1280-1368 (Dynastie des Yuan)

Topic : 1280-1368 (Dynastie des Yuan)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1)

Documents on this topic (10)

Livres (10)

The novel and theatrical imagination in early modern China
Yuan za jü zuo jia de nü xing yi shi
Xu shi kong jian de yi zhuan yu liu dong
Nan song jin yuan dao jiao wen xue yan jiu
Théâtre chinois des Yuan
Song yuan xi qu shi
L'Antre aux fantômes des collines de l'Ouest
Chinese theater, 1100-1450
Die Puppe (Mo-ho-lo)
Double jeopardy

Authors linked with this theme (11)

See also (2)