Avant 1912

Topic : Avant 1912
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (20 resources in data.bnf.fr)

Books (20)

Essays on Chinese poetry
Xian tang zhi guai xu shi yan jiu
Zhong guo gu dian shi ge ying wen ji qi ta xi wen yu zhong yi zuo ji suo yin
Zhong guo gu dai yan qing xiao shuo shi
Shi ci qu yu ci hui shi
Han zi de mo fang
Zhong guo gu dai min yao yan jiu
Zhong guo gu dai xi ju de chuan bo yu ying xiang
Zhong guo gu dai xiao shuo zong mu
Die chinesische Dichtkunst
Zheng Zhenduo shuo su wenxue
Zhong guo gu dai xiao shuo bai ke quan shu
Studies in Chinese poetry
Zhongguo gudai xiaoshuo baikequanshu
Viaggiatori del Regno di Mezzo
Zhongguo tongsu xiaoshuo zongmu tiyao
The Confucian's progress
Yu wai han wen xiao shuo lun jiu
Zhongguo gudian wenxue cidian
Zhong guo gu dian xiao shuo yong yu ci dian

Documents (Avant 1912) (9 resources in data.bnf.fr)

Books (9)

Pu hua shi ji
Zhong guo gu dai xiao shuo xu shi san wei lun
Shuo ku
Tôńg tư ̀
Morceaux choisis de la prose classique chinoise
Morceaux choisis de la prose classique chinoise
Gu shi guan zhi
Signes immortels
Chinesisch-deutsches Jahres und Tageszeiten

Authors linked with this theme (19 resources in data.bnf.fr)

See also