Croate (langue)

Topic : Croate (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Hrvatski (langue)
Lingua croata (italien)
Serbo-croate (langue) -- Croatie

related to this theme (17 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (130 resources in data.bnf.fr)

Documents électroniques (2)

Apprenez le croate
Apprenez le croate

Documents multimédia (4)

Le croate
Le croate
Kit de conversation croate de poche
Kit de conversation croate

Livres (124)

Croate
Govorite li zajednički?
Jezična politika
Principi prije pravila
Slavonice dijalektološke i frazeološke
Zajednička povijest hrvatskih narječja 2
Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya
Language planning and national identity in Croatia
Hrvatski pravopis
O starome dubrovačkom govoru nazbilj
Početno pisanje na hrvatskome jeziku
Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku
Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében
Rječnik roverskih i okolnih govora
Croate
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika Knjiga prva
Ilirska slovnica
Hrvatski jezični savjeti
Tursko-hrvatski
Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora
Rasprave i članci
Pravopisni priručnik bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika sa osnovama gramatike
Izazovi kontrastivne lingvistike
Po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji
Hrvatski frazemi od glave do pete
Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavesnkom jeziku
Hrvatski jezik u Zagrebu
Gramatika horvatskoga narječja
Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 4
Südslavisch unter romanischem Dach Teil II
Jezik Hrvata kajkavaca
Blago jezika slovinskoga (1649.-1651.)
Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 3
Südslavisch unter romanischem Dach Teil I
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Knjiga četvrta. - Svezak 12
Glasovni razvoj hrvatskoga jezika
Hrvatski književni jezik i njegova norma
Fonetska njega glasa i izgovora
Croate
Serbische und kroatische Schriftlinguistik
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga-bošnjačkoga jezika Svezak 1
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika
Hrvatsko-srpski rječnik inačica i srpsko-hrvatski rečnik varijanata
Splitski govor
Kratki navuk jezičnice horvatske
Veliki rječnik hrvatsko-esperantski
Lexicon latino-illyricum Svezak 3
Rječnik hrvatskoga jezika
Hrvatski terminološki priručnik
Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika
Dalmatinske riči
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
Filološke dvoumice
Historische Grammatik des Kroatischen
Epistemische Modalität
Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do 20. stojeća
Antonimija u hrvatskome jeziku
Hrvatski jezički putokazi
Stari pisci Hrvatske i njihove poetike
Germanismen im Serbischen und Kroatischen
Hrvatsko-francuski i francusko-hrvatski džepni rječnik
Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar
Čakavian prosody
Hrvatski u zgradama
Etymologicon
Harrap's parler le croate en voyage
Le guide de conversation du routard
Croate
Kroatien
Croatian
Kulturna i društvena povijest naroda Bosne i Hercegovine
Hrvatska dijalektologija 1
Second-generation speech
Kratki navuk za pravopiszanye horvatzko za potrebnozt narodnih skol
Gramatika gradišćaanskohrvatskoga jezika
Nova ricsoslovica iliricska
Horvát, kapd elő
Satelliten des Verbs im Deutschen und im Bosnisch-Kroatisch-Serbischen
Grammatik-handbuch des Kroatischen unter Einschluz des Serbischen
Kvantifikacija u hrvatskom jeziku
Pamejnek
Pravopis jezika ilirskoga
Croate express
Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige
Le croate de poche
Syntaktischer Wandel im Kroatischen am Beispiel der Enklitika
Rječnik hrvatskog jezika
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Knjiga treća. - Svezak 8
Hrvatski jezički savjetnik
Norme i normiranje hrvatskog standardnoga jezika
Hrvatski jezik izmedju norme i stila
Zbornik o Bogoslavu Šuleku
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika
Hrvatsko-francuski rječnik
Hrvatska gramatika
A history of the croatian language
Verši na šterni
Gramatika hrvatskog jezika
Rječnik hrvatskoga jezika
Language policy in Yugoslavia
Wortschatz des Burgenländischkroatischen
Die Deutschen in Südtirol und die Kroaten im Burgenland
A Bibliography of Croatian dictionaries
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika
An Historical survey of literary Croatian
Hrvatski pravopis
A Short history of literary Croatian
Bilješke o jeziku suvremenih hrvatskih pisaca
Institutiones linguae Illyricae
Čakavsko narječje
Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik
Pregled gramatike hrvatskoga jezika
Jezik najstarije hrvatske pjesmarice
Fonološki razvoj hrvatskoga jezika
Pregled gramatike hrvatskosrpskog jezika
Vuk i Hrvati
Dictionnaire français-croate contenant la prononciation figurée de chaque mot français
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih i cirilskih književnih starinah
Gramatika jezika hèrvatskoga, osnovana na starobugarskoj slověnštini
Deutschkroatisches Wörterbuch
Nemačko-ilirski slovar

Authors linked with this theme (106 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (106)

See also