1976-....

Image from Gallica about 1976-....
Topic : 1976-....
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (33 resources in data.bnf.fr)

Books (33)

Tai wan xian dai shi xuan
You zai gang zhong
Xian feng shi 2015.1. - No.1
Zui hou de shua hou ren
Zhong guo dang dai duan pian xiao shuo yan bian shi
Yi wei yu zhong xin yu bian chui zhi jian
Xian feng xiao shuo de xing qi
Shang hai wen xue fa zhan bao gao
Xin zhong guo cheng li 60 zhou nian shao shu min zu wen xue zuo pin xuan
Zhong guo dang dai xiao shuo liu bian shi
Hua ju "huang tu yao"
Zhong guo dang dai xi ju shi gao
Wu shi nian lai tai wan nü xing san wen
Zhong guo xin shi qi er tong wen xue yan jiu zi liao
Hong Kong, approches littéraires
Shu xie bu luo ji yi
Xin zhong guo xi ju shi : 1949-2000
The Chinese postmodern
Wushi nian lai de Zhongguo wenxue yanjiu (1950-2000)
Zhongguo dangdai shige yishu yanbian shi
Theater and society : an anthology of contemporary Chinese drama
Die Chinesische Reportageliteratur
Zhongguo dangdai xiju shi gang
Zhong guo dang dai xiao shuo liu pai shi
Chairman Mao would not be amused
Running wild
Le roman chinois depuis 1949
Femmes poètes dans la Chine d'aujourd'hui
Recueil de nouvelles de jeunes écrivains
Le corsage rouge
Les meilleures oeuvres chinoises
China's neue Literatur
People or monsters ?

Documents (1976-....) (34 resources in data.bnf.fr)

Books (34)

Zhong guo xian feng shi ge di tu
Zhong guo xian feng shi ge di tu
Zhong guo xian feng shi ge di tu
Zhongguo xian feng shi ge di tu
Ming yue jiang lin
Zou shi de feng jing
Dan xiao ren ri ji
Dang dai xian feng shi 30 nian, 1979-2009
Du shi
2001 nian zhong guo xiang gang zui jia wen xue
Red is not the only color
Zhongguo huaju 50 nian juzuo xuan
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhong guo dang dai shi xuan
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhonghua renmin gongheguo wushi nian wenxue mingzuo wenku
Zhongguo dangdai sanwen da xi
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhong guo dang dai wen xue zuo pin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jing xuan (1949-1999)
China's avant-garde fiction
Wangshi yiran canglao
Deng lanse chenru hei′an
Taiyang xia de fengjing
Anthologie de nouvelles chinoises contemporaines
La Chine des femmes

Authors linked with this theme (20 resources in data.bnf.fr)

See also