Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103)

Language : hébreu
Gender : masculin
Birth : Qalʿat Ḥammad (Algérie), 1013
Death : Lucena (Espagne), 1103
Note :
Talmudiste. - Chef de l'école rabbinique de Lucena, Espagne (à partir de 1089)
Variants of the name : Yiṣḥaq ben Yaʿaqob ʾAlpasiy (1013-1103) (hébreu)
יצחק בן יעקב אלפסי (1013-1103) (hébreu)
Yizhak ben Yaaqov al-Fasi (1013-1103)
Isaac ben Jacob Al-Fasi (1013-1103)
Yiṣḥaq ben Yaʿaqob ʾAlpas (1013-1103) (hébreu)
יצחק בן יעקב אלפס (1013-1103) (hébreu)
Yiṣḥaq ben Yaʿaqob ʾAlpaṣ (1013-1103) (hébreu)
יצחק בן יעקב (1013-1103) (hébreu)
Yiṣḥaq ben Yaʿaqob ʾAlpasiy (1013-1103) (hébreu)
יצחק בן יעקב אלפסי (1013-1103) (hébreu)
Yiṣḥaq ben Yaʿaqob Ibn ʾAlpaʾsiy (1013-1103) (hébreu)
אבן אלפאסי אבן אלפאסי (1013-1103) (arabe)
Yiṣḥaq ben Yaʿaqob Ben ʾAlpaʾsiy (1013-1103) (hébreu)
יצחק בן יעקב בן אלפאסי (1013-1103) (hébreu)
Yiṣḥaq ʾAlpasiy (1013-1103) (hébreu)
יצחק אלפסי (1013-1103) (hébreu)
Yiṣḥaq ʾAlpaʾsiy (1913-1103) (hébreu)
יצחק אלפאסי (1013-1103) (hébreu)
Isaac Alfasi (1013-1103)
ʾAlpas (1013-1103) (hébreu)
אלפס (1013-1103) (hébreu)
Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103)
Isaac ben Jacob Al-Fasi (1013-1103)
Yizhaq ben Yaaqov Alfasi (1013-1103)
Yiṣḥaq ben Yaʿaqob ʾAlpaʾsiy (1013-1103) (hébreu)
יצחק בן יעקב אלפאסי (1013-1103) (hébreu)
Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103)
Isaac Alfasi (1013-1103)
Iṣḥaq Alfasi ben Jacob (1013-1103)
Ishaq Alfasi ben Jacob (1013-1103)
HaRY"P (1013-1103) (hébreu)
הרי"ף (1013-1103) (hébreu)
RI"F (1013-1103)
Rif (1013-1103)
HaQalaʿiy (1013-1103) (hébreu)
הקלעי (1013-1103) (hébreu)
Ha-Kala'i (1013-1103)
Ha-Kala'i (1013-1103)
ISNI : ISNI 0000 0000 8114 1083

Activities of Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) (20 resources in data.bnf.fr)

Textual works (11)

Hilkhot Rav Alfas 'al Masekhet Megillah
Seper Hilkwt haRiY"P
Halakhot Rabbati
Talmwd babliy with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Éditeur scientifique
Responsa of R. Isaac ben Jacob Alfasi, reprinted from the first edition, Leghorn, 1781, with annotations and references to Geonic, early and later Halakic literature, by... Wolf Leiter
רב אלפס // הלכות רבינו יצחק אלפסי מסכת ברכות // עם כל המעלות הנמצא בספר רב אלפס הראשונים שהי' נדפסים בסאביוניטא. // והאחרונים באמשטרדם. עם כל המפורשי' ואשר סביב לו יחנה הר"י. והשלטי // גבורי' חדושי אנשי שם מהר"ם טוקטין תומת ישרי' מהרן שפיר וכדומיהן // ודיני מרדכי . עם סימני אותות למען ימצא הקורא מיד מבוקשו ולא תחסור // כל דבר אף התוספתת ועם הגהות אלפסי מספר דרך תמים ולזאת עשיתי סימן // כזה [ ] ראה זה חדש . וישן שמפני חדש תוציאו עשיתי סימן כזה ( ) ולא תאמרו // הראשונים היה טובים מאלה כי הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני כי שם בלל // כל כתבי קודש והאותיות בנס עומדי' אורך היריעה דק מחוספס על שפת // היריעה עד שקצרה מהחיל בקמ' המאור הגדול וקטן עם מלחמות ה' // וסרח העודף תזרי"ח מעבר לדף שני שלח במקומו . ואחשבה לדעת // שיחדיו יהי' תמים זה מול זה משני עבריה' הם כתובים מצד אחד // המלחמו' ה' ומצד השני השגת הראב"ד ושניהם לדבר אחד // נתכוונו להיות משמרתם ביד אית"מר הילכתא כוותי' דרבינו הגדול ברי"ף ז"ל ונכון הדב' לעשו' מדור // בפני עצמו ובקרבכם אל מלחמות ה' והמאור // הגדול תמצ' הציונים אשר הצבתי לדע' // תמא אהיבא דף ק...
חלק ראשון // מהלכות // רב אלפס // עם כל הנמצא בספרי האלפסי שנדפסו עד היום חדשים // גם ישנים: // והגדלנו והוספנו בזה על אשר היו לפניו . המחלוקת אשר לבעלי התוספות ומיימון וסמ"ג וטור ויתר הפסוקים // והמפורשים עם הרב אלפסי ז"ל עם איזה דינים וקושיות ותירוצים וחידושי רבינו ישעיה אהרון ז"ל הנקראים // בשם שלטי הגבורים ובכל חלקי הספר הזה בכלל הוספנו על הראשונים השגות מי מן החכמים // שהשיגו כגון בעל העיטור הראב"ד רבינו יונה ברא"ש ז"ל . אי נמי תשובות שעשו שום אחד מהגבורים ז"ל . על // השגות שנעשו לרבינו אלפסי ז"ל או שביאר דעתו ודבריו של הרב ז"ל או תשובות שהשיב הרב ז"ל בעצמו // לשואלים עם חדושים ותוספות מחלוקות ככל אשר תמצא ידינו ויכיל הגליון: // גם לא יחסר בו חיקור דיני המרדכי מסודר להלכות כל פרטי דיניו בקיצור איש על דגלו באותות ממנו ימצא הקורא בו מיד את מבוקשו: אשר כל הנזכר הולד והצמיח המדוכה ביסורין ומוטל במטה יהושע בעז מבורך יזי"יא בן כמוהר"ר שמעון זלה"ה צעיר התלמידים בעזרת חונן הדעת לזכות את הרבים // ובהקדמה שעשה התלמיד הנ"ל לספר הזה הוסיף אומץ להודיע דרכי הרב ז"ל בפסקיו ומנין המחלוקת שיש למי ומי מהפוסקים שאחריו ...
Compendium Talmudis, autore Isaaco Alphès, cum commentariis R. Salomonis jarchi R. Missim et aliorum [hebraïcè]
בהנוא // ספר // רב אלפס // הוא הרב הגדול אשר בעין שכלו . בורר ונפה התלמוד כלו . אין קץ לכל // עמלו . ורוח אלהיו נשא את הארב"ע סביב לגבולו . מפרשי דבריו ומלולו // הלא המה // רש"י . ורבינו יונה . ורבינו ניסים . ונמוקי // רבינו יוסף . והחמשי עליהם הוסיף // הוא האלוף החסיד הגאון מהר"ר מנחם דוד בר יצחק איש טקטין . הכל // צריכין למרי חטין: לן בעומקה של הלכות הר"יף . לקחו כמטר יעריף: הוסיף // מדיליה נופך . מלל והפך . בקושיות ופירוקי' . כראי מוצקים . הסר השם כל // ספק ומבוכה: ברוך שבעולמו ככה . ככה עשה לכל ספריו כנודע לכל קול המון . // תוכו אכל קליפה זרק מהרמון . חריפתו ובקיאתו גלויה היא לכל בעלי עינים . // כשמש בחצי השמים: // בכן קם בנו תחתיו . חתום תור' בלמודיו . ברוך מבנים אש"ר // הוא הרב ר' אשר כחו יישר . להביאו בעט הברזל ועופרת // לדורות הבאים למשמרת . כי שבעים גם רעבים בו יאכלו // לחם אבירים . באשר הרב צלל במים אדירים . להוציא // הדברים כאלו מסיני מסורים: // הוגה בעיון נמרץ לא ראי זה כראי בקדמונים . שנתמלאו // ממושקי טעיות אישונים וקמשונים // נדפס פה קק קראקא // תחת ממשלת אדוננו המלך זיגמונדוס השלישי יר"ה ....
בהנוא // ספר // רב אלפס // הוא הרב הגדול אשר בעין שכלו . בורר ונפה התלמוד כלו . אין קץ לכל // עמלו . ורוח אלהיו נשא את הארב"ע סביב לגבולו . מפרשי דבריו ומלולו // הלא המה // רש"י . ורבינו יונה . ורבינו ניסים . ונמוקי // רבינו יוסף . והחמשי עליהם הוסיף // הוא האלוף החסיד הגאון מהר"ר מנחם דוד בר יצחק איש טקטין . הכל // צריכין למרי חטין: לן בעומקה של הלכות הר"יף . לקחו כמטר יעריף: הוסיף // מדיליה נופך . מלל והפך . בקושיות ופירוקי' . כראי מוצקים . הסר השם כל // ספק ומבוכה: ברוך שבעולמו ככה . ככה עשה לכל ספריו כנודע לכל קול המון . // תוכו אכל קליפה זרק מהרמון . חריפתו ובקיאתו גלויה היא לכל בעלי עינים . // כשמש בחצי השמים: // בכן קם בנו תחתיו . חתום תור' בלמודיו . ברוך מבנים אש"ר // הוא הרב ר' אשר כחו יישר . להביאו בעט הברזל ועופרת // לדורות הבאים למשמרת . כי שבעים גם רעבים בו יאכלו // לחם אבירים . באשר הרב צלל במים אדירים . להוציא // הדברים כאלו מסיני מסורים: // הוגה בעיון נמרץ לא ראי זה כראי בקדמונים . שנתמלאו // ממושקי טעיות אישונים וקמשונים // נדפס פה קק קראקא // תחת ממשלת אדוננו המלך זיגמונדוס השלישי יר"ה ....
[Compendium Talmudis, autore Isaaco Alphès, cum commentariis R. Salomonis jarchi R. Missim et aliorum : Ejusd. idem opus, confectum à R. Isaaco Passensi qui vulgò R. Alphis sive Rabb-Alphessi cognominatur ; hebraïcè] with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Autre

Manuscripts and archives (9)

Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 313) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte
Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 317) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte
Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 315) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte
Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 319) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte
Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 314) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte
Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 316) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte
Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 312) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte
Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 318) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte
Alfassi, Itshak ben Ya’acov Cohen (1013-1103). Hilkwt hariy"p. ‫ אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף (Hébreu 311) with Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103) as Auteur du texte

See also