1949-1976

Image from Gallica about 1949-1976
Topic : 1949-1976
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (45 resources in data.bnf.fr)

Books (45)

Feng ge de dan sheng
Ge ti sheng ming shi jiao xia de “shi qi nian” xiao shuo
Wo men de qu xiang
Zhong guo dang dai duan pian xiao shuo yan bian shi
Zhong guo shi ge san shi nian
Dang dai zhong guo shi gao
Zhong guo da lu dang dai han shi de wen hua jing xiang
Shang hai wen xue fa zhan bao gao
Zuo bian
Xin zhong guo cheng li 60 zhou nian shao shu min zu wen xue zuo pin xuan
Yang ban xi shi ji
Zhong guo dang dai xiao shuo liu bian shi
Zhong guo dang dai xi ju shi gao
Tai wan xin shi yan jiu
Qian zai xie zuo
Wu shi nian lai tai wan nü xing san wen
Zhong guo dang dai wen xue shi liao wen lun xuan
Chen fu zhi jian
Wu shi nian lai tai wan nü xing san wen
Chine-France
Bei gui xun de ji qing
Jiu meng xin zhi
Wen hua da ge ming shi qi shi ge yan jiu
Tai wan xin shi shi jia lun
Xin zhong guo xi ju shi : 1949-2000
Nianlun
Wushi nian lai de Zhongguo wenxue yanjiu (1950-2000)
Zhongguo dangdai shige yishu yanbian shi
Zhongguo nüxing wenxue xin tan
Theater and society : an anthology of contemporary Chinese drama
Zhongguo dangdai xiju shi gang
Ershi shiji zhongguo xiaoshuo lilun ziliao Di wu juan
Zhong guo dang dai xiao shuo liu pai shi
Zhong hua ren min gong he guo chu ban shi liao
La tentation
Shi ren zhi deng
La femme en bleu
Le roman chinois depuis 1949
L'enfant au milieu du lit
Avec l'accent de Pékin
Les meilleures oeuvres chinoises
Drama in the People's Republic of China
Choix de nouvelles primées
Dix auteurs modernes
Contemporary Chinese novels and short stories, 1949-1974

Documents (1949-1976) (38 resources in data.bnf.fr)

Books (38)

Du shi
Zhongguo huaju 50 nian juzuo xuan
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhongguo dangdai sanwen da xi
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhong guo dang dai wen xue zuo pin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhong guo dang dai shi xuan
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo xin wenxue da xi Dijiu ji
Zhongguo xin wenxue da xi Disan ji
Zhongguo xin wenxue da xi Disi ji
Zhongguo xin wenxue da xi Diwu ji
Zhongguo xin wenxue da xi Diliu ji
Zhongguo xin wenxue da xi Diba ji
Zhongguo xin wenxue da xi Dishi ji
Zhongguo xin wenxue da xi Dishi-yi ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shi′er ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shisan ji
Zhongguo xin wenxue da xi Dishi-si ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiwu ji
Zhongguo xin wenxue daxi Di-shiliu ji
Wangshi yiran canglao
Oeuvres choisies des femmes écrivains chinoises
Deng lanse chenru hei′an
Taiyang xia de fengjing
Chinese stories from Taiwan
The Muse of China
Zhongguo xin wenxue da xi Diqi ji

Authors linked with this theme (29 resources in data.bnf.fr)

See also