ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327)

Illustration de la page ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327) provenant de Wikipedia
Langue :hébreu
Naissance :1250
Mort :24-10-1327
Note :
Rabbin d'origine allemande, peut-être né à Cologne. Élève de Rabbi Meir ben Baruch (Maharam) puis d'Isaac de Troyes. Installé à Coblence en 1282, puis à Worms. Quitte l'Allemagne en 1303 et s'installe à Tolède où il devient rabbin de la Grande Synagogue
Autres formes du nom :Asher Ben Jehiel (1250-1327)
Ascher ibn Ieḥiel (1250-1327)
Ascher Ben Yehiel (1250-1327)
Voir plus
ISNI :ISNI 0000 0000 6676 2201

Ses activités

Auteur du texte5 documents4 documents numérisés

Auteur du commentaire3 documents

 • רב אלפס // הלכות רבינו יצחק אלפסי מסכת ברכות // עם כל המעלות הנמצא בספר רב אלפס הראשונים שהי' נדפסים בסאביוניטא. // והאחרונים באמשטרדם. עם כל המפורשי' ואשר סביב לו יחנה הר"י. והשלטי // גבורי' חדושי אנשי שם מהר"ם טוקטין תומת ישרי' מהרן שפיר וכדומיהן // ודיני מרדכי . עם סימני אותות למען ימצא הקורא מיד מבוקשו ולא תחסור // כל דבר אף התוספתת ועם הגהות אלפסי מספר דרך תמים ולזאת עשיתי סימן // כזה [ ] ראה זה חדש . וישן שמפני חדש תוציאו עשיתי סימן כזה ( ) ולא תאמרו // הראשונים היה טובים מאלה כי הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני כי שם בלל // כל כתבי קודש והאותיות בנס עומדי' אורך היריעה דק מחוספס על שפת // היריעה עד שקצרה מהחיל בקמ' המאור הגדול וקטן עם מלחמות ה' // וסרח העודף תזרי"ח מעבר לדף שני שלח במקומו . ואחשבה לדעת // שיחדיו יהי' תמים זה מול זה משני עבריה' הם כתובים מצד אחד // המלחמו' ה' ומצד השני השגת הראב"ד ושניהם לדבר אחד // נתכוונו להיות משמרתם ביד אית"מר הילכתא כוותי' דרבינו הגדול ברי"ף ז"ל ונכון הדב' לעשו' מדור // בפני עצמו ובקרבכם אל מלחמות ה' והמאור // הגדול תמצ' הציונים אשר הצבתי לדע' // תמא אהיבא דף קאי בדברי רבינו וסימנא דמינכ' בהאלפסי שמתי איש על ידו * // לדגליהם ולא שיירתי דבר באלפ"ס המראה מקום מכל דף ודף בהגמרא מקו' // מוצא דברי רבינו דסלקא שמעתא אליבא דהלכתא למען היות ביד כל // אדם לאחדים. לשתות בצמא דברי שניהם כשותה מים // מכדים. וכולם עליהם חדים. שלא יהי' // בידם כבדים. נדפסו בכרכי' // קטני' ונחמדים: // פה ק"ק מיץ יע"א // בשנת תק"ל לפ"ק // כבר נשמע קול הרו"אים באספקלירא המאירה. בקן קולמסא לשמור דרך עץ // החיים שלא יבואו זרים לעשות כמוהו ואפס קצהו דפסתי בסוף מסכת ביצה // ואמרתי לחברם אל אוהל מו"עד בהתחלת מסכת שבת ושמה יאספו כל האדירים // הגאונים אשר נתנו עידיהון ויצדקו ועל הכלל כולה יצאו להדפיס כל מסכת הש"ס // בכרך קטן והרי"ף אצל כל מסכת ומסכת עם כל המפרשים ונושאי כליהם. // עיניכם תחזינה משרים

  Description matérielle : f. [1], 2-130 [i.e.135], [1], [lac. 127] 128-170 [i.e.177]
  Description technique : Les feuillets suivants sont chiffrés 126/120, 135/130, 177/170
  Description : Note : Texte du Rif en carré, commentaires en rashi
  Les feuillets suivants sont chiffrés 126/120, 135/130, 177/170
  Édition : מיץ [Metz] : [s.n.] , 530 [1770/1771]
  Compilateur : Isaac ben Jacob Alfasi (1013-1103)
  Auteur du commentaire : Abraham ben David de Posquières (1120?-1198?), Moïse Maïmonide (1138-1204), Mordecai ben Hillel ha-Kohen (1240?-1298), Salomon ben Isaac (1040-1105)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44730292w]
 • מסכת שבת // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר נדפס בק"ק פרנקפורט דאדר לא לגרוע ולא להוסיף רק לתקן הטעיות שנפלו בדפוס ההוא ונדפסו // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף על // דף ממש ועם כל מעלות טובות אשר נעשה ע"י אנשים לומדי תורה לתקן כל דף // ודף קודם שיבא ליד בעלי אומני הדפוס כדי לסלק ולסקל מכל סיג וכסולת ויהיה // מנוקה ומנופה כסולת נקייה בשלש עשרה נפה: // המעלה האחת שהוגה עם ספר הנעלה הנקרא חכמת שלמה של הרב מהרש"ל וגם // עם הספר הנעלה הנקרא חדושי הלכות של הרב מהרש"א מה שצריך לתקן // מהטעיות המפורסמות גם חלופי הגהות גרסאות של // מהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם: // המעלה השנית הוא שנתוסף עוד מראה מקום של מסורת התלמוד ומראה מקום מהתוספות ומראה // המקום מהפוסקים: ומראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים: והם ראשי האלופים // בהוראות מיימוני: וסמ"ג וארבע טורים: כל אחד ואחד לגדלו באותיות // נקרא עין משפט והתולעת הגדול מבאור להמעיין שיוכל לבוא במעט // זמן בנקל לעומק הדין מה שהעמיקו בו גאוני עלמא כמה // עדנין וזמנין ובפרט אחרי שנגה עלינו אור האלהי וזגינו שנתפשטו // בעולם חידושי בית יוסף הוא הגאון אשר קרא ושנה // אסף וליקט וזיקק מהתלמוד ומכל // הפוסקים ותיקן שלימות הרבה באמרי פיו // אשרי שככה לו בעולמו אשר בו לבדו // יוכל המעיין למצוא חידושי כל // הדיעות ומכל הלכה והלכה // מה שחדשו קדמאין // ובתראין זכר // לברכה: // נדפס בק"ק וואנזיבעק // בשנת תק"ב לפ"ק

  Description matérielle : f. [1], 2-193 (i.e. 191), 2-130
  Description : Note : Mishnah et Gemara' en carré non ponctué, commentaires en rashi
  Édition : וואנזיבעק [Wanzbeck] : [s.n.] , 502 [1742]
  Auteur du commentaire : Moïse Maïmonide (1138-1204), Salomon ben Isaac (1040-1105)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44730255p]
 • מסכת כתובות // עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש // ופי' המשניות מהרמ"בם ז"ל // כפי אשר כבר נדפס בשיעור דף על דף ממש לא נפל דבר מכל טוב תיקונן אשר היה מקדם ועם כמה // מעלות טובות רבו מלמנות אשר עדין לא היו וקצת מהן יבוארו דרך כללות: // המעלה הא' . שהוגהו מכל ספרי הש"ס הקדומים ומספרי המפרשים ה"ה חכמת שלמה וחכמת מנוח וחדושי // הלכות ומספרי הש"ס של המאור הגדול מופת הדור הזקן יוסף שמואל בן החסיד מו"הרר צבי //זצ"ל אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט דמיין עיר ואם בישראל יע"א . שתיקן כל מעוות אשר היה בספרי // הש"ס ובפרטות בג' סדרים אלו זרעים קדשים וטהרות שאין דורש להם מרוב הטעיות שנמצאו // בספרים וכאן נמצא הכל נכון ומתוקן כאשר יראו עיני השכלות: // הב' . שהובאו כל מראה מקומות ונתוסף עליהן כהנה ונתחדשו המראה מקומות ברש"י . עוד נתוסף הרבה בעין משפט ונתחדש בו // פסקי הדינים . גם נתוסף המראה מקום בהר"אש ובפסקי תוספות: // ויתר המעלות קצרה היריעה מהכיל . כאשר לנוכח יביטו עין כל . מלבד היופי והסידור אשר // בזה נתעלו אלו על הכל: // וע"פ רוב התועליות אשר נמצאו באלו הש"ס התרצה אלי הקצין הפ"ו הגביר ואביר כה"רר יששכר בערמן סג"ל מהלברשטט כאשר עדיין לא נשלם זמן המוגבל אשר גבלו // גאוני ארץ להקצין הנ"ל על הדפסת הש"ס שלו ואפיריון נמטי להגביר הקצין הנ"ל על זה. ומעתה עיני ולבי תמיד אל ה' שישלח לי עזר ממעל ולהביא // זאת התורה אשר בע"פ נתנה ליקותיאל. מכח אל הפועל. ואל ישלוט בי שום מסטין ומשמיאל. וזכות אבותי הקדושים יסייע לי // שיכריע זכיותי ואזכה להגדיל ולהאדיר תורה בישראל. כ"ע זעירא דמן חבריא וצעיר באלפי // יהודה אריה ליב בלאא"מו הה"ג המפורסם החסיד מוהר"ר יוסף // שמואל זצ"ל שהיה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט יע"א: // ותהי ראשית ממל"אכתו לפרט מנשים באהל תבורך // CON PRIVILEGIO // בדפוס המשוטפים הגבירים שמואל בן החסיד בעניו המשכיל ונבון ר' שלמה מרקיס ז"ל: // ורפאל בן הישיש הנכבד הגביר הנעלה יהושע די פאלאשיוש ז"ל

  Description matérielle : f. [1 bl.], [1],2-153 (i.e. 149) : in-f° (32 cm)
  Description : Note : Titre partiellement rubriqué avec marque d'Emmanuel Benveniste. - Mishnah et Gemara en carré non ponctué, commentaires en rashi.
  Édition : באמשטרדם [= A Amsterdam] : שמואל בן שלמה מרקיס ; רפאל בן יהושע די פאלאשיוש [= Shemuel ben Shelomoh Marquès ; Raphael ben Yehoshua Di Palasius] , 476 [1716/1717]
  Auteur du commentaire : Moïse Maïmonide (1138-1204), Salomon ben Isaac (1040-1105)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44730254b]

Documents à propos de cet auteur

Documents à propos de l'auteur ʼAšer Ben Yeḥîʼel (1250-1327)

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • BN Service hébreu
 • Encycl. Judaica

Autres formes du nom

 • Asher Ben Jehiel (1250-1327)
 • Ascher ibn Ieḥiel (1250-1327)
 • Ascher Ben Yehiel (1250-1327)
 • Roʼš (1250-1327)
 • Rosch (1250-1327)
 • Rosh (1250-1327)
 • Asheri (1250-1327)

Biographie Wikipedia

 • Rabbenou Asher ben Yehiel (1250, Allemagne - 1327, Tolède,Espagne), dit le Rosh (hébreu הרא"ש), est l’un des principaux décisionnaires de l’époque des Rishonim, les Maîtres médiévaux. Éminent talmudiste, il est l'élève - et le gendre - de Rabbi Meïr de Rothenburg.Descendant d’une longue lignée rabbinique dont l’origine remonte jusqu’à Rabbenou Guershom ben Yehouda, il est l'arrière-petit-fils de Rabbi Eliezer ben Nathan de Mayence, l’un des guedolei hador (« Grands de sa génération »). Son père Rabbi Yehiel ben Rabbi Ouri était l’un des Hassidei Ashkenaz (« piétistes rhénans »), et l’un des compagnons du Roqéah et de Rabbi Yehouda Hahassid. Son fils Yaakov ben Asher est l'auteur du code de loi appelé Arbaa Tourim.

Pages équivalentes