Edition title date type subject
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119782850
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12198353t
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15665272r
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119782850
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12198353t
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb300497756#about
"L'homme sans nom"
"1828"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15665272r
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb38913243s#about
"Madame de Soubise"
"1843"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb38913243s#about
"Madame de Soubise"
"1843"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13612151g#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb38913243s#about
"Madame de Soubise"
"1843"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb38913243s#about
"Madame de Soubise"
"1843"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13612151g#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb37713230z#about
"Ký vãng : tiêu̕ thuyêt́ phong tục"
"19"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb37713230z#about
"Ký vãng : tiêu̕ thuyêt́ phong tục"
"19"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12133387p
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb37713230z#about
"Ký vãng : tiêu̕ thuyêt́ phong tục"
"19"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb37713230z#about
"Ký vãng : tiêu̕ thuyêt́ phong tục"
"19"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12133387p
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb41037612k#about
"Hī pápissa 'Iōánna"
"196"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb41037612k#about
"Hī pápissa 'Iōánna"
"196"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944772f
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb41037612k#about
"Hī pápissa 'Iōánna"
"196"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb41037612k#about
"Hī pápissa 'Iōánna"
"196"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944772f
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb412069226#about
"[Le Fils du diable, roman de Paul Féval] : [affiche avant la lettre]"
"1845"
http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb412069226#about
"[Le Fils du diable, roman de Paul Féval] : [affiche avant la lettre]"
"1845"
http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318427c
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb412069226#about
"[Le Fils du diable, roman de Paul Féval] : [affiche avant la lettre]"
"1845"
http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11902704n#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35722319d#about
"Le Grand Duc Constantin"
"1839"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35722319d#about
"Le Grand Duc Constantin"
"1839"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12074051r#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35722319d#about
"Le Grand Duc Constantin"
"1839"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35722319d#about
"Le Grand Duc Constantin"
"1839"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12074051r#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30074378j#about
"L'abbé de Choisy"
"1848"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11896738m#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30074378j#about
"L'abbé de Choisy"
"1848"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30074378j#about
"L'abbé de Choisy"
"1848"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11896738m#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30074378j#about
"L'abbé de Choisy"
"1848"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11937639v
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11949444k
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb133187752
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12105032f
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12357017d#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11937639v
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11949444k
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb133187752
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12105032f
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36659786x#about
"Trại Ðâm̀ Ðùn : giải thươn̉g văn học nghệ thuật 1969 vê ̀ bộ môn văn"
"197"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12357017d#about
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb357817483#about
"De l'usage des romans, où l'on fait voir leur utilité & leurs différens caractères"
"1734"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35613859w#about
"1945 : lạc đươǹg vào lịch sư ̉"
"197"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35613859w#about
"1945 : lạc đươǹg vào lịch sư ̉"
"197"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12349489n
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35613859w#about
"1945 : lạc đươǹg vào lịch sư ̉"
"197"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb35613859w#about
"1945 : lạc đươǹg vào lịch sư ̉"
"197"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12349489n
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30372763n#about
"La bouillie de la comtesse Berthe"
"1845"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb307356691#about
"Le tombeau des romans"
"1626"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb307356691#about
"Le tombeau des romans"
"1626"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb307356691#about
"Le tombeau des romans"
"1626"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb307356691#about
"Le tombeau des romans"
"1626"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb306244586#about
"Traité de l'origine des romans"
"1711"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb306244586#about
"Traité de l'origine des romans"
"1711"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb306244586#about
"Traité de l'origine des romans"
"1711"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb306244586#about
"Traité de l'origine des romans"
"1711"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119782850
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12198353t
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15665272r
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119782850
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12198353t
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049774v#about
"L'homme sans nom"
"1820"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15665272r
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119782850
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12198353t
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15665272r
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119782850
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12198353t
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30049776j#about
"L'homme sans nom : épisode de 1793"
"1832"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15665272r
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12161392d
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12161392d
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb310810608#about
"Historia de los vandos, de los Zegries y Abencerrages"
"1595"
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976232x http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12161392d
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30789628f#about
"Les Fleurs parlantes, par Mme Louise Leneveux..."
"1848"
http://purl.org/dc/dcmitype/Text http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s