Vêpres. Op. 37 Sergej Vasilʹevič Rahmaninov (1873-1943)

  Main title : Vsenoŝnoe bdenie. Op. 37 (slavon d'église; vieux slave; slavon liturgique; vieux bulgare)
  Language : slavon d'église; vieux slave; slavon liturgique; vieux bulgare
  Date : 1915
  Note :
  Date de composition : 1915
  Comprend : Priidite poklonimsya ; Blagoslovi, dushe moya ; Blazhen muzh ; Svete tikhii ; Nyne otpushchaeshi ; Bogoroditse Devo [Rejoice, O Virgin] ; Shestopsalmie. Slava v vyshnikh Bogu ; Khvalite imya Gospodne ; Blagosloven esi, Gospodi ; Voskresenie Khristovo videvshe ; Velichit dusha moya Gospoda ; Slavoslovie velikoe. Slava v vyshnikh Bogu ; Tropar. Dnes spasenie miru byst ; Tropar. Voskres iz groba ; Vzbrannoy voevode
  Variants of the title : Vsenoshchnoye bdeniye. Op. 37 (slavon d'église; vieux slave; slavon liturgique; vieux bulgare)
  Vêpres. Op. 37 (français)
  All-night vigil. Op. 37 (anglais)

  About the content (2)

  Editions of "Vêpres. Op. 37" (62)

  Enregistrements (62)

  Vespers
  All-night vigil
  All-night vigil
  All-night vigil
  Vespers
  Vespers
  Vespers
  Vespers op. 37
  Vespers
  Vespers & all complete all-night vigil op. 37
  All-night vigil
  Vespers op. 37
  Vêpres
  Vespers
  Les vêpres
  Les vêpres
  Vespers op. 37
  Vespers
  Les Vêpres
  Les vêpres
  Les Vêpres
  Les Vêpres
  Vsenosnoe bdenie
  Vespers
  Vespers
  All-Night vigil for mixed a capelle choir, op.37
  Vespers op. 37
  Vespers, op 37
  All night vigil vespers for mixed choir, op 37
  Vêpres, opus 37
  Vêpres, opus 37
  Vêpres
  Les Vêpres, op. 37
  Grande doxologie
  Vespers op 37
  Ave Maria
  Ave Maria, op.37 No.6
  Ave Maria, op.37 No.6
  Bénédiction [et] Invitatoire
  Bénédiction [et] Invitatoire
  Blagoslovi, dushe moya
  Dicsőség a magasságban Istennek
  Extraits des Vêpres
  Grande Doxologie
  Lumière paisible
  Mon âme, bénis le Seigneur
  Polyeleos
  Polyeleos
  Velichit dusha moya gospoda
  Les vêpres
  Vêpres op. 37
  Vêpres, op. 37
  Les vêpres, op. 37
  Les vêpres, op. 37
  Vêpres op. 37
  Vêpres op. 37
  Vêpres op. 37
  Vêpres, op. 37 N °12
  Vêpres opus 37
  Vespers
  Vespres op. 17 [i. e. 37]
  Vespers Op. 37

  See also (7)