1976-....

Image from Gallica about 1976-....
Topic : 1976-....
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1)

Documents on this topic (32)

Livres (32)

Zui hou de shua hou ren
Yi wei yu zhong xin yu bian chui zhi jian
Zhong guo dang dai duan pian xiao shuo yan bian shi
Xian feng xiao shuo de xing qi
Zhong guo dang dai xiao shuo liu bian shi
Hua ju "huang tu yao"
Shang hai wen xue fa zhan bao gao
Zhong guo dang dai xi ju shi gao
Wu shi nian lai tai wan nü xing san wen
Zhong guo xin shi qi er tong wen xue yan jiu zi liao
Hong Kong, approches littéraires
Shu xie bu luo ji yi
Xin zhong guo xi ju shi : 1949-2000
The Chinese postmodern
Wushi nian lai de Zhongguo wenxue yanjiu (1950-2000)
Red is not the only color
Zhongguo dangdai shige yishu yanbian shi
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Theater and society : an anthology of contemporary Chinese drama
Die Chinesische Reportageliteratur
Zhongguo dangdai xiju shi gang
Zhong guo dang dai xiao shuo liu pai shi
Chairman Mao would not be amused
Running wild
Le roman chinois depuis 1949
Femmes poètes dans la Chine d'aujourd'hui
Recueil de nouvelles de jeunes écrivains
Le corsage rouge
Les meilleures oeuvres chinoises
China's neue Literatur
People or monsters ?

Authors linked with this theme (40)

See also (1)