Coréen (langue)

Thème : Coréen (langue)
Origine : RAMEAU
Domaines : Langues
Autres formes du thème : Chosen (langue)
Čoson (langue)
Čosonmal (langue)
Čosono (langue)
Hanguk mal (langue)
Hanguohua (langue)
Hankul (langue)
Lingua coreana (italien)

Notices thématiques en relation (22 ressources dans data.bnf.fr)

Documents sur ce thème (453 ressources dans data.bnf.fr)

Documents électroniques (1)

Apprenez le coréen

Documents multimédia (10)

Le coréen
Coréen
Apprenons le coréen !
Kit de conversation coréen de poche
Le coréen de poche
Manuel de coréen Volume 1
Le coréen sans peine
Le coréen sans peine
Le Coréen tout de suite!
Manuel de coréen 1

Livres (442)

Le coréen pour les nuls en voyage !
Le coréen dans votre poche
Dictionnaire coréen
Grammaire pratique du coréen
50 règles essentielles, coréen
Apprenons le coréen !
L'essentiel de la conjugaison en coréen
Coréen express
Tongue root harmony and vowel contrast in northeast Asian languages
Le coréen pour les nuls
Dictionnaire nord-coréen
Korean
L'essentiel de la conjugaison en coréen
Ppallippalli
Zhong han han zi ci hui wen hua fa zhan shi dui bi yan jiu
The handbook of Korean linguistics
Coréen
Harrap's parler le coréen en voyage
Apprenons le coréen !
Kankokugo to Nihongo
50 règles essentielles, coréen
La personne collective en coréen
50 règles essentielles, coréen
Kimchi !
Apprenons le coréen !
Treacherous translation
Coréen express
Parlons coréen
Évolution du système phonétique dans la langue coréenne
Stop perception in second language phonology
Koreo-Japonica
The Role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages
The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages
L'interrogation indirecte totale en coréen
Korean
Čʹoi Sōk-Kyu sōn säñ ōn ō hak non mun čip
Han kūl hak ča tūl ūi kye le sa lañ
Japanese-Korean linguistics vol. 13
Harrap's parler le coréen en voyage
Ko sa sōñ ō tä sa čōn
Han kūl no lä ūi pʹuñ lyu si čo ka sa
Kuk ō kūn tä pʹyo ki pōp ūi čōn kä
U li mal ūi mun hoa čʹa
Japanese-Korean linguistics Vol. 15
Sok tam sok pa ta i ya ki
Grammaire du coréen 1
Koguryo
Korean language in culture and society
Japanese-Korean linguistics vol. 14
20 se ki čʹo ki kuk ō ūi mun pōp
Kuk ō mun pop ̄ kyo yuk lon
Corpus linguistics for Korean language learning and teaching
Han kuk sa hoi oa ho čʹiñ ō
Han kuk ō tʹūk čil lon
Korean language
Is Japanese related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic ?
U li mal kūl kyo yuk ūi mo sūp koa ssū im
Han kuk ō oa Han kuk mun hoa
Oi kuk in ūi Han kuk ō yōn ku
Han kuk kūn tä čʹo ki ūi ōn ō oa mun hak
Han kuk ō mun pōp
Ko tä kuk ō ō hui pʹyo ki han ča ūi ča pyōl yoñ lye yōn ku
Han kuk ō ūi yōk sa
U li mal pa lo ssū ki
Kuk ō ūi yōk sa
Studies in Korean syntax and semantics
Han kuk ō mun pōp ūi i hä
Kuk ō ūm un lon
Puk han ūi mun pōp yōn ku oa mun pōp kyo yuk
Hyōn tä u li mal ūi ma čʹim ssi kkūtʹ yōn ku
U li mal pʹul i sa čōn
Han kuk ō mun hyōñ pʹyo hyōn 100
Readings in modern Korean literature
Ssū myōn sō to hes kal li nūn u li mal o lyu sa čōn
Adjektivphrasen im Deutschen und Koreanischen
The sounds of Korean
Japanese-Korean linguistics vol. 12
Japanese-Korean linguistics vol. 11
Han kuk ōn ō mun hoa sa čōn
Kuk ō ō hui ūi mi ūi sa čōk pyōn čʹōn
Yoñ nam pañ ōn sōñ čo pi kyo
U li mal so li ūi čʹe kye
Tek sū tʹū pun sōk ūi sil če
Han kuk ō kyo yuk koa hak sūp sa čōn
Kuk ō pañ ōn hak
Roadmap to Korean
Nam puk ūi ōn ō oa han kuk ō kyo yuk
Korean grammatical constructions
Ko sa sōñ ō päk koa sa čōn
Nam puk han kuk ō čōñ čʹäk pyōn čʹōn sa yōn ku
Ta sōk koa ham kke yō nūn u li mal čʹōl hak
Kuk ō sa oa pañ ōn
Han kuk ō ūi pal ūm
Japanese-Korean linguistics vol. 10
Ōn lon oi lä ō sun hoa ča lyo čip
Nam puk ūi ōn ō ō ttōh ke tʹoñ il hal kōs in ka
Han kuk ō oa čōñ po hoa
Han kuk un sō ūi i hä
Kuk ō mun čañ sōñ pun pun lyu ūi yōk sa čōk yōn kuk
Ūm sōñ ōn ō ča lyo oa kuk ō yōn ku
Han kuk ō pʹa säñ myōñ sa sa čōn
U li mal u li kūl mmut ko tap ha ki
Kuk ō hak sa yōn ku
Discours rapporté en coréen contemporain
Ttūs ū lo ilk nūn Han kuk ō sa čōn
Kuk ō ō hui pun čōl ku čo yōn ku
Han kuk sok tam sōñ ō päk koa sa čōn
Han kuk ō ku mun pun sōk pañ pōp lon
Han kuk ō pyo čun pal ūm sa čōn
Han kuk ō ūi hoa yoñ ūi mi lon
An illustrated guide to Korean culture
Čo sōn ō hak uōn lon
Korean phrasebook
Pathways into Korean language and culture
Nam puk han ōn ō ūi i hä
Puk han ō hui sa čōn
The Korean alphabet of 1446
Le coréen de poche
Empty nuclei in Korean
Si-sa elite Korean-English dictionary
Language change in East Asia
Ō hak pʹyōn mok lok sō či
Hyōn tä kuk ō ūi tä u pōp yōn ku
Ō hak pʹyōn hä sōl
Mun hak pʹyōn mok lok sō či
Han kuk ko čōn yoñ ō sa čōn
Han in hak kyo ūi Han kuk ō kyo yuk yōn ku
Describing East-Asian grammar
Japanese-Korean linguistics vol. 9
Hyōn tä kuk ō ūi hyōñ sōñ koa pyōn čʹōn
Čo sōn ō hak
The Korean language
Han kuk ō mun pōp sa čōn
Han kuk ō ūi pal čōn pañ hyañ
The Korean language
Kuk ō sa čōn pa lo čap ki
Processing East Asian languages
Ko tä kuk ō pʹyo ki han ča ūm yōn ku
Minjung's essence Korean-English dictionary
An introduction to Korean phonology
Japanese-Korean linguistics vol. 8
Kuk ō sa lañ ūn na la sa lañ
Kuk ō pyōn mal sa čōn
Es sen sū kuk ō sa čōn
Description and explanation in Korean linguistics
Han kuk mun hak koa ōn ō ūi i hä
Kuk ō či sik kyo yuk lon
Kuk ō ūi hyōn sil koa i sañ
Čōn koñ kuk ō
Han kuk ō nūñ lyōk pʹyōñ ka
Ta si ssūn u li mal ō uōn i ya ki
Mongolʹskie âzyki. Tunguso-manʹčžurskie âzyki. Âponskij âzyk. Korejskij âzyk
U li mal kʹūn sa čōn
Kuk ō
Čo sōn ō ō ūm lon yōn ku
Kuk ō hyōñ tʹä sa yōn ku
Kuk ō nä yoñ yōn ku vol. 1
Han kuk ūi yok sōl päk koa
Oi kuk in ūl ui han Han kuk ō mun pōp
Ttūi ō ssū ki
Han kuk ō kye lyañ yōn ku
Sin mun oi lä ō pʹyo ki pʹyōn lam
U li mal ō uōn sa čōn
Hun min čōñ ūm koa Čʹoi Hañ sōn säñ
Han ō ō ūm sa
Le coréen pratique
Kuk ō mun pōp ūi tʹam ku
Kuk ō ūi lo ma ča pʹyo ki ča lyo čip
Japanese-Korean linguistics vol. 5
Ko sa sōñ ō päk koa sa čōn
Kuk ō pal tal sa
Čo sōn ō sa yōn ku non mun čip
Mun čañ päk koa tä sa čōn
Sä han kūl mun pōp yōn ku
Languages and history
Ko sa sōñ ō tä sa čōn
Sin ō ūi ča sa yōn ku
Kuk ō ūm un lon kä sōl
Kuk ō ūm sōñ hak
Kuk ō kuk mun hak
Korean
Pa lūn mal kūl sa čōn
Han kuk min yo ūi čōn tʹoñ koa si ka yul kyōk
Kyō le mal yoñ lye sa čōn
Hyōn tä na la mal pon
I Ki-Mun kyo su čōñ nyōn tʹoi im ki nyōm non čʹoñ
Ko sa sōñ ō sa čōn
Han kūl koa kyō le mun hoa
Kuk ō sun hoa yoñ ō ča lyo čip
Puk han ūi kuk ō sa čōn pun sōk
U li mal koa kūl
Minjung's English-Korean and Korean-English dictionary
Classification syntaxique des constructions adjectivales en coréen
Sä mač čʹum pōp koa kyo čōñ ūi sil če
Handbook of Korean vocabular
Han kuk ō mun kyu čōñ čip
Uōn si han il tʹoñ il ō ūi yōn ku
Sä u li mal kal lye sa čōn
Kuk ō oa min čok mun hoa
Kuk ō mun čʹe lon
Voir plus de livres sur ce thème

Auteurs en relation avec ce thème (292 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (292)

Voir plus d'auteurs liés à ce thème en tant que auteur du texte

Voir aussi