Théâtre (genre littéraire) chinois

Thème : Théâtre (genre littéraire) chinois
Origine : RAMEAU
Domaines : Littératures
Autre forme du thème : Théâtre chinois

Notices thématiques en relation (6)

Documents sur ce thème (110)

Livres (109)

Ajia xi qu bi ji
1616
Zhong guo chuan tong xi qu kou tou ju ben yan jiu
La Chine sur la scène française au XIXe siècle
The Orphan of Zhao and other Yuan plays
"Shi qi nian" ju shi lun gao
Dang dai xi ju jiao liu yu jing de wei ji ji ying dui
The Columbia anthology of Yuan drama
Zhong guo xi ju xue shi gao
Qing Qianlong yu lan si se chao ben xi qu liang zhong
Ming fu chun tang xin ke chu xiang yin zhu hua lan nan diao xi xiang ji
Pop goes the avant-garde
Chinese theatre
Worldly stage
The novel and theatrical imagination in early modern China
Playwrights and literary games in seventeenth-century China
The A to Z of Chinese theater
Chinese theater
Les écritures textuelles des théâtres d'Asie
Das Traummotiv im Yuan-Drama
Lian pu liu bian tu shuo
Zhong guo xian dai wen xue xi ju ban ben wen jian lu
Chinese Shakespeares
Yang ban xi shi ji
Xin shi qi xi ju qi shi lu
Hua ju "huang tu yao"
Das traditionelle chinesische Theater vom Mongolendrama bis zur Pekinger Oper
Li dai xi qu mu lu cong kan
Xi ju, ge ming yu du shi xuan wo
Zhong guo xi qu tong jian
Zhang Bo ju
Guo xi wen mai
The poetics of difference and displacement
Zhong guo dang dai xi ju shi gao
Qing dai xi qu shi bian nian
Xi qu xin shi ye
Historical dictionary of Chinese theater
Chinese shadow theatre
Das lokale Musiktheater in Anhui (Luju)
Yuan za jü zuo jia de nü xing yi shi
The eternal present of the past
Kun qiang chuan qi yu nan za ju
Zhu liu yu xian feng
Zhong guo gu dai xi ju de chuan bo yu ying xiang
Zhong guo xin shi qi xi ju yan jiu zi liao
Zhong guo xian dai xi ju shi lun
Zhong guo xi ju guan nian de xian dai sheng cheng
Zhong guo zao qi xi ju guan nian yan jiu
Women in traditional Chinese theater
Zhong guo gu dai bai hua xiao shuo xi qu chuan bo lun
The classical theatre of China
Wan ming qing chu xi qu zhi shen mei gou si yu qi yi shu cheng xian
Zhong guo di fang xiao xi ji qi yin yue zhi yan jiu
Zhang peng chun lun jiao yu yu xi ju yi shu
Xi qu yu ge ju
Er shi shi ji zhong guo xi ju dao lun
Ming qing fu nü zhi xi qu chuang zuo yu pi ping
Zhong guo xian dai xi ju zong mu ti yao
Wen xue, li shi, xi ju
Ming qing fu nü xi qu ji
Ji du jiao wen hua yu zhong guo xian dai xi ju de bei ju yi shi
Acting the Right part
Peony Pavilion onstage
Xin zhong guo xi ju shi : 1949-2000
Zhong Kui
Zhongguo xiju shi
Zhongguo zaoqi huaju yu Riben
Towards a modern Zen theatre
Hua ju shi hua
Zhong guo gu dian xi ju yu yan yun yong yan jiu
Chinese Theories of Theater and Performance from Confucius to the Present
Chinese popular culture and Ming chantefables
Theater and society : an anthology of contemporary Chinese drama
L'appropriation par la Chine du théâtre occidental
Körpersprache im traditionellen chinesischen Drama
Théâtre chinois des Yuan
Ming qing chuan qi zong lu
Zhongguo dangdai xiju shi gang
Zhongguo jumu cidian
Chinese drama after the cultural revolution, 1979-1989
Shakespeare in China
Zhong guo xi qu yan yi
Gu ben xi qu shi da ming zhu ban hua quan bian
Song yuan xi qu shi
Zhong guo xi qu wen xue shi
Zhongguo xiqu juzhong da cidian
Scenes for mandarins
Le théâtre chinois
Xi chao xia de zhong guo xian dai xi ju
Elf chinesische Singspieltexte aus neuerer Zeit
Les aspects rituels du théâtre chinois
Chinese drama
Chine, le théâtre
Form und Struktur der Gesänge im volkstümlichen Kua-Theater auf Taiwan
Classical, modern and humane
Chinese theater from its origins to the present day
Etude sur un genre : Yuan Zaju, le théâtre chinois des XIIIe et XIVe siècles
Drama in the People's Republic of China
Ming dai chuan qi zhi ju chang ji qi yi shu$di
The Chinese conception of the theatre
Promenade au Jardin des Poiriers
Chinese theater, 1100-1450
La Cina a Venezia, Firenze, Napoli
Iconographie du théâtre chinois à partir des documents conservés à la Bibliothèque Nationale et au Musée Kwok-On
Die Puppe (Mo-ho-lo)
Crime and punishment in medieval Chinese drama
Le Théâtre chinois contemporain
Double jeopardy
Mythes, amour et fantastique

Images (1)

Chine. Costumes. Théâtre. Musique. Cérémonies. Transports. Opium. Bouddha

Auteurs en relation avec ce thème (128)

Auteur de la collation (1)

Voir aussi (2)