Clavette (Charente-Maritime, France)

Clavette (Charente-Maritime, France)

Geographic coordinates
W 1°1'42" / N 46°8'27"
Geographic area
Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France, Europe)
Lambert geographic coordinates
03400 21323 +3400 21323 -3739 51267
IGN map
Carte IGN à 1:50 000 : 1429 . Carte IGN à 1 :25 000 : 1429 W.
INSEE code
17109