Zhong guo guo jia tu shu guan

Country : Chine
Language : chinois
Creation : 1951
Website : http://www.nlc.gov.cn
Address : 39 Beishi qiao Road Beijing, 100081, Pékin.
Note :
1909, la création de : "Jing shi tu shu guan" ou "Guo li jing shi tu shu guan" ; 1928, le changment du nom en "Guo li bei ping tu shu guan" ; 1949, intitulée "Bei jing tu shu guan", 1951, "Guo li Bei jing tu shu guan" ; 1998, l'appelation de "Zhong guo guo jia tu shu guan" avec une continuation de : "Bei jing tu shu guan" ou "Bei tu"
Variants of the name : Bei jing tu shu guan (chinois)
Beijing tushuguan (chinois)
Beijing tu shu guan (chinois)
Bei tu (chinois)
Bibliothèque nationale de Chine (français)
Guo jia tu shu guan. Beijing, Chine (chinois)
Guo li Bei jing tu shu guan (chinois)
Guo tu (chinois)
National library of China (anglais)
Zhongguo guo jia tu shu guan (chinois)
Zhongguo guojia tushuguan (chinois)
中国国家图书馆
中國國家圖書館 (chinois)
北京图书馆 (chinois)
北京圖書館 (chinois)
北图 (chinois)
国图 (chinois)
国家图书馆. Beijing, Chine
国立北京图书馆 (chinois)
國家圖書館. Beijing, Chine

Activities of Zhong guo guo jia tu shu guan (31)

Auteur du texte (10)

Victor Segalen, "Stèles" 1912-2012
Jian nan yu hui huang
Xi yu yi zhen
Guo jia tu shu guan cang Man wen tu lu
Bei jing gu di tu ji
Di er pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu
Guo jia tu shu guan cang Man wen tu lu
Di yi pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu
Bei jing tu shu guan pu tong gu ji zong mu di shi san juan
Zhongguo Guojia Tushuquan jian jie

Auteur ou responsable intellectuel (1)

Beijing gu di tu ji

Distributeur (1)

Beijing tushuguan

Éditeur commercial (1)

Beijing tushuguan

Directeur de publication (1)

Qing ji hua gong dang an

Documents about Zhong guo guo jia tu shu guan (20)

Livres (18)

Jian nan yu hui huang
Guo jia tu shu guan cang Man wen tu lu
Guo jia tu shu guan cang man wen wen xian tu lu
Zhong guo guo jia tu shu guan bai nian ji shi
Zhong guo guo jia tu shu guan guan shi
Guo jia tu shu guan zhang yu cang tuo ti ba ji lu
Zhong guo guo jia tu shu guan cang Xi xia wen xian 1
Guo jia tu shu guan cang Dun huang yi shu
Guo jia tu shu guan cang xi xia wen xian zhong han wen wen xian shi lu
Guo jia tu shu guan cang Dun huang yi shu Di yi ce
A Tíz Bambusz Csarnoka
1900-2001 guo jia tu shu guan cang dun huang yi shu yan jiu lun zhu mu lu suo yin
Guo jia tu shu guan cang zhen gui ge ming li shi wen xian tu lu
Zhong guo guo jia tu shu guan wai wen shan ben shu mu
Zhong guo guo jia tu shu guan gu ji zhen pin tu lu
Bei jing tu shu guan cang sheng ping shu xi qu ren wu hua ce
Bei jing tu shu guan pu tong gu ji zong mu di shi san juan
Zhongguo Guojia Tushuquan jian jie

Films, vidéos (1)

Beijing tushuguan

Images (1)

[Le grand Bond en avant"en Chine]

See also (5)