Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Title : [Zagadnienia Ekonomiki Rolnej]
Creation date : 1952
ISSN : 0044-1600
Variants : [Zagadnienia Ekonomiki Rolnej]
Zag. Ekon. Rol.

Authors linked to this periodic (3)

See also (1)

Share the page

Data downloading