Ioannina (Ioannina, Grèce)

Image from Gallica about Ioannina (Ioannina, Grèce)
Geographic coordinates : E 20°51' / N 39°40'
Geographic area : Ioánnina (Épire, Grèce, Europe)
Geographic records : Ioannina (Ioannina, Grèce)
rameau : Ioannina (Grèce)

See also

Share the page

  • Permalink geo:
    Permalink rameau: