong guo hua shi hua
Zhong guo ren min jie fang jun shi hua
Die Befreiung der Kinder
La métamorphose des images poétiques 1915-1932
Zai xin shi ji de men kan shang
Zhongguo xiandai shige shi
Min guo zhang hui xiao shuo da guan
China hands
Wen xue jie shou yu wen hua guo lü
Le roman chinois moderne
Autobiographie und Literatur
Mandarin
Contes chinois

Documents (1912-1949) (30 resources in data.bnf.fr)

Books (30)

Feng huo shi qing
Qing hua wen xue xun zong
Treize récits chinois
Zhong guo xian dai duan pian xiao shuo gou chen
Shanghai 1920-1940
Passivity, resistance and collaboration
Zhongguo xin wenxue da xi Dijiu ji
Zhongguo xin wenxue daxi Dishi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shi′er ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shisan ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shisi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiwu ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiliu ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiqi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiqi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Disan ji
Zhongguo xin wenxue daxi Disi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Diwu ji
Zhongguo xin wenxue daxi Diliu ji
Zhongguo xin wenxue daxi Diqi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Diba ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiyi ji
Xin yue pai shi xuan
Zhongguo xin wenxue da xi Dishi ji
Zhongguo xin wenxue da xi Disi ji
Zhongguo xin wenxue da xi Disan ji
Zhongguo xin wenxue da xi Diqi ji
Xiandai Zhongguo shi xuan
L'Humour chinois
L'Humour chinois ou Recueil déessais, satires et esquisses 1

Authors linked with this theme (40 resources in data.bnf.fr)

See also